خلبانان(51)
در عمليات آزادسازي پادگان حميد، هوانيروز هلي برن سنگيني انجام داد و نيروهاي زيادي را در پشت پادگان حميد پياده نمود. باتوجه به اينكه نيروهاي خودي فشارسنگيني به دشمن وارد آورده بودند، نيروهاي عراقي مستقر در اطراف پادگان حميد يا فرار كرده بودند و يا تسليم ميشدند.

عكس يادگاري

سرهنگ جعفرسلطاني نيا

   در عمليات آزادسازي پادگان حميد، هوانيروز هلي برن سنگيني انجام داد و نيروهاي زيادي را در پشت پادگان حميد پياده نمود. باتوجه به اينكه نيروهاي خودي فشارسنگيني به دشمن وارد آورده بودند، نيروهاي عراقي مستقر در اطراف پادگان حميد يا فرار كرده بودند و يا تسليم مي‌شدند. اين كار عراقي ها زحمت ما را كه براي هلي برن كشيده بوديم، كم كرد. امّا هنگامي كه احساس كرديم در آنجا به نيروي اضافي نياز نداريم، نيروهاي خودي را برداشته و به نقطه ديگري هلي برن كرديم.

   در اين عمليات تعدادي از نيروهاي داوطلب از شيراز آمده بودند و چون آنجا درگيري ها شديد نبود، آنها بيشتر به تهيه مطالب و گرفتن عكس مشغول شدند. از ما هم تعدادي عكس گرفتند و چون همشهري ما بودند، قرارشد؛ وقتي به شيراز رفتم، به آدرسي كه به من داده بودند، مراجعه كنم و عكس هاي يادگاري را دريافت كنم. 

   پس از مدتي وقتي به شيراز رفتم، به آدرس آن دوستان مراجعه كردم و دركمال نا باوري باخبر شدم كه همه آنها در عمليات بيت‌المقدس و در آزادسازي خرمشهر شهيد شده اند.

  حالا هروقت اسم خرمشهر مي‌آيد، سفري به آن ديار مي‌كنم به ياد آن شهيدان مي‌افتم و فاتحه‌اي نثار روح آنها مي‌كنم.

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده