فاتحان خرمشهر(6) – امیر سرتیپ2 سید علی اکبر موسوی قویدل
نحوه عملکرد یگان های مأمور پدافند. عملیات پدافند دارای اصول و قواعدی است که رعایت آنها می تواند عامل موفقیت شود. بر مبنای اصول، هر گردان مانوری با آمادگی رزمی مناسب قادر است در منطقه ای به عرض سه کیلومتر پدافند مطمئنی را سازماندهی و هدایت کند گروه رزمی37 زرهی (عصاره تیپ37 زرهی شیراز) به اتفاق دو گروه رزمی138و141 پیاده که از استعداد مناسب برخوردار بودند و با ۲۲ قبضه توپ پشتیبانی می شدند، موفق شدند.

. در مواضع برغازه با عرض بیش از شش کیلومتر پدافند کنند و پیشروی لشکر1 مکانیزه را که با13 گردان مانوری و با صد در صد آمادگی رزمی که با72  قبضه توپ پشتیبانی می شدند، به مدت دو روز متوقف کنند. البته اگر تنها راه تدارکاتی آنها مسدود و عقبه آنها تهدید نمی شد و برای حفظ موجودیت یگان های خود مجبور به ترک مواضع خود نمی شدند، هرگز لشکر1 مکانیزه تقویت شده با تیپ۱۲ زرهی موفق به شکستن خطوط پدافندی این نیروها نمی شد.

 با توجه به نابرابری های توان رزمی نسبی و زمین های باز و بدون عارضه طبیعی دشت عباس و در شرایط بسیار نامناسب فرماندهی و کنترل، تیپ2 زرهی دزفول (یک، گردان مکانیزه و دو گردان تانک) با کمتر از40 درصد استعداد سازمانی (۴۰ دستگاه تانک) که فقط با18 توپ پشتیبانی می شد، با قبول تلفات سنگین توانست در مواضع عین خوش با عرض بیش از10 کیلومتر به صورت یک خط شکننده و بدون پوشش جناح شمالی، لشکر ۱۰زرهی عراق را با13 گردان مانوری و صد درصد استعداد سازمانی (۲۸۰ دستگاه تانک) که با90 قبضه توپ پشتیبانی می شدند، موفق شد با ایثار و فداکاری و قبول تلفات سنگین در پیشروی یک لشکر صد در صد متحرک تأخیرهای لازم را ایجاد کند و در متوقف کردن لشکر10 زرهی عراق در غرب رودخانه کرخه اثرگذار باشد.

منبع: فاتحان خرمشهر، ابوعلی، زهرا،1388، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده