فاتحان خرمشهر(4)
تیپ ۸۴ در بامداد روز ششم مهر ماه با اجرای آتشی مؤثر توپخانه و پشتیبانی نیروی هوایی در یک عمل متهورانه پاسگاه نهر عنبر و ربوط را تصرف و قسمتی از راه ارتباطی لشکر10 زرهی را نیز قطع کردند. از طرفی فرمانده جدید تیپ2 زرهی دزفول در طول شب پنجم و ششم مهر ماه نیروهای باقیمانده تیپ را که از یک گروه رزمی گردانی بیشتر نبودند، در مواضع مناسب در شرق و غرب رودخانه کرخه مستقر کرد.

روز ششم مهر ماه

اسناد به دست آمده از دشمن بعد از عملیات فتح المبین حاکی از این بود که دشمن از دلاوری و سرسختی یگان

های مستقر در چنانه در سد پیشروی لشکر1 مکانیزه و اجرای یک عقب نشینی تاکتیکی حساب شده ستایش کرده است.

لشکر1 مکانیزه عراق که تقویت شده بود. در آغاز روشنایی روز ششم مهر ماه با ادامه پیشروی، نیروهای خودی را عقب راندند و در ساعت0500 عصر با تصرف ارتفاعات ابوصلیبی خات به رودخانه کرخه در حوالی شوش رسیدند. در حالی که نیروهای مقابل یگان های تک ورلشکر دشمن فقط30  نفر نیروهای داوطلب شهادت تحت عنوان نیروی پوشش بودند.

 به منظور سلب ابتکار عمل از دشمن و ایجاد وقفه در عبور یگان های متجاوز از رودخانه کرخه تا رسیدن یگان های تقویتی به منطقه در4/7/59 به نیروهای تیپ84  پیاده دستور داده شد که با یگان مناسب و با اجرای عملیات تهاجمی مناطقی را در عین خوش تصرف کنند و عقبه لشکر10 زرهی را که در حال پیشروی به طرف پای پلی کرخه است، تهدید کنند.

 تیپ ۸۴ در بامداد روز ششم مهر ماه با اجرای آتشی مؤثر توپخانه و پشتیبانی نیروی هوایی در یک عمل متهورانه پاسگاه نهر عنبر و ربوط را تصرف و قسمتی از راه ارتباطی لشکر10 زرهی را نیز قطع کردند. از طرفی فرمانده جدید تیپ2  زرهی دزفول در طول شب پنجم و ششم مهر ماه نیروهای باقیمانده تیپ را که از یک گروه رزمی گردانی بیشتر نبودند، در مواضع مناسب در شرق و غرب رودخانه کرخه مستقر کرد. مواضع غرب رودخانه کرخه متکی به ارتفاعات شمالی منطقه دید و تیر خوبی نسبت به محل استقرار نیروهای دشمن داشت.

فرمانده لشکر10 زرهی عراق تصمیم گرفت با احداث پل شناور بر روی رودخانه کرخه شرایط لازم را برای عبور یگان های رزمی فراهم کند. فرمانده لشکر10 زرهی عراق با دریافت خبر فعالیت نیروهای ایرانی در منطقه عین خوش و  تهدید منطقه عقب لشکر و همچنین با مقاومت نیروهای ایرانی (تیپ2  زرهی دزفول) مستقر در ارتفاعات شمال غربی پل نادری (یعنی تهدید جناح شمالی و باز بودن جناح جنوبی به سبب متوقف شدن لشکر1 مکانیزه؛ لشکر همجوار در تپه های برغازه) مواجه شد بنابراین از ادامه تک به سمت شرق و عبور از رودخانه منصرف شد و مواضعی را در غرب کرخه در حوالی سه راهی قهوه خانه اشغال کرد و به تیپ احتیاط هم ماموریت داد برای دفع تهدید عقبه به منطقه عین خوش حرکت کند. با وارد عمل شدن تیپ احتیاط لشکر10  زرهی دشمن، عناصر تیپ ۸۴ خرم آباد به سمت دشت دهلران عقب رانده شدند و تهدید منطقه عقب خنثی شد.

منبع: فاتحان خرمشهر، ابوعلی، زهرا،1388، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده