فاتحان خرمشهر(2)
امیر سرتیپ2 سید علی اکبر موسوی قویدل مدافعین معبر شمالی با حداقل آمادگی رزمی و در شرایط ناگوار فرماندهی و کنترل، پس از سه روز مقاومت در یک نبرد نابرابر توسط لشکر10 زرهی عراق تا ارتفاعات علی گره زد و شاوریه عقب رانده شدند، ولی گروه رزمی37 زرهی در معبر جنوبی موفق شد با استفاده از عوارض طبیعی منطقه، پیشروی لشکر1 مکانیزه عراق را در غرب تپه های بر غازه به مدت سه روز به تاخیر انداخته و در پایان روز سوم به تپه های بر غازه عقب نشینی کند.

سوم مهر ماه

سوم مهر ماه، خطوط راه آهن سراسری کشور در دو کوهه بمباران شد و به همین دلیل امکان انتقال لشکرهای21و16 از طریق راه آهن به شهرهای جنوبی خوزستان میسر نبود. از طرفی، به علت موقعیت حساسی منطقه دزفول و گلوگاه حیاتی خوزستان در شمال اندیمشک (پل حسینیه) به اجبار منطقه استقرار اولیه این لشکرها در حوالی دزفول انتخاب گردید.

تیپ2 زرهی لشکر92 زرهی در مواضع عین خوش و گردان283 سوار زرهی نیروی پوشش لشکر از پاسگاه نهر عنبر تا پاسگاه سمیده، جهت سد پیشروی دشمن در معبر شمالی منطقه (عین خوش – امام زاده عباس – علی گره زد – پای پل کرخه) مستقر شده بودند و گروه رزمی37 زرهی شیراز در ارتفاعات مرزی از پاسگاه سمیده تا پاسگاه دویرج و گروه رزمی138 پیاده (اعزامی از لشکر21 حمزه) و احتیاط لشکر92 زرهی در تپه های بر غازه برای سد پیشروی دشمن در معبر جنوبی (فکه – تپه های بر غازه – تپه های ابوصلیبی خات، به طرف شوش و یا به طرف پای پل کرخه) مستقر شدند و مواضع پدافندی را آرایش دادند.

مدافعین معبر شمالی با حداقل آمادگی رزمی و در شرایط ناگوار فرماندهی و کنترل، پس از سه روز مقاومت در یک نبرد نابرابر توسط لشکر10 زرهی عراق تا ارتفاعات علی گره زد و شاوریه عقب رانده شدند، ولی گروه رزمی37  زرهی در معبر جنوبی موفق شد با استفاده از عوارض طبیعی منطقه، پیشروی لشکر1 مکانیزه عراق را در غرب تپه های بر غازه به مدت سه روز به تاخیر انداخته و در پایان روز سوم به تپه های بر غازه عقب نشینی کند. به همین دلیل گروه رزمی141 پیاده لشکر21  حمزه که کنار پل کرخه مستقر شده بود. برای پوشش جناح شمالی یگان های معبر جنوبی در برغازه اعزام شدند. گرچه امکان پدافند در زمین مناسب برای هر دو یگان (۱۳۸ پیاده و37 زرهی) فراهم شده بود ولی با عقب نشینی مدافعین معبر شمالی از عین خوش جناح شمالی و عقبه آنها از طریق امامزاده عباس، دچه، واوی و چنانه تهدید می شد.

منبع: فاتحان خرمشهر، ابوعلی، زهرا،1388، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده