حدیث عاشقان(54)
خط كشي ها كه تمام شد، سوار لودر شدند و خاكبرداري و تسطيح زمين را شروع كردند. کارکنان اداره مهندسي كه مسئول اين كار بودند، با ديدن عمل تيمسار، نيروي مضاعفي گرفتند و با پشتكار فراوان كارشان را دنبال كردند تا اينكه بعداز يك ماه ونيم و باصرف هزينه اي حدود هفت ميليون تومان سايت ساخته شد.

 

الان كه زمان شاه نيست!

اين خاطره ازص124 كتاب« پاكبازعرصه عشق» به روايت«سرتيپ خلبان محمد رضا عطائي» انتخاب شده است.

 

پس ازجنگ، نيروي هوايي براي تقويت پدافند هوايي كشور درصدد برآمد؛ يك نوع سامانه موشكي ازخارج خريداري كند. كشور سازنده براي برپايي سايت و راه اندازي اين سامانه مبلغي در حدود يك ميليارد و دويست ميليون تومان به اضافه مقدار زيادي ارز پيشنهاد داد.

ما اين پيشنهاد را به تيمسارستاري ارائه داديم تانظرشان را اعلام كنند. ايشان وقتي رقم را ديدند گفتند:

ـ الان زمان شاه نيست كه بتوان ازاين پول هاي مفت خرج كرد! نه من از اين پول ها دارم و نه مملكت.

پرسيدم:

ـ چكاركنيم؟

گفتند:

ـ فعلاً دست  نگهداريد. شما كتاب هاي فني اين سامانه را به من بدهيد، بعداً خواهم گفت كه چه كاركنيد.

روزچهارشنبه سه جلد كتاب قطوركه به زبان انگليسي بود، به ايشان تحويل دادم. تيمسار طبق معمول آنها را جزو كارهايي گذاشت كه شب درمنزل انجام مي دادند.

صبح روز شنبه من و شهيد سرلشكر شجاعي «رئيس سابق اداره مهندسي نيرو»  را به دفترشان خواستند و يك جلسه سه نفره تشكيل دادند.

تيمسار دراين جلسه با اطلاعاتي كه ازكتاب ها به دست آورده بودند، نقشه را تهيه كرده و به ما نشان دادند وگفتند:

ـ دستگاهها را طبق همين نقشه پياده كنيد، پانزده روز ديگر مي آيم و نتيجه كار را مي بينم.

نقشه دراختيار متخصصان خودي قرار گرفت تا طبق آن كار را آغاز كنند. بعد از پانزده روز با تيمسار به محل احداث سايت رفتيم؛ اما آنها هنوزكار را شروع نكرده بودند، شهيد ستاري وقتي ديدند كار به جايي نرسيده ناراحت شدند اما به روي خود نياوردند.

موقعيت محل را به دقت بررسي كردند و سپس دستور دادند متر و گچ بياورند تا فاصله ها را اندازه گيري كنند. يك نفر هم روي خطوطي كه ايشان مي كشيدند، گچ مي ريخت. خط كشي ها كه تمام شد، سوار لودر شدند و خاكبرداري و تسطيح زمين را شروع كردند. کارکنان اداره مهندسي كه مسئول اين كار بودند، با ديدن عمل تيمسار، نيروي مضاعفي گرفتند و با پشتكار فراوان كارشان را دنبال كردند تا اينكه بعداز يك ماه ونيم و باصرف هزينه اي حدود هفت ميليون تومان  سايت ساخته شد.

 

بعد ازاينكه سايت موشكي مورد بهره برداري قرارگرفت، تيمسار ازمتخصصان خارجي همان سامانه دعوت كردند تا ازسايت بازديد كنند.آنها وقتي‌ ديدند سايت را متخصصان ايراني با هزينه‌كمي‌ ساخته اند، از اينكه چنين قراردادي را از دست داد ه بودند، افسوس مي خوردند.

 

منبع: برای سرباز تا ارتشبد، صادقی گویا، نجاتعلی، 1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده