درمانگران رزمنده(16)
لوله خودکار حیاتبخش شد امالبنین اسدی نوا مجروحي را به بيمارستان آوردند كه فقط از ناحية حنجره مجروح و دچار تنگي نفس شده بود. يادش بخير؛ آقاي دكتر پيغمبري كه در آنجا مشغول انجام وظيفه بودند، تيغ بيستوري را بر روي آن ناحيه ورم كرده وارد كردند و با ايجاد برشي، لوله خودكار را درون زخم كرده و تمام ترشحات توسط آن خارج شد و بيمار دوباره به حالت عادي برگشت و چشمان خود را باز كرد.

پانوشته:

1- بهيار بازنشسته نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران.

منبع: درمانگران رزمنده، منتظر، رضا،1386، انتشارات ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده