خلبانان(37)
تنها شهيد سرهنگ خلبان فرزاد فرجامخواه درگرماگرم عمليات فتحالمبين، بالگرد جناب ژوليدهپور مورد اصابت گلولههاي مستقيم دشمن قرارگرفت و پاي ايشان قطع شد و درحال انتقال به بيمارستان به علت شدت جراحات وارده به فيض شهادت نائل آمد.

   البته با گستردگي عمليات فتح‌المبين، ما انتظار شهادت خيلي از يارانمان را داشتيم و خودمان نيز آماده شهادت بوديم، اما گويي در اين عمليات رمزي نهفته بود كه قرار بود فقط يك نفر و آن هم ژوليده‌پور شهيد بشود و به نام تنها شهيد عمليات  فتح‌المبين از قشر خلبانان باشد.

   بچه‌ها اما انتقام خون او را گرفتند، با اين حال باز هم هر چه فكر مي‌كنم، احساس مي‌كنم كه ارزش ژوليده‌پور خيلي بيش از دهها و صدها عراقي متجاوز بود و امروز پس از گذشت سالها هر وقت نام عمليات  فتح‌المبين آورده مي‌شود، نام او در ذهنها تداعي مي‌شود و باخود مي‌گويم: جاي شهيد ژوليده‌پور خالي.

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده