خلبانان(36)
درگيري بومي سرهنگ خلبان محمّد قاسم دژستان درگرماگرم عمليات فتحالمبين از ما خواستند كه تعدادي نيرو را به محل خاصي منتقل كنيم. ما بلافاصله نيروهاي مورد نياز را كه بيش ازچهل نفربودند، سوار بالگرد شنوك كرده، به نقطه مورد نظر پروازكرديم. وقتي به منطقة مورد نظر رسيديم احساس كردم كه تعدادي از مردم با هم درحال درگيري هستند؛

وقتي دقت كردم يقين نمودم كه جنگ آنها جنگ كلاسيك نظامي نيست، چرا كه در دست بعضي از آنها چماق و بعضي داس و ديگر ابزارهاي سلاح سرد بود. براي اطمينان از محل مورد بحث كروچيف را به جمع آن درگيرها فرستاده و از او خواستم اطلاعاتي كسب كند.

   دقايقي بعد كروچيف برگشت و گفت: اينها نصفشان ايراني و نصف ديگرشان عراقي هستند و عراقيها در حال فرارند.

   بي‌درنگ نيروها را پياده كردم و از آنها خواستيم به كمك مردم بومي ايراني بروند و بلافاصله بلند شديم و دقايقي بعد با چند فروند بالگرد نفربر نيروهاي ديگري را به كمك مردم بومي ايراني آورديم و آنها توانستند عراقيها را اسير كنند.

 

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده