خلبانان(27)
اسراي قرآن به دست سروان فني احمدرضا رحماني در روز دوم يا سوم عمليات فتحالمبين بود كه يك نفر به سنگر ما آمد و سؤال كرد؛ چه كسي رانندگي بلد است. من كه جمعي گردان قدس و داوطلب خدمت بودم، اعلام حضوركردم. يك دستگاه آيفا را به من نشان دادند كه پُر از مهمات بود و از من خواستند آن را به خط برسانم.

   با كمال ميل چنين كردم و آن مهمات را به همراه يكي از برادران به خط رسانده و تخليه كرديم. در حال بازگشت بوديم كه سه چهار نفر از رزمندگان جلو ما را گرفتند و از ما خواستند حدود چهل نفر از اسرا را تخليه كنيم.

   ما موافقت كرديم و ماشين را متوقف نموديم و آن برادران رفتند و از پشت خاكريز اسرا را آوردند. اسراي عراقي هركدام يك صفحه از قرآن را در دست داشتند و دريك بررسي اجمالي معلوم شد كه يك نفر از آنها قرآن داشت  و آن را صفحه صفحه كرده و به هركدام از آنها يك صفحه داده تا نيروهاي ايراني به خاطر قرآن كاري به آنها نداشته باشند.

   وقتي آن مسئله را ديدم ياد حضرت‌علي (ع) و دشمنان او افتادم كه چگونه درمقابل علي نيزه‌ها را به قرآن زدند و نگذاشتند علي يعني قرآن ناطق كار دشمنان را يكسره كند. با اين حال به احترام حضرت علي (ع) كه مي‌فرمايند با اسرا مدارا كنيد به اسرا آب داديم و آنها را با احترام سواركرديم و به پشت جبهه تخليه نموديم.

 

گفت اسير است و مدارا كنيد         منطق حكم اسرا با علي است1

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده