آتش دل(3)
شهادت مزد سرمستـي مـا جز مي نوشين نبــــود ترس در حلقة چشمان خدابيـــن نبـــود چه كسي گفت ره حادثه مسـدود شـــده؟ روح در حيطة خود ساختـه محدود شده؟ چه كسي گفت شهادت سخن ديروز است ؟ فصل بيگانگي و بيخبــري امـروز اســت بزم خوبــــان ره عشــق قداســــت دارد مگر اين بنده نه در خاك وراثـــــت دارد

اي بنازم كَـــرم ذات تو را بنـــده نــــواز   

 

خون بها بهر شهيـــــدان ره راز و نيـــاز   

ما كه مانديم و در اين خاك فنا پوسيديـم    

 

گر چه صــــد بـــار لب تيغ بلا بوسيديم   

اي شهادت كرم خاص تو بر فانــي خـــود    

 

دعوتم كي كني اي دوست به مهماني خود   

اي شهادت چو تويي حسرت ديرينـــة دل    

 

نچشم طعـــم تو با زنگ، بر آيينـــــة دل   

 

 

 

       
 

منبع: آتش دل، بیطرف(محزون)، فرزاد،1386، تهران ایران سبز

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده