تیپ37زرهی در عملیات فتح المبین
بخش هفتم: ابلاغ مأموريت به تيپ37 زرهي تيپ37 زرهي ماموريت دارد در ساعت 0100 روز4/1/1361 با عبور از خط نيروهاي خودي در محور تپههاي علي گره زد به سوي امامزاده عباس تك نموده و با در هم شكستن هرگونه مقاومت نيروهاي دشمن، جادة دچه به ابوغريب را تصرف و تأمين نمايد و آماده باشد كه بنا به دستور با هماهنگي نصر 5 ( تيپ58 پياده ذوالفقار ) از محور امامزاده عباس به سوي غرب (عين خوش) پيشروي و با قرارگاه قدس الحاق حاصل نمايد.

ابلاغ مأموريت دريافتي و توجيه فرماندهان در اجراي آن

پاسگاه تاكتيكي فرماندهي تيپ37 زرهي پس از دريافت ماموريت از قرارگاه فرماندهي نصر، فرمانده نيروهاي تابعه را به پاسگاه تاكتيكي فرماندهي تيپ احضار و ‌‌ضمن ابلاغ شفاهي ماموريت دريافتي به فرماندهان و توجيه آنان، ماموريت هريك از واحدهاي رزمنده را به تفكيك ابلاغ کرد. ضمن اينكه پياده كردن نيروهاي زرهي و جابه‌جايي و سازمان دهي رزمي آنها تا ساعت 0230 روز 4/1/1361 طول‌كشيد.

 

مأموريت ابلاغي به گردان 237 تانك چيفتن

گردان 237 تانك چيفتن مأموريت دارد در ساعت 0300 روز 4/1/1361 با عبور از خط لجمن نيروهاي خودی از تپه‌هاي علي گره زد به سوي غرب (امامزاده عباس) تك نموده و با انهدام و در هم شكستن هرگونه مقاومت دشمن جاده دچه به ابوغريب را تصرف و تامين نمايد. آماده باشيد بنا به دستور و هماهنگي با گردان 239 تانك ام – 60 در جناح راست و نصر 5 در جناح چپ به سوي غرب تا الحاق با قرارگاه قدس پيشروي کنيد.

 

اجرا

الف- گروهان دوم گردان 177 مكانيزه غير سازماني را در كنترل عملياتي خود بگيريد.

ب- محور پيشروي گردان 237 تانك چيفتن سمت چپ جاده اصلي از تپه‌هاي علي‌گره‌زد به سوي غرب و گسترش گردان تا 500 متر از جاده آسفالته به سمت چپ در ايام تاريكي شب است.

پ- آتش هاي پشتيباني توپخانه مورد نياز توسط قرارگاه فرماندهي نصر تامين مي‌شود.

ت- دستورات آمادی (برابر روش جاری).

ث- روش جاری مخابراتي را در ارتباط با مخابرات اعمال نماييد.

ج- پاسگاه تاكتيكي فرماندهي تيپ در دامنه تپه علی گره زد مي باشد.

 

ماموريت ابلاغي به گردان 239 تانك ام – 60

گردان 239 تانك ام – 60 ماموريت دارد در ساعت 0300 روز 4/1/1361 با عبور از خط مقدم لجمن نيروهاي خودي از تپه‌هاي علي گره زد به طرف غرب (امامزاده عباس) تك نموده و با انهدام و در هم شكستن هرگونه مقاومت نيروهاي دشمن، محور دچه به   ابوغريب را تصرف و تامين كند. آماده باشيد بنا به دستور با هماهنگي نصر 5 در جناح راست و گردان237 تانك چيفتن در سمت چپ به سوي غرب (عين خوش) پيشروي و با قرارگاه فرماندهي قدس الحاق حاصل نماييد.

 

اجرا

الف- گروهان سوم گردان 177 مكانيزه غير سازماني را در كنترل عملياتي خود بگيريد.

ب- يك دسته تانك در كنترل عملياتي گردان 177 پياده مكانيزه غير سازماني قرار دهيد.

پ- محور پيشروي گردان 239 تانك ام – 60 سمت راست جاده اصلي از تپه‌هاي علي گره زد به سوي غرب و گسترش گردان تا 300 متر از جاده آسفالته به سمت راست در ايام تاريكي شب مي‌باشد.

ت- آتش هاي پشتيباني توپخانه مورد نياز توسط قرارگاه فرماندهي نصر تامين مي‌گردد.

ث- دستورات آمادی (برابر روش جاری) .

ج- ارتباط مخابرات(روش جاری مخابرات) .

چ- پاسگاه تاكتيكي فرماندهي نصر 6 (تيپ37 زرهي) در دامنه ارتفاعات علی گره زد مي‌باشد.

 

ماموريت ابلاغي به گروهان سوار زرهي

 

گروهان سوار زرهي مأموريت دارد در ساعت 0300 4/1/1361 در هنگام عبور از خط گردان 237 تانك چيفتن و تك به سوي غرب جناح چپ گردان مذكور را به عنوان پهلودار تامين و هماهنگي لازم با واحد جناح چپ خود از نصر4 تا تصرف و تامين محور دچه به ابوغريب را حفظ نمايد. ضمناً كلية نيروها اقدامات لازم براي جمع‌آوري و تخلية به موقع مجروحين را به بيمارستان صحرايي در مختصات قائم‌الزاويه ن دزفول(891-335)  به عمل آورند.

 

ماموريت ابلاغي به گردان 177 مكانيزه غير سازماني

ماموريت

گروه رزمي گردان 177 مكانيزه غيرسازماني به عنوان احتياط نصر6  (تيپ37 زرهي) ماموريت‌ دارد‌ در‌ ساعت0300روز 4/1/1361 به دنبال گردان 237 تانك چيفتن به سوي غرب پيشروي و آماده باشيد بنا به دستور هريك از گردان هاي تانك در حال پيشروي به سوي مواضع دشمن را تقويت نمائيد.

 

اجرا

الف- يك دسته تانك از گردان 239 تانك ام –60 را در كنترل عملياتي خود بگيريد.

ب- يگان پياده غير سازماني را در كنترل عملياتي خود بگيريد.

 

مأموريت ابلاغي به دسته بهداري

الف- مجروحين را به موقع و به بيمارستان صحرايي در مختصات              (891-335) نقشه دزفول تخليه نماييد.

ب- شهدا را پس از جمع آوري و شناسايي به معراج شهدا تخليه نماييد.

 

مأموريت ابلاغي به گروهان قرارگاه فرماندهي تيپ37 زرهي

 

الف- پاسگاه فرماندهي را مستقر نماييد.

ب- پستهاي كنترل عبور و مرور را در محل هاي تعيين شده برقرار نماييد.

پ- تامين محل تخليه اسراي جنگي را برقرار كنيد.

ت- اسراي جنگي را به موقع تخليه نماييد.

ث- تيم آر پي جي زن را به صورت آماده و در دسترس داشته باشيد.

 

 

منبع: تیپ37 زرهی در عملیات فتح المبین، صارمی، مجید،1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده