تیپ37 در عملیات فتح المبین
هرگاه نيروهاي دشمن به قسمتي از مواضع و يا خطوط مقدم پدافندي نيروهاي خودي تك کنند (حمله كنند) و نيروهاي خودي توان جلوگيري از پيشروي آنها به داخل مواضع را نداشته و قادر به انهدام نيروهاي دشمن نباشند، آن گاه با تدبير فرماندهي كه بيانگر نظريه شوراي ستاد فرماندهي است، نيروي احتياط را در آن محل كه مورد تهديد جدي نيروهاي دشمن قرار گرفته وارد عمل و به كار ميگيرند؛ تا بدين ترتيب پيشروي نيروهاي مهاجم دشمن را سركوب و او را منهدم و از سقوط مواضع و خطوط مقدم دفاعي نيروهاي خودي جلوگيري کنند.

فراهم كردن مقدمات مورد نياز براي اجراي عمليات فتح‌المبين مقوله‌اي نيست كه در اين نوشتار مختصر بگنجد، بنابراين با مختصر اشاره‌اي از قبيل واگذاري قسمتي از صحنه نبرد به هر يك از قرارگاه‌هاي چهارگانه و نيروهاي عمل كننده و استقرار اين نيروها در مواضع مربوطه، شناسايي مواضع و محل استقرار و تثبيت نيروهاي دشمن، شناسايي معابر و راه هاي نفوذي به‌داخل مواضع دشمن، احداث و ايجاد راه هاي وصولي با استفاده از اصل غافلگيري به پشت مواضع دشمن به منظور دور زدن نيروهاي دشمن به هنگام اجراي عمليات، ايجاد كانال و تونل زيرزميني به‌طول 400 تا 450 متر به‌داخل مواضع دشمن به خاطر اينكه در شب آغاز عمليات فتح‌المبين در هر قسمتي از صحنه نبرد، نيروهايي از رزمندگان جمهوري اسلامي ايران با عبور از اين راه‌هاي نفوذي و تونل‌ به داخل مواضع و پشت سر محل استقرار نيروهاي دشمن كمين كرده و با شنيدن رمز آغاز عمليات بر نيروهاي دشمن تاخته، آنها را قلع و قمع و منهدم کرده و زمينه را براي پيشروي نيروهاي مهاجم و تك ور خودي فراهم کنند.

بدين وسيله به شرح مختصري از فراهم كردن مقدمات مورد نياز و ريزه‌كاري هاي قبل از شروع عمليات فتح‌المبين كه شرح آن بسيار مفصل‌است ، بسنده مي‌كنيم.

 

تيپ مستقل 37 زرهي 

در طرح‌ريزي عمليات فتح‌المبين و طرح تصويبي قرارگاه كربلا كه نبرد فتح‌المبين را فرماندهي و هدايت مي‌كرد، تيپ 37 زرهي به‌عنوان احتياط قرارگاه كربلا منظور شده بود.

نيروي احتياط را معمولاً آخرين قدرت و مشت فرماندهي عنوان  مي‌كنند.

وجود نيروي احتياط قوي، براي هر فرمانده يا قرارگاهي متناسب با استعداد نيروهاي رزمي درگير با دشمن و وسعت منطقه عمليات، از اهميت فوق‌العاده‌اي بر‌خوردار است و جز در شرايط بسيار بحراني و دشوار، نيروي احتياط را به كار نمي‌برند.

مثال 1. هرگاه نيروهاي دشمن به قسمتي از مواضع و يا خطوط مقدم پدافندي نيروهاي خودي تك کنند (حمله كنند) و نيروهاي خودي توان جلوگيري از پيشروي آنها به ‌داخل مواضع را نداشته و قادر به انهدام نيروهاي دشمن نباشند، آن گاه با تدبير فرماندهي كه بيانگر نظريه شوراي ستاد‌ فرماندهي است، نيروي احتياط را در آن محل كه مورد تهديد جدي نيروهاي دشمن قرار گرفته وارد عمل و به كار مي‌گيرند؛ تا بدين ترتيب پيشروي نيروهاي مهاجم دشمن را سركوب و او را منهدم و از سقوط مواضع و خطوط مقدم دفاعي نيروهاي خودي جلوگيري کنند.

مثال2. مورد ديگري در رابطه با وارد عمل كردن نيروي احتياط، عبارت از اين است كه هنگام تك نيروهاي خودي به سوي اهداف از پيش تعيين شده، مقاومت شديد نيروهاي دشمن، مانع پيشروي نيروهاي خودي مي‌شود و تصرف اهداف از پيش تعيين شده براي نيروهاي خودي كه امري حياتي به حساب مي‌آيد، ناممكن خواهد شد.

در چنين شرايطي، فرماندهي ناگزير به وارد كردن نيروي احتياط، يعني آخرين مشت فرماندهي به صحنه نبرد، به منظور انهدام و درهم شكستن مقاومت هاي دشمن و كمك به پيشروي نيروهاي خودي وتصرف و تامين اهداف از پيش تعيين شده مي‌باشد.

بنابراين زمان و مكان وارد عمل كردن نيروي احتياط، بستگي به نقش و مقاومت سرسختانه دشمن در جلوگيري از پيشروي نيروهاي خودي دارد. اينجا است كه در هم كوبيدن آن قسمت از نيروهاي مقاوم دشمن وتصرف اهدافي را كه موفقيت و پيروزي نيروهاي خودي را به ارمغان مي‌آورد،‌ زمان و مكان وارد عمل كردن نيروي احتياط در صحنه نبرد را به ما ديكته و ما را مجبور به استفاده از نيروي احتياط در آن قسمت از منطقه عمليات مي‌کند.

با تعريف مختصري از نيروي احتياط و كاربرد اجباري آن هم اكنون تيپ 37 زرهي ماموريت خود را به‌ عنوان احتياط قرارگاه كربلا به‌صورت شفاهي دريافت كرده لكن معلوم نيست كه درکدام محل از منطقة وسيع عمليات فتح‌المبين وارد عمل خواهد شد و اجراي مأموريت دريافتي به ‌عنوان احتياط قرارگاه كربلا، مستلزم شناسايي فرماندهان نيروهاي تابعه تيپ37 زرهي و افسران عمليات و اطلاعات آنها از سراسر منطقه عملياتي فتح‌المبين است.

 

ابلاغ مأموريت از قرارگاه كربلا:

قرارگاه كربلا در رابطه با عمليات فتح‌المبين در ساعت 2130 مورخه  1/1/1361 طي پيامي ماموريت تيپ 37 زرهي را كه به عنوان احتياط قرارگاه كربلا در عمليات فتح‌المبين منظور شده بود، يادآوري کرد.

 تيپ 37 زرهي به محض دريافت پيام از قرارگاه كربلا و به رغم اينكه فرصت كافي براي اجراي شناسايي قبل از اجراي ماموريت وجود نداشت، با اين وجود ضمن صدور دستور آگهي به نيروهاي تابعه (درگير در خطوط پدافندي ساحل شرق كارون)، با تشكيل جلسه‌اي با شركت فرماندهان اعم از فرمانده تيپ 37 زرهي، معاون فرمانده تيپ، افسران عمليات و اطلاعات، روساي اركان و دواير ستاد تيپ، فرماندهان گردان و افسران عمليات و اطلاعات گردان هاي زرهي، و انجام مذاكراتي در زمينه نظر‌سنجي در رابطه با شناسايي فرماندهان از تمامي مواضع نيروهاي خودي و دشمن در سرتاسر منطقه عملياتي فتح‌المبين يعني محل استقرار و مواضع نيروهاي تابعه قرارگاه هاي چهارگانه (قدس، نصر، فجر و فتح) دستور داده شد كه بي درنگ و بدون فوت وقت، فرماندهان گردان ها، گروهان ها، دسته‌هاي رزمي و افسران عمليات و اطلاعات به منظور شناسايي از مناطق عمليات فتح‌المبين به منطقه عملياتي عزيمت و شناسايي را در كمتر از مدت 48 ساعت انجام داده و آماده اجراي ماموريت باشند.

 

دريافت سه پيام از قرارگاه كربلا

  قرارگاه كربلا در رابطه با آغاز عمليات فتح‌المبين در ساعت 0030 مورخ     2/1/1361 طي سه پيام پي در پي تغيير مكان تيپ37 زرهي را به محل هاي جديد اينگونه ابلاغ كرد :

1. تيپ 37 زرهي، آماده باشيد به محض رسيدن خودروهاي ترابري ادوات زرهي (تانك ها و نفربرها) را سريعاً به تپه‌هاي الله اكبر تغيير مكان داده و به صورت محمول مستقر، نتيجه را گزارش و منتظر دريافت دستور باشيد.

2. تيپ مستقل 37 زرهي آماده باشيد كه به محض رسيدن خودروهاي تريلر براي ترابري ادوات زرهي را سريعاً به تپه‌هاي فولي‌آباد در غرب اهواز تغيير مكان داده و به صورت محمول مستقر، نتيجه را گزارش و منتظر دريافت دستور بعدي باشيد.

3. تيپ مستقل 37 زرهي آماده باشيد به محض رسيدن خودروهاي ترابري ادوات زرهي به پاي پل نادري (فرودگاه اضطراري غرب دزفول) تغيير مكان داده و به‌صورت محمول مستقر، نتيجه را گزارش و منتظر دريافت دستور بعدي باشيد.

ابلاغ ماموريت هاي پي در پي بالا از طرف قرارگاه فرماندهي كربلا و فراخواني تيپ 37 زرهي به هريك از مناطق مذكور ناشي از درگيري شديد نيروهاي خودي و دشمن و مقاومت سرسختانه دشمن در اين مناطق و سد كردن پيشروي نيروهاي خودي به سوي اهدافشان و نياز مبرم قرارگاه فرماندهي كربلا به وارد عمل كردن نيروي احتياط در هريك از مناطق مورد نظر مي‌باشد.

تيپ 37 زرهي پس از دريافت پيام هاي سه گانه بالا و به منظور جلوگيري از هرگونه شبهه و ترديد و اشتباه در تغيير مكان به محل جديد و برآورد به موقع نياز قرارگاه فرماندهي كربلا در استفاده و مؤثر از نيروي احتياط در زمان و مكان مناسب در صحنه جنگ فتح‌المبين، طي پيامي در پاسخ به هر سه پيام دريافتي از قرارگاه فرماندهي كربلا خواستار مشخص شدن و ابلاغ قطعي ماموريت تيپ 37 زرهي در تغيير مكان به محل جديد در صحنه عمليات فتح‌المبين شد. در نهايت قرارگاه فرماندهي كربلا در ساعت 2000 روز 2/1/1361 طي پيامي ماموريت تيپ37 زرهي را به شرح زير ابلاغ كرد:

 

مأموريت واگذاري قرارگاه كربلا به تيپ37 زرهي

تيپ مستقل 37 زرهي آماده باشيد؛ به محض رسيدن خودروهاي تريلر در آغاز صبح روز 3/1/1361 به‌منظور ترابري تانك ها و ادوات زرهي به پاي پل نادري (فرودگاه اضطراري غرب دزفول) تغيير مكان داده، به‌صورت محمول مستقر، نتيجه را گزارش و منتظر دريافت دستور بعدي باشيد.

 

منبع: تیپ37 زرهی در عملیات فتح المبین، صارمی، مجید،1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده