خلبانان(10)
دو اسير سرهنگ خلبان عبدالرزاق ايزدي در اوايل جنگ كه عمليات هوانيروز به صورت بكاو و بِكُش بود به يك گروه عراقي در اطراف دهلران حملهكرده و تعداد زيادي از آنها را نابودكرديم. در اينحال منكه خلبان رسكيوبودم متوجه شدم كه عدهاي از عراقيها به داخل لولهاي پناه بردند. بلافاصله با هماهنگي ساير بالگردها، بالگردمان درگوشهاي فرود آمد و من با تفنگ ژ3 كه همراه داشتم به طرف لوله رفته و به آنها تيراندازيكردم. در نهايت دونفر از آنها كه به پاي يكي از آنها تير خورده بود، از لوله خارج شدند و من آنها را به طرف بالگرد آورده و سواركردم.

 

   نگاهي به اطراف انداخته و متوجه شدم كه يك قبضه تيربار و يك دوربين تانك در آن حوالي است كه متعلق به عراقي هاست. بلافاصله با بالگرد بعدي214 تماس گرفتم. آن هم دركنار ما نشست و ما آن سلاح و دوربين را به بالگرد دومي سواركرده و به پرواز در آمديم.

   دقايقي بعد دو اسير عراقي به همراه تجهيزاتشان تحويل نمايندگان لشكر92 زرهي اهواز گرديدند.

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده