خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(31)
برخورد کادر پزشکی با مجروحان عراقی دشمن، بسیار ی از مجروحان ما را در همان محل به شهادت می رساند و با آنهایی که به اردوگاه های خود تخلیه می کرد، رفتاری خشونت آمیز داشت؛ حتی به آنها خدمات پزشکی ارائه نمی داد و می گذاشت دچار عفونت شده و دست و پایش قطع شود. برای نمونه، دکتر هادی عظیمی راد در جریان اسارت خود از ناحیۀ چشم زخمی شد، که به علت عدم رسیدگی و شرایط بد بهداشتی، بینایی خود را از دست داد.

کارکنان بهداری، تنها زخمی و شهدای خودی را تخلیه نمی کردند؛ بلکه بر اساس رأفت و عطوفت اسلامی، مجروحان دشمن را هم از زمین بلند کرده، زخم هایشان را پانسمان و به عقب منتقل می نمودند؛ در حالی که از طرف دشمن چنین رفتاری دیده نمی شد.

دشمن، بسیار ی از مجروحان ما را در همان محل به شهادت می رساند و با آنهایی که به اردوگاه های خود تخلیه می کرد، رفتاری خشونت آمیز داشت؛ حتی به آنها خدمات پزشکی ارائه نمی داد و می گذاشت دچار عفونت شده و دست و پایش قطع شود. برای نمونه، دکتر هادی عظیمی راد در جریان اسارت خود از ناحیۀ چشم زخمی شد، که به علت عدم رسیدگی و شرایط بد بهداشتی، بینایی خود را از دست داد.

در حالی که اسیران عراق به محض ورود به ایران، تحت درمان قرار گرفته و به همان بیمارستان هایی که مجروحان ما بستری بودند، اعزام می شدند. آنها همان خدمات پزشکی را که به رزمندگان ما ارائه می شد، دریافت می کردند.  حتی در بعضی مواقع در بیمارستان های ما به مجروحان عراق بیشتر می رسیدند.

من در بیمارستان505 ارتش تحت عمل جراحی قرار گرفته بودم. مجروح عراقی که او نیز عمل شده بود، مرتب زنگ می زد و پرستار می آمد و به او رسیدگی می کرد؛ ولی بنده با این که درد داشتم، در شبانه روز یک بار هم زنگ را فشار نمی دادم تا زحمت بیشتری برای کادر پرستاری ایجاد نشود. همان پزشکی که مرا ویزیت می کرد، برای مجروح عراقی هم نسخه می نوشت و از همان داروها به او می داد.

در اردوگاه های عراقی با مجروحان مان این گونه رفتار نمی شد. این رأفت و عطوفت اسلامی ریشه در اعتماد ما و ریشه در رهبری های حضرت امام(ره) داشت، و این نقش بهداری، واقعاً جزو ناگفته های جنگ است.

در این جا نمونه هایی از نحوۀ رفتار هر دو طرف جنگ با اسیران بیان می شود تا تفاوت جبهه ای که برای اسلام می جنگید، با جبهۀ کفر آشکارتر گردد.

منبع : دکتر بدو، منتظر، رضا، 1393، عماد‌فردا، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده