خلبانان(4)
اسيرگيري بالگرد ما در نزديكي عراقيها فرود آمد و من از آن بالگرد پياده شدم و با يك قبضه يوزيكه همراه داشتم، به داخل جمع آنها رفته، شماري از آنان را كه از ردههاي بالاي نظامي بودند و از ترس قدرت هيچ واكنشي را نداشتند، جدا كردم و به محوطه آوردم. سپس بالگرد 214 دركنار آنها به زمين نشست و درحالي كه يكي از بالگردها هنوز بالاي سر ما بود و مراقب اوضاع بود، ما هشت نفر از عراقيها را سوار بالگرد كرده و باخود به قرارگاه آورديم. آنها اطلاعات ارزشمندي در اختيار نيروهاي ما قرار دادند.

سرهنگ خلبان ناصر نژادتقي

   يك بار براي انجام عملياتي در جنوب به پرواز درآمديم. ناگهان احساس كرديم كه يك يگان زرهي عراق درمحل جديدي مستقر شده است. احتمال داديم كه اين يگان براي زدن جاده و يا مين گذاري به منطقه وارد شده است؛ تصميم گرفتيم آن يگان را منهدم‌كنيم. پدافند يگان با ديدن ما شروع به گلوله باران نمود. ما نمي‌توانستيم حدود يك ساعت بالاي سر آنها پروازكنيم و آنها را وادار كنيم به سوي ما تيراندازي كنند، به همين خاطر گاهي از شمال و جنوب و گاهي از شرق وغرب به طرف آن يگان يورش برديم و آن يگان هر چه گلوله پدافندي داشت، به سوي ما شليك مي‌كرد تا اينكه احساس‌كرديم‌كه مهمات آن تمام شده است.

   پس ازآن، ابتدا تانكها و بعد تانكرهاي سوخت و نيز ماشينهاي مخابراتي آن يگان را منهدم كرديم. مهمات تيم آتش ما هم درحال اتمام بود. ناگهان فكري به ذهنم خطوركرد؛ و به بالگردهاي ديگر اطلاع دادم كه تصميم دارم در نزديكي آنها فرود آمده و تعدادي از عراقيها را به اسارت درآوريم. دوستان هم‌پروازي ما ابتدا با اين امر مخالفت‌كردند، ولي چون اصرار مرا  ديدند، قرارشد يك فروند كبرا در بالاي سر ما پرواز كند و در صورتي كه عراقيها عكس‌العمل نشان بدهند، به آنها حمله كند.

بالگرد ما در نزديكي عراقيها فرود آمد و من از آن بالگرد پياده شدم و با يك قبضه يوزي‌كه همراه داشتم، به داخل جمع آنها رفته، شماري از آنان را كه از رده‌هاي بالاي نظامي بودند و از ترس قدرت هيچ واكنشي را نداشتند، جدا كردم و به محوطه آوردم. سپس بالگرد 214 دركنار آنها به زمين نشست و درحالي كه يكي از بالگردها هنوز بالاي سر ما بود و مراقب اوضاع بود، ما هشت  نفر از عراقيها را سوار بالگرد كرده و باخود به قرارگاه آورديم. آنها اطلاعات ارزشمندي در اختيار نيروهاي ما  قرار دادند.

   در اينجا بايد بگويم كه بالگردهاي هوانيروز يازده فقره اسيرگيري يا دزديدن فرمـانـدهان ارتش عـراقي را ازسنگـرهايشـان انجام دادند و اين مسئله بارها در رسانه‌هاي گروهي در ايّام جنگ منعكس گرديد.

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده