سرباز و خاطرات دفاع مقدس97
حادثه در ميدان تير يكي از گلايههاي هميشگي سربازان، سختگيريهاي دوران آموزشي است. دليل اين همه فشار و سختي در اين دوران براي من هم هميشه يك سوال بيپاسخي بود، تا اين كه بعدها در جبهه حوادث ناگواري را به چشم خود ديدم كه مهمترين دليل بروز آن بيتوجهي و فراموشي مسائل آموزشي بود. در يكي از اين موارد كه در ميدان تير و به هنگام تمرين تيراندازي رخ داد، خدمه تفنگ كاليبر 82 به دليل سهلانگاري به شهادت رسيد.

ماجرا از اين قرار بود كه در آبان سال 62 براي تمرين تيراندازي و افزايش آمادگي به ميدان تير رفته بوديم و قرار بود با تفنگ كاليبر82 كه يك سلاح ضد سنگر و ادوات زرهي دشمن است شليك كنيم.

تيراندازها در ميدان تير حاضر شدند و با دستور فرمانده پشت تفنگ‌هاشان قرار گرفتند. بعد از چند دقيقه دستور آتش هم داده شد و صداي شليك‌هاي پياپي تمام ميدان تير را گرفت.

يكي از ويژگي‌هاي تفنگ كاليبر82 كه بارها در دوران آموزشي درباره آن سخن گفته شد، آتش عقبه آن است كه اگر كسي در هنگام شليك در پشت تفنگ قرار بگيرد، شعله هاي آتش تمام بدن او را مي‌سوزاند.

متأسفانه خدمه كاليبر82 با سهل انگاري و بي‌احتياطي اين موضوع را ناديده گرفت و در پشت تفنگ قرار داشت كه به دليل موج انفجار و شعله‌هاي آتش به شهادت رسيد.

پانوشته ها:

1.سرباز وظيفه سيد هادي اكبرزاده؛ جمعي تيپ 37 زرهي

منبع: سرباز و خاطرات دفاع مقدس،صدیقی، سیامک،1388، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده