ارتش در فاو
بخش هجدهم و پایانی: نیروی هوایی(2) ب : ترابري سنگين هوائي : نهاجابا استفاده از امكانات ترابري سنگين خود و بهويژه با استفاده از هواپيماهايC ـ130 در جابهجايي سريع نيرو ، حمل مجروح ، حمل وسايل و تجهيزات از فرودگاههاي عقبه ، نقش پشتيباني خود را به طور شايسته ايفا نمود. ودریک اقدام اظطراری درجابجایی صدها تن انواع مهمات توپخانه از یکی از کشورها کمک نمودکه درپیشبرد اهداف حمله تاثیر بسزایی داشت.

پ ـ   عكس برداري هوائي:

اين مأموريتها قبل وبعد از شروع عمليات با استفاده از هواپيماهاي Fـ4ـE به ‌طور برنامه ريزي شده و 24 ساعته براي شناسائي هوائي و برخورد با هواپيماهاي دشمن انجام مي‌گرفت.

 

ت-   سایتهای شنودومراکزتجزیه وتحلیل:

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده