ارتش در فاو
بخش دوازدهم: توپخانههاي پشتيباني كننده تلاش پشتيباني برابر طرح عملياتي بدر ( تجديدنظر شده ) يگانهايي از لشكرهاي 21 و 77 پياده 92 و 81 زرهي و تيپ 55 هوابرد همزمان با عمليات والفجر 8 به عنوان تلاش پشتيباني و با هدف فريب تاكتيكي در منطقه شلمچه براي تصرف جزيره بوارين اقدام به تك مي نمايند ، برابر بند (2) سازمان براي رزم بپيوست (ت) پشتيباني آتش ، يگانهاي توپخانه مشروحه زير اين عمليات را پشتيباني كرده اند :
 1. گردان 346 توپخانه مختلط ل 21 حمزه
 2. گردان 323 توپخانه 155 م م خ ك (ـ) گروه 55 توپخانه
 3. گردان 397 توپخانه 203 م م ل 21 حمزه
 4. گردان 347 ( منهاي يك آتشبار ) توپخانه 130 م م ل 21 حمزه
 5. گردان 368 توپخانه 105 م م ل 77 پ
 6. گردان 370 توپخانه 155 م م ل 77 پ
 7. گردان 399 توپخانه 130 م م گروه 55
 8. گردان 369 ( منهاي آتشبار ) كاتيوشا گروه 22 توپخانه
 9. گردان 330 توپخانه 155 م م خ ك ل 92 زرهي
 10.  گردان 318 توپخانه 155 م م خ ك ل 92 زرهي
 11.  گردان 342 توپخانه 130 م م گروه 33
 12.  گردان 387 (ـ) توپخانه مختلط 175 و 130 م م گروه 22
 13.  آتشبار دوم گردان 376 كاتيوشا گروه 55
 14.  قرارگاه گروه 33 توپخانه به عنوان توپخانه عمل كلي تطبيق آتش قرارگاه عمل كننده ( خاتم 2 ) را به‌عهده داشت .

لازم به ذكر است با توجه به اينكه تك تلاش پشتيباني براي تصرف جزيره بوارين برخلاف موفقيتهاي اوليه به سرانجام نرسيد ، يگانهاي تك ور به خطوط پدافندي مراجعت نمودند و برابر تدبير قرارگاه خاتم الانبياء‌(ص) بعضي از يگانهاي توپخانه شامل گردانهاي 364 ، 370 ، 399 ، 377 ، 342 ، 397 و يك آتشبار از گردانهاي 376 ، 347 و 369 بعد از تثبيت خطوط پدافندي در شلمچه جهت تقويت آتش تلاش اصلي به منطقه فاو اعزام شدند به همين انگيزه اين يگانها هم در ليست تلاش اصلي و هم در ليست تلاش پشتيباني مشاهده مي‌گردند .

ليست شماره 3

مشخصات يگانهاي توپخانه شركت كننده در عمليات والفجر 8

رديف

يگان

كاليبر

يگان سازماني

شركت در پشتيباني از

مدت مأموريت

مدرك

تلاش اصلي

تلاش پشتيباني

تاريخ اعزام

تاريخ خاتمه

1

گد 327

105 م م

ل 21

*

 

15/11/64

 

ضميمه1

2

گد 313

155 م م

ل 21

*

 

15/11/64

28/12/64

//

3

گد 336

105و130 م م

ل30

*

 

15/11/64

 

//

4

گد 394

155 م م

ل16

*

 

20/11/65

28/12/64

//

5

گد 341

130 م م

گروه22

*

 

20/11/65

28/12/64

//

6

گد 333

130 م م

گروه22

*

 

20/11/65

 

//

7

گد 343

130 م م

گروه33

*

 

20/11/65

28/12/64

//

8

گد 372

122 م م

گروه33

*

 

20/11/65

 

//

9

گد 383

105 م م

ل77

*

 

20/11/65

28/12/64

//

10

گد 326

155 م م

ل77

*

 

20/11/65

 

//

11

گد 850

203 م م

ل77

*

 

20/11/65

 

//

12

گد 352

105 م م

تي55

*

 

20/11/65

28/12/64

//

13

گد 312

155 م م

ل92

*

 

20/11/65

28/12/64

//

 

 

رديف

يگان

كاليبر

يگان سازماني

شركت در پشتيباني از

مدت مأموريت

مدرك

تلاش اصلي

تلاش پشتيباني

تاريخ اعزام

تاريخ خاتمه

14

گد 317

155 م م  خ ك

ل 81

*

ـ

15/11/64

28/12/64

ضميمه1

15

گد 399

130 م م

گروه 55

*

*

22/11/64

28/12/64

سندشماره 19

16

گد 397

203 م م ك

ل 21

يك آتشبار

گد (ـ)

22/11/64

28/12/64

//

17

گد 376

122 م م كاتيوشا

گروه 55

*

يك آتشبار

22/11/64

28/12/64

//

18

گد 347

130 م‌م

ل 21

يك آتشبار

گد (ـ)

22/11/64

28/12/64

//

19

گد 315

105 م م

ل 77

*

ـ

28/12/64

 

//

20

گد 340

155 م م  خ ك

ل 81

*

ـ

15/11/64

 

ضميمه1 سند20

21

گد 370

155 م م

ل 77

*

*

22/11/64

28/12/64

سند19

22

گد 364

105و155 م م

ل 21

*

*

28/12/64

20/11/65

//

23

گد 373

155 م م خ ك

ل 81

*

ـ

28/12/64

 

//

24

گد 318

155 م م  خ ك

ل 92

*

*

28/12/64

 

//

25

گد 305

130    م م

گروه 22

*

ـ

28/12/64

 

//

26

گد 342

130    م م

گروه 33

*

*

28/12/64

 

//

 

 

 

 

 

رديف

يگان

كاليبر

يگان سازماني

شركت در پشتيباني از

مدت مأموريت

مدرك

تلاش اصلي

تلاش پشتيباني

تاريخ اعزام

تاريخ خاتمه

27

گد 334

105 م م

ل 58

*

ـ

28/12/64

 

سند19

28

احتمالاً 321

155 م م

ل 16

*

ـ

28/12/64

 

//

29

گد 310

105 م م

ل 28

*

ـ

20/11/65

 

//

30

گد 396

5 م م خ ك

ل 81

*

ـ

20/11/65

 

//

31

آت2 گد 392

203 م م

گروه11

*

ـ

20/11/65

 

//

32

گد 323(ـ)

155م م خ ك

گروه55

 

*

20/11/65

 

طرح عملياتي

33

گد 368

105 م م

ل 77

 

*

20/11/65

 

//

34

گد 369

123 م كاتيوشا

گروه22

يك آتشبار

گردان (ـ)

20/11/65

 

//

35

گد 330

155م م     خ ك

ل 92

 

*

20/11/65

 

//

36

گد 387

130 و 175   م م

گروه22

ـ

دو آتشبار

20/11/65

 

 

37

ق   ل 77

 

 

ـ

*

15/11/64

22/11/64

 

38

ق   ل 21

 

 

ـ

*

15/11/64

22/11/64

 

39

ق گروه22 

 

 

*

ـ

15/11/64

20/11/65

 

40

ق گروه33 

 

 

*

ـ

20/11/65

پايان ماموريت

 

 

 

 

منبع: ارتش در فاو، اسدی، هیبت الله، 1389، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده