ارتش در فاو
با نگرش به ليست مشخصات يگانهاي توپخانه ، حجم اتش بكار گرفته شده در اين عمليات در هيچ يك از عملياتهاي سرنوشت ساز جنگ تحميلي سابقه نداشته است و اين واقعيت نشان دهنده عزم و اراده فرماندهي نزاجا براي شركت در عمليات مهم و حياتي والفجر 8 مي باشد كه تنها در بخش توپخانه با شركت دادن 50درصد از آتش موجود نيروي زميني در يك منطقه محدود با عرض 30 كيلومتر ، پيشاپيش موفقيت در اين عمليات را تضمين نموده است

بخش یازدهم:

مشخصات يگان‌هاي توپخانه (پشتيباني از تلاش اصلي)

با وجود روشن بودن مبادي كسب اطلاعات دقيق (معاونت عمليات نزاجا معاونت طرح و برنامه و قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب كه به طور معمول امريه هاي عملياتي را صادر مي نمود) در مورد تعداد و مشخصات يگانهاي توپخانه در اختيار سپاه پاسداران ، اطلاعات يكنواختي در اختيار نيست، در حالي كه سرتيپ2 قاسم جاوداني برابر آنچه گفته شد، 18 گردان را تائيد مي‌كند. سرتيپ2 غلامحسين اميربيگي كه در آن زمان افسر هماهنگ كننده توپخانه در قرارگاه جنوب بود، چنين بيان مي‌دارد:

من برابر امريه اي كه فرمانده نزاجا آنرا امضاء كرده بود، 16 فرمانده گردان توپخانه را با خود به قرارگاه سپاه پاسداران در ساختمان موسوم به گلف در اهواز بردم و همراهان را به برادر رحيم صفوي (فرمانده وقت نيروي زميني سپاه) و برادر شهيد شفيع زاده (فرمانده وقت توپخانه سپاه) معرفي كردم و به طنز مي‌گويد؛ عقد اخوت را در دفتر خانه سپاه امضاء كردم.

در اين ميان اظهارات سرتيپ2 جاوداني در كتابچه‌اي كه در دانشكده فرماندهي و ستاد (دافوس) با نام والفجر8 تهيه شده است هماهنگي دارد :

در اين عمليات 30 گردان توپخانه (18 گردان از نزاجا و 12 گردان از سپاه) در شرق بهمنشير تا آبادان گسترش يافته بودند .

با اين وصف جالب است بدانيم برادر پاسدار غلامرضا نوشادي در پايان نامه دانشكده فرماندهي و ستاد خود (تحت عنوان ، توپخانه در والفجر8) 19 گردان را با مشخصات كامل سازمان داده‌است (ليست شماره 1) و اين در حالي است كه در ليست تلفات يگانهاي توپخانه در عمليات والفجر8 كه معاونت پرسنلي نزاجا آنرا تهيه كرده است 21 گردان قيد شده (ليست شماره2)

ليست شماره 1

صورت يگانهاي توپخانه شركت كننده در پشتيباني از تلاش اصلي (بر مبناي گزارش برادر نوشادي)

 

رديف

شماره يگان

كاليبر

سازمان

1

گد 327

105 م م

ل 21 حمزه

2

گد 313

155 م.م

ل 21 حمزه

3

گد 383

105 م.م

ل 77 پياده

4

گد 326

155 م.م

ل 77 پياده

5

گد 850

203 م.م

ل 77 پياده

6

گد 370

155 م.م

ل 77 پياده

7

گد 317

155 م.م.خ.ك

ل 81 زرهي

8

گد 340

155 م.م.خ.ك

ل 81 زرهي

9

گد 394

155 م.م.خ.ك

ل 16 زرهي

10

گد 312

155 م.م.خ.ك

ل92 زرهي

11

گد 333

130م.م

گروه 22

12

گد 341

130م.م

گروه 33

13

گد 343

130م.م

گروه 33

14

گد 372

122م.م كاتيوشا

گروه 33

15

ات يكم  369

122م.م كاتيوشا

گروه 22

16

گد 399

130م.م

گروه 55

17

گد 336

105 م.م

ل 30 پياده

18

گد 352

105 م.م

تيپ 55 هوابرد

19

گد 379

203 م.م

ل 21 حمزه

 

ليست شماره 2

آمار تلفات رزمي گردانهاي توپخانه زير نظر سپاه از تاريخ 20/11/64 الي 12/12/64

رديف گردان

افســــر

درجه دار

ســــرباز

شهيد

مجروح

اسير

شهيد

مجروح

اسير

شهيد

مجروح

اسير

گد 327

1

ـ

ـ

1

2

ـ

9

4

ـ

گد 313

ـ

ـ

ـ

ـ

1

ـ

1

ـ

ـ

گد 383

ـ

ـ

ـ

ـ

1

ـ

1

15

ـ

گد 326

ـ

ـ

ـ

ـ

4

ـ

ـ

3

7

گد 850

ـ

1

ـ

ـ

2

ـ

ـ

ـ

4

گد 370

ـ

ـ

ـ

ـ

1

ـ

ـ

1

13

گد 317

ـ

ـ

ـ

ـ

1

ـ

ـ

ـ

13

گد 340

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

گد 394

ـ

ـ

ـ

ـ

5

ـ

2

8

ـ

گد 312

ـ

ـ

ـ

ـ

1

ـ

ـ

ـ

3

گد 333

ـ

ـ

ـ

ـ

1

ـ

ـ

ـ

5

گد 341

ـ

ـ

ـ

ـ

1

ـ

ـ

ـ

19

گد 343

ـ

2

ـ

ـ

1

ـ

ـ

19

ـ

گد 372

ـ

1

ـ

1

15

ـ

2

55

ـ

گد 399

ـ

ـ

ـ

1

1

ـ

ـ

5

ـ

گد 336

ـ

6

ـ

ـ

5

ـ

1

25

ـ

گد 352

ـ

5

ـ

ـ

9

ـ

ـ

22

ـ

گد 397

ـ

5

ـ

ـ

2

ـ

ـ

12

ـ

گد 338

ـ

2

ـ

1

9

ـ

15

15

ـ

گد 376

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

گد 347

ـ

ـ

ـ

ـ

8

ـ

ـ

2

ـ

جمع

1

22

ـ

3

70

ـ

31

186

64

 

 

در مقايسه ليست‌هاي شماره (1) و (2) به يك نكته قابل تأمل مي‌رسيم كه نشان‌دهنده عدم هماهنگي و دقت در نگارشات رسمي در دوره بحراني جنگ مي باشد. همان‌طوري كه ملاحظه مي‌گردد در ليست شماره (1) آتشبار يكم گد 369 قيد گرديده است كه در ليست شماره (2) قيد نشده است و در مقابل در ليست شماره (2) از گردانهاي 376، 347 و 338 نام برده مي شود كه در ليست شماره (1) آورده نشده اند.

 

تذكر1 : در بررسيهاي بعدي معلوم گرديد كه يك آتشبار از هر يك از گردانهاي 369 و 376 و 347 در اختيار سپاه پاسداران قرار گرفته است .

تذكر 2 : گردان 379 قيد شده در ليست شماره 1 اشتباه بود و گردان 397 صحيح است .

تذكر 3 : گردان 338 قيد شده در ليست شماره 2 پدافند هوائي بوده كه عناصري از آن در عمليات شركت داشته‌اند . ( به بخش پدافند مراجعه شود .)

 

(4) واقعيت چيست ؟

(الف) برابر ضميمه 1 پيوست ت (پشتيباني آتش) طرح عملياتي شماره 3 بدر  (تجديد نظر شده) كه از طرف قرارگاه عملياتي كربلا در بهمن ماه 1364 با شماره اعلام وصول  ز 1ـ45 صادرگرديده است ، در مرحله يكم 15 گردان توپخانه از نزاجا منفك و در كنترل عملياتي سپاه پاسداران قرار مي گيرد و در مرحله دوم به منظور تقويت و مداومت پشتيباني آتش تلاش اصلي عمليات والفجر 8 ، سه گردان و دو آتشبار ديگر در اختيار سپاه پاسداران قرار گرفت .

(ب) سقوط شهر بندري فاو و جزيره فاو به دست رزمندگان توانمند نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، آن چنان براي حكومت بعثي عراق گران تمام شد كه براي بازپس گيري آن تمام امكانات خود را بسيج و اقدام به پاتكهاي سنگين و مداوم نمود. در نتيجه، در جبهه داخلي حجم بالائي از آتش به وسيله يگانهاي توپخانه اجرا ‌گرديد تا جائي كه پاتك‌هاي پي درپي نيروهاي متجاوز ناكام ماند، در اثر اين حجم آتش بسياري از يگانهاي توپخانه در 20 روز اول عمليات آسيب جدي ديد و با مشكلات تعميراتي ( صفر شدن لوله) و فـرسودگـي پرسنل مواجه شدند ، پس از پيگيري قرارگاه خاتم 1 با صدور امريه شماره 74/11/201 م ع ج 19/12/64 از نزاجا مي‌خواهد يگانهاي آسيب ديده را تعويض نمايد .

نزاجا بي درنگ با توجه به رسالت خود ، براي فراهم كردن مداومت پشتيباني آتش از عمليات غرور آفرين والفجر 8 و بازيابي روحيه پرسنل در حد امكان و حفظ آمادگي رزمي يگانهاي توپخانه و پائين آوردن سطح تعميرات از طريق قرارگاه عملياتي جنوب اقدام به صدور دستورالعمل شماره 455/19 28/12/64 براي تعويض هشت گردان توپخانه در كنترل عملياتي سپاه پاسداران قرار داد .

(پ) در ادامه عمليات والفجر 8 و پس از تثبيت خطوط پدافند به علت طولاني شدن مدت مأموريت و نياز يگانهاي توپخانه شركت كننده در عمليات به تجديد سازمان و انجام تعميرات اساسي به ترتيب بعضي از يگانها با يگانهاي مشابه تعويض گرديدند . گرچه مداركي در رابطه با تاريخ اعزام اين يگانها در دست نيست، اما نامه شماره 225/19/3001 25/11/65 ق . ع جنوب كربلا ( ر 3 ) نشان‌دهنده شركت اين يگانها در پدافند از منطقه فاو مي‌باشد .

(ت) با نگرش به ليست مشخصات يگانهاي توپخانه ، حجم اتش بكار گرفته شده در اين عمليات در هيچ يك از عملياتهاي سرنوشت ساز جنگ تحميلي سابقه نداشته است و اين واقعيت نشان دهنده عزم و اراده فرماندهي نزاجا براي شركت در عمليات مهم و حياتي والفجر 8 مي باشد كه تنها در بخش توپخانه با شركت دادن 50درصد از آتش موجود نيروي زميني در يك منطقه محدود با عرض 30 كيلومتر ، پيشاپيش موفقيت در اين عمليات را تضمين نموده است و اينكه در مدارك از قول صاحب نظران يكي از پايه هاي اصلي تصرف جزيره و شهر بندري فاو استفاده از حجم آتش توپخانه نقل گرديده است واقعيتي مبتني بر تحليل ميدان رزم مي باشد ، جادارد از اين تدبير در حد اين گفتار تقدير گردد. (ليست شماره 3)

(ث) ص164و 165 و 166 عمليات والفجر8

 

منبع: ارتش در فاو، اسدی، هیبت الله، 1389، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده