سروده هایی از صاحبان سیف و قلم (45)
«ادبيات پايدارى دفاع مقدس» كرانه كرانه شقايق دميد بده ساقيا زان مى خوشگوار كه مستم كند همچو بوى بهار چو نوروز فرخنده از ره رسيد كرانه كرانه شقايق دميد به دشت و دمن لاله و نسترن هوا عطرآگين چو مشك ختن

به ديدار گلشن هزاران رسيد

نواى خوش چشمه‌ساران رسيد

هوا دلپذير و زمين مشكبار

ز بـوى دل‏انگيـز بـاد بهار

شكفته بنفشه لب جويبار

به طرف چمن رسته گل بى‏شمار

شكفته بنفشه لب جويبار

به طرف چمن رسته گل بى‏شمار

ز خاك سيه لاله سر بر زده

چو آتش كه شعله به مجمر زده

به هر گوشه از باغ جويى روان

بهر شاخ گل بلبلى نغمه خوان

از آن عيد نوروز فرخنده شد

كه فصل بهاران از آن زنده شد

 

 

دل زمين

خوش شنيدم ز اوستادى راد

آن زمانــــى كه بود در بغداد

چون سنايى حكيم و مرد سخن

در كفش جمله مات نرد سخن

نبـود بـرقـــــرار دايـم ظلم

هست ناقوس مرگ ظالم ظلم

از تفنگى كه نيست تير در آن

دو تن آشفته‏اند و دل نگـران

آن كه دارد تفنگ را در كف

و آندگر آن كه تير راست هدف

او كه هم شمع انجمن‏ها بود

اوستاد سخن به گفت و شنود

با نظامى هميشه همدل بود

بهر ايران زبان به مدح گشود

(هست گيتى چو جسم و ايران دل

نيست گوينده زين قياس خجل

چون كه ايران دل زمين باشد

دل ز تن به بود يقين باشد)

قتل و غارت نشان هر جنگ است

زين جهت جنگ موجب ننگ است

جنگ هر چيز هست عنوانش

بهــــر غارتگرى است پايانش

جز دفاعى كه مايه شرف است

و به عالم هميشه يك هدف است

حب ميهن طبيعى و فطرى است

در دلى نيست كاين محبت نيست

حيوانــى نباشـد انـــدر دهـر

كه ندارد از ايـن محبت بهـر

آنكسى كــو وطن ندارد و دل

ديـن و ايـمـان او بـــود زايل

خاطــرم آمـــد از اميـن ادب

پارســا شاعــــر نكــو مطلب

حاصل جنـگ جـز زيـان نبود

كاشكـي جنگ در جهــــــان نبــود

هر طلوعي غروبي خواهد داشت

اى خوش آنكس كه بذر نيكى كاشت

صلح و سازش نشانه فضل است

جنگ و تزوير نشانه جهل است

تــازه‏رايــى از رفيــع و امين

كه پــژوهشگرند و اهـل يقين

ايـن به تـاريخ مـا عيـان باشد

نقـر بـر سنگ باستــان باشـد

كه سه چيـز است مـايه افساد

دشمن و خشكسالى، دروغ زياد

آنچه كرده است و مى‏كند صدام

سر به سر دشمنى است با اسلام

هستى خلــق را به يغمــا داد

نام آن را جنگ قــادسيه نهاد

هر كه روزى به خاك ايران تاخت

كشور و مال و جان خود را باخت

 

 

منبع: معبر آسمان، افشار تویسرکانی، صالح، 1388، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده