پیشتازان غرب کرخه
بخش شانزدهم: به منظور گسترش سرپل در غرب رودخانه كرخه ، مجدّداً توسط گردان169 تيپ2 و يك گروهان از گردان141 و عناصري از بسيج مردمي در ساعت 0315 روز 31/2/60 به منظور انهدام دشمن و تصرف و تأمين تپّه هاي عنكوش عملياتي اجراء گرديد . در اين عمليات نيروهاي خودي ، تك نمودند موفّق شدند ضمن به هلاكت رسانيدن تعداد زيادي از عناصر دشمن و منهدم نمودن ، تجهيزات و ادوات زرهي دشمن ، تعداد 126 نفر از آنان را به اسارات درآورند . اين عمليات همزمان با عمليات الله اكبر در جنوب اجرا گرديد

– نقاط برجسته عمليات مورخه 25/1/60 تيپ2 لشكر21 (عمليات شليبه و  عنكوش)

(1) همكاري ارزنده ارتش و سپاه پاسداران

(2) اجراي شناسايي دقيق از زمين و دشمن و جمع آوري ميادين مين

(3) سرعت در تك و در نتيجه غافلگير نمودن رده مقدّم پدافندي دشمن

7- نقاط ضعف عمليات 25/1/60 تيپ2

(1) عدم تقويت نيروهاي غرب رودخانه به علّت نبودن پل

(2) نبودن قايق براي آمادرساني و كمك رساني

(3) عدم آمادگي كامل پرسنل در رويارويي مستقيم با دشمن

(4) نبودن وسايل سنگركَني در تحكيم هدف سبب افزايش تلفات در هنگام پاتك دشمن و همچنين در مقابل آتش توپخانه و خمپاره انداز دشمن گرديد .

 

بررسي امور اطلاعات در عمليات منطقه جنوب توسط استادان دانشكده فرماندهي ستاد (استاد سرهنگ ستاد نصرت الله معين وزيري)

(عمليات عنكوش و شليبه)

آفند نيروهاي عراقي در 25/1/60 در عمليات عنكوش به منظور تصرّف مجدّد مواضع از دست رفته داراي معايب زير بود :

(1) تانك هاي دشمن نتوانستند پياده هاي خود را به خوبي پشتيباني نمايند . علّت اصلي اين بود كه آتش توپخانه ما بين پياده نظام و تانك ها فاصله ايجاد كرده بود و آنها را از هم مجزّا نمود در نتيجه پياده ها كه احساس خطر نمودند و راه عقب نشيني آنها هم بسته بود، اسير نيروهاي خودي گرديدند .

(2) با آنكه دشمن عمليات پاتك را از قبل طرحريزي نموده بود، معهذا هيچگونه پشتيباني هوايي و هلي كوپتري از نيروهاي خود به عمل نياورد فقط سه فروند بالگرداز دور ناظر شكست نيروها بودند .

(3) حجم آتش كاتيوشاي دشمن با تمام انبوه آن به علّت عدم دقّت ، هيچگونه مزاحمتي براي يگان هاي ما فراهم نياورد .

(4) پس از احساس شكست دشمن نا اميدانه سدّ آتش شديد در جلو مواضع خود اجراء نمود كه جلوي پيشروي واحدهاي ما را كه حمله متقابل نموده بودند سد نمايد ولي عملاً تعدادي از افراد خود را كه در حال فرار و عقب نشيني بودند زير آتش گرفت .

(5) ضعف اطلاعات دشمن در تشخيص ميزان تهديد و عدم به كار بردن يك احتياط قوي .

( احتياط قوي را براي عمليات وسيع تر نگه داشته بود در حالي كه مي بايستي مي دانست كه ما به علّت وجود رودخانه و معابر محدود قادر به تك پر قدرتي نخواهيم بود .)

 

تك به ارتفاعات عنكوش – شلش در مورخه 31/2/60

به منظور گسترش سرپل در غرب رودخانه كرخه ، مجدّداً توسط گردان169 تيپ2 و يك گروهان از گردان141 و عناصري از بسيج مردمي در ساعت 0315 روز 31/2/60 به منظور انهدام دشمن و تصرف و تأمين تپّه هاي عنكوش عملياتي اجراء گرديد . در اين عمليات نيروهاي خودي ، تك نمودند موفّق شدند ضمن به هلاكت رسانيدن تعداد زيادي از عناصر دشمن و منهدم نمودن ، تجهيزات و ادوات زرهي دشمن ، تعداد 126 نفر از آنان را به اسارات درآورند . اين عمليات همزمان با عمليات الله اكبر در جنوب اجرا گرديد . دشمن تمام تلاش وسيع خود را براي بازپس گيري منطقه فوق به عمل آورد و موفّق به بازپس گيري منطقه نشد و يگان هاي تك ور با دادن بيش از 150 نفر شهيد و مجروح همچنان در مقابل پاتك هاي دشمن مقاومت نموده و تپّه هاي متصرّفي را تأمين و نسبت به تحكيم آن اقدام نمودند .

پس از اجراي عمليات موفقيت آميز مورخه 31/2/60 آخرين گزارش قرارگاه مقدّم نزاجا حاكي از آن است كه در اين عمليات دشمن بيش از 210 نفر كشته و 110 نفر زخمي داشته و 126 نفر نيز به اسارت نيروهاي تيپ2 درآمدند و تعداد دو دستگاه تانك و سه قبضه خمپاره انداز دشمن منهدم و دو انبار مهمّات نيز به آتش كشيده شد.    « مدرك 265 »

 

(پ) تك محدود در منطقه تيپ 3

عمليات آفندي در منطقه تيپ 3 در شهريورماه سال 60

بازگشت به امريه شماره 26/19/3ط  8/7/60 لشكر

نتيجه عمليات آفندي تيپ3 به شرح زير مي باشد :

1= اشغال آثار باستاني (7920- 302 ) جهت كنترل كوت كاپن در منطقه گردان174.

2- اشغال پل4 دهنه (8/77-3050) جهت كنترل تپّه 98 (6/77 -29) در منطقه گردان174.

3- استقرار يك دسته در تپّه 102 (تپّه سبز) و كنترل پل چهار دهنه (77-30) در منطقه گردان171.

4- اعزام گشتي هاي رزمي و درگير شدن با دشمن در منطقه كوت كاپن و شمال خنگ جهت تكميل در اجراي مأموريت هاي واگذاري تيپ1و2.

5- اعزام گشتي هاي كمين در منطقه به منظور نابودي نيروهاي گشتي و پرسنل تأميني كه براي وسايل مهندسي دشمن جهت حفر سنگر به جلو اعزام مي شدند. (در منطقه پشت تپّه102) و گرفتن 3 نفر اسير از دشمن .

 

لشكر نتيجه عمليات شهريورماه سال 60 را طي امريه 12- 19/3 ط مورخه 27/7/60 به قرارگاه مقدّم نزاجا به شرح زير اعلام نمود .

الف- اجراي تك محدود با دو گروهان در خط و دو گروهان احتياط گردان131 ، تيپ1 جهت تصرف ارتفاع 212 و240 در جنوب تپّه چشمه در مورخه 30/6/60 .

1- نكات مثبت

(الف) رعايت اصل غافلگيري به وسيله گروهان هاي در خط و نفوذ در مواضع دشمن و ايجاد تلفات و ضايعات فراوان به دشمن .

(ب) نظارت فرماندهي در امر هدايت پرسنل تا روي هدف .

(پ) نفوذ به داخل مواضع دشمن در ارتفاعات240 و وارد نمودن بيش از 100 نفر تلفات به دشمن . ضمناً در اين عمليات 4 نفر از پرسنل خودي شهيد و 2 نفر مفقودالاثر و 22 نفر نيز مجروح گرديدند .

2- نكات منفي

(الف) كم برآورد نمودن استعداد دشمن در ارتفاعات مزبور و در نتيجه عدم تكافوي نيروي عمل كننده .

(ب) هوشياري بيش از اندازه دشمن با توجّه به اعلام هفته جنگ .

(پ) به علّت محدود بودن زمان ، تهيه مواضع و تحكيم هدف كاملاً تكميل نگرديده بود كه دشمن مبادرت به پاتك نمود .

(ت) به علّت حجم آتش زياد و پاتك دشمن ، يگان تك ور پس از اشغال هدف به منظور جلوگيري از تلفات زياد ، مبادرت به عقب نشيني نمود .

3- نتيجه عمليات

(الف) انهدام سه قبضه خمپاره انداز60 با خدمه مربوطه .

(ب) انهدام يك دستگاه تانك

(پ) انهدام يك دستگاه نفربر و دو انبار مهمّات و دو قبضه تيربار كاليبر75

(ت) كشته و زخمي شدن عدّه زيادي از دشمن .

 

نتيجه تك محدود مورخه 31/2/60

اجراي تك محدود به منظور درگير نمودن دشمن و جلوگيري از برداشت نيرو در مورخ 31/2/60 با دو دسته پياده به استعداد 60 نفر در مختصات (78-29) و كوت كاپن ، يگان تك ور پس از يك ساعت درگيري و وارد نمودن تلفات و ضايعاتي ، تأمين تپّه مذكور را با گماردن يك گروه برقرار نمود .

1- نكات مثبت

الف ـ رهبري و هدايت فرماندهي تا رسيدن به هدف .

ب ـ رعايت اصل غافلگيري باعث شد در اين عمليات ، يگان تك ور هيچگونه تلفات و ضايعاتي نداشته باشد.

پ ـ شدّت غافلگيري و تلفات به حدّي بود كه دشمن قادر به برداشت نيرو نشد بلكه يك گروهان تانك تقويت شده را نيز در حوالي مختصات(78-28) مستقر نمود .

2- نكات منفي : نداشت .

3- نتيجه عمليات :

دشمن را وادار نمود كه ضمن تقويت نيروهاي خود اقدامات تأمين از نظر ايجاد ميدان مين و كشيدن سيم خاردار و اعزام گشتي شناسايي خود را گسترش دهد .

فرمانده لشكر21 سرهنگ حسين حسني سعدي

رييس ركن سوّم ، سرهنگ2 سالاركيا

عمليات كوچك و محدود عناصر لشكر21حمزه آن چنان ضربه رواني بر دشمن گذاشت كه از آن به بعد عراقي ها در منطقه هرگز دست به حركات تعرّضي نزدند و حتّي به تدريج خود را از تيررس نيروهاي ايراني ، عقب كشيدند و تمام كرانه غربي رودخانه كرخه ، به تصرّف عناصر لشكر21 حمزه درآمده و در نتيجه تيپ3 لشكر بدون عمليات آفندي وسيع با عبور از رودخانه كرخه سرپلي را در غرب كرخه اشغال و به مرور زمان با زدن خاكريز و برقراري تأمين و اعزام گشتي هاي رزمي تا آبادي صالح مشطّط پيشروي و با گسترش سرپل ، تمامي يگان هاي تيپ در غرب رودخانه كرخه مستقر شدند و گسترش سرپل و استقرار يگان هاي تيپ3 در غرب كرخه را مي توان مبناي پيروزي عظيم عمليات فتح المبين به حساب آورد . 

 

منبع: پیشتازان غرب کرخه، سالار کیا، علیمحمد، 1380، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده