پیشتازان غرب کرخه
گاندي رهبر اخلاقي و مصلح استعمار شكن هندوستان كه به سال 1948 ميلادي ترور شد و از دنيا رفت درباره امام حسين(ع) چنين مي گويد : « من براي مردم هند چيز تازه اي نياوردم فقط نتيجه اي كه از مطالعات و تحقيقاتم درباره تاريخ زندگي قهرمانان كربلا به دست آورده بودم ارمغان ملّت هند كردم . اگر بخواهيم هند را نجات بدهيم واجب است همان راهي را بپيماييم كه حسين ابن علي(ع) پيمود . »

بخش پانزدهم: تك محدود به تپّه چشمه در تاريخ 10/2/60

1- وضعيّت : به وضعيّت در عمليات آفندي تيپ1 در منطقه تپّه چشمه (مورخه 15/1) مراجعه شود .

2- آغاز عمليات : 0300   10 ارديبهشت 10/2/60

               پايان عمليات : ساعت 0900 روز 10/2/60

3- قرارگاه هدايت كننده : تيپ1 لشكر 21 حمزه

4- منطقه عمليات :  منطقه تپّه چشمه

5- يگان هاي خودي : يك گروهان از گردان 131 پياده

6- يگان هاي دشمن : گردان 1 پياده مكانيزه تيپ24 لشكر 10 زرهي

7- مأموريت : گردان 131 پياده مأموريت داشت در ساعت 0300 روز 10/2/60 به بخش ديگري از تپّه چشمه تك نموده ضمن انهدام دشمن تپّه 242 را از وجود دشمن پاكسازي نمايد .

8- تدبير عمليات : (نقشه عمليات) نقشه عمليات 15/1/60 تك مرحله اّول تپّه چشمه 

9- نتيجه عمليات :

(الف) در ساعت 0300 روز 10/2/60 يك گروهان از گردان131 به فرماندهي ستوان1 بهمن شرفياني با تعدادي از بسيج مردمي به بخش ديگري از تپّه چشمه تك نموده و به طور كامل تپه242 را از وجود دشمن پاكسازي نمودند . افسر فوق در يكي از عملياتها مجروح و يك پاي نامبرده قطع مي گردد و هم اكنون نام برده در سلگ جانبازان جنگ تحميلي قرار گرفته است .

(ب) تلفات پرسنلي دشمن: كشته و زخمي بيش از 130 نفر، اسير 30 نفر

 

 

 

تك محدود به ارتفاعات 240 و 212 در مورخه 30/6/60

در ادامه تك به تپّه 242 به منظور توسعه وضعيّت و گسترش سرپل تك محدودي به منظور تصرّف تپّه 240 در جنوب تپّه 242 و 212 كه در غرب تپّه 242 مي باشد، طرح ريزي شد و دو فرمانده گروهان جسور و لايق براي اين عمليات انتخاب شدند .  

در اين طرح ريزي، گروهان يكم گردان131 به فرماندهي ستوانيكم پياده احمد آرام براي تصرّف تپّه240 و گروهان دوّم گردان140 به فرماندهي ستوانيكم پياده منوچهر كرباسي زاده به منظور تصرف تپّه212 و دو گروهان از گردان138 در احتياط، تك خود را در ساعت 0200 مورخه 30/6/60 با پشتيباني آتش توپخانه و سلاح هاي سازماني گردان آغاز نمودند. در ابتداي تك، گروهان يكم گردان131 به داخل مواضع دشمن در تپّه 240 نفوذ و تلفات زيادي به دشمن وارد مي آورد ولي گروهان دوّم گردان140 به علّت مقاومت شديد دشمن در تپّه 212 موفّق به نفوذ در تپّه 212 نگرديده و در نتيجه هر دو گروهان به منظور پرهيز از دادن تلفات سنگين طبق دستور عقب نشيني و در ساعت 0430 همان روز به واضع اوّليه مراجعت نمودند .

نظريه معاون لشكر سرهنگ ستاد دژكام

(عمليات مورخه 15/1/60 تيپ1 لشكر 21 تك به تپّه چشمه)

(1) تجربه نشان داده كه تك هاي محدود ما كه با شناسايي كامل و دقيق قبلي و طرحريزي مشروح انجام گيرد اغلب موفقيت آميز بوده است .

(الف) به علّت عدم وسعت عمليات ميزان جابه جايي و حركات كم بوده و در نتيجه توجّه دشمن را جلب نمي نمايد و در نتيجه دشمن از عمل ما مطلع نمي شود .

(ب) فرماندهان ما در مقياس كوچك بهتر عمليات را هدايت و رهبري مي نمايند .

(پ) ارتباط بهتر برقرار و انجام مي گردد .

(ت) طرحريزي عمليات ساده تر بوده و هم آهنگي آن تسهيل مي گردد .

(2) تجربه نشان داد در تك هاي محدود كه با شناسايي و طرحريزي قبلي صورت گيرد تلفات به حداقل ممكن تقليل پيدا مي كند و در عوض تلفات و خسارات وارده به دشمن قابل ملاحظه خواهد بود .

(3) با اجراي تك هاي محدود به بهترين وجهي مي توان روحيّه سقوط كرده پرسنل را بالا برد .

 

 

 

 

 

 

 

(ب )  تك محدود در منطقه تيپ 2

تك محدود به شمال شليبه مختصات (645-350)

1- مشخّصات جغرافيايي منطقه

دشمن در غرب رودخانه به غير از كانال هندلي (در سرپل نادري) هيچگاه خود را به كناره رودخانه نرساند چون وضعيّت سواحل رودخانه را براي تشكيل خط پدافندي مناسب تشخيص نداد . با توجّه به اينكه در منطقه شوش هم به دليل نامناسب بودن ساحل رودخانه دشمن خط پدافندي خود را در تپّه هاي سركوب منطقه انتخاب كرده بود گشتي هاي اعزامي يگان هاي تيپ2 در شمال و جنوب شهر شوش توانستند با استفاده از وسايل محلّي مثل دوبه و قايق از شرق رودخانه به غرب به گشت زني پرداخته و آخرين اخبار و اطلاعات را از دشمن به دست بياورند . پس از شناسايي و بررسي منطقه عمليات فرمانده تيپ2 (سرهنگ ستاد محمود جعفري) دريافت كه ارتفاعات غربي رودخانه بر رودخانه و ساحل شرقي آن سركوب است . بنابراين دفاع در ساحل نزديك (شرق رودخانه) مناسب نيست به همين دليل تيپ2 مي بايستي به منظور گسترش سرپل به تدريج دفاع را به غرب كرخه منتقل مي نمود . به همين دليل تك هاي محدودي طرحريزي و اوّلين تك آن در شمال شليبه ساعت 0400 روز 25/1/60 شروع و تا روز 30/1/60 ادامه داشت و اين تك به منظور تصرّف و حفظ مواضع شليبه پيش بيني و مجموعه اين عمليات به شرح زير اجرا گرديد .

2- تشريح عمليات

هدف پيش بيني شده به شش قسمت تقسيم شده بود :

هدف سمت راست به يك دسته از گردان169 (گردان169 در شمال منطقه تيپ مستقر بود) .

هدف سمت چپ به يك دسته از گردان141 (گردان141 در جنوب منطقه تيپ مستقر بود) و چهار هدف وسط به چهار دسته از يك گروهان پاسدار به استعداد 200 نفر واگذار شد .

هدف ها در ساعت 0500 صبح روز 25/1/  بدون استفاده از آتش تهيه و با غافلگيري كامل اشغال شد، گو اينكه اسرا مي گفتند: ما مي دانستيم شما تك مي كنيد ولي چون ساعت تك را نمي دانستند، عده اي بي كفش و در حال خواب اسير شدند و آنها متّكي به ميدان مين حفاظتي خود بودند در حالي كه مين ها توسط مهندسي و ديگر عناصر قبلاً جمع آوري و خنثي شده بود .

ساعت 9 صبح هدف ها تصرّف و شروع به تحكيم هدف نمودند . در اين حمله محدود، جمعاً برادران 11 شهيد و ارتش شش نفر شهيد و حدود 17 نفر زخمي دادند .

ساعت 0900 روز 25/1/60 دشمن پاتك خود را با استعداد يك گردان مكانيزه كه با آتش توپخانه و تانك پشتيباني مي شدند، شروع نمود و اين حمله دشمن تا ساعت 4 صبح روز 26/1 ادامه داشت . در اين پاتك به علّت حجم آتش دشمن به تعداد زخمي هاي خودي به علّت نداشتن سنگر مناسب اضافه شد . بالاخره در ساعت 5 صبح روز 26/1 در اثر فشار شديد دشمن نيروهاي تك ور با دادن تلفات مواضع متصرفي خود را ترك و به مواضع خود در يك كيلومتري مواضع متصرفي عقب نشيني كردند .

3- روز 26/1/60

دشمن با وارد عمل نمودن يك گردان تانك به منظور زدن ضربه نهايي در تمام جبهه از مقابل عنكوش ، شلش (بين اين دو دهكده) حمله نمود و قصد داشت خود را به عباعمود شقاقي برساند و جناح جنوبي تيپ را قطع كند . قبلاً پيش بيني حمله دشمن شده بود و سلاح هاي ضد تانك كافي نيز در اختيار يگان هاي خط مقدّم قرار داده شده بود . دشمن با به جا گذاشتن تعداد زيادي كشته و انهدام 32 دستگاه تانك كه به وسيله موشك تاو ، تفنگ 106 و هلي كوپتر و آرپي چي7 منهدم گرديد مبادرت به عقب نشيني نمود و تا 48 ساعت جبهه آرام بود . ضمناً دسته هاي پياده گردان ها و پاسداران در جبهه زعن و شليبه به مواضع قبلي خود برگشتند . در ساعت1900 روز 28/1/60 پست شنود تيپ با استراق سمع فهميد كه دشمن ، قصد تك دارد زيرا پيام ((مهمّات خود را ذخيره كنيد امشب كار داريم)) را دريافت كرد تيپ فوراً يگان هاي تابعه را در جريان قرار داد و در آماده باش كامل به سر بردند از ساعت2230 روز 28/1 دشمن يك آتش تهيه به مدّت دو ساعت روي كليه مواضع جلو و عقب و توپخانه خودي اجرا نمود ، مجدّداً در ساعت 2 صبح روز 29/1  يك آتش انبوه ديگري به مدّت دو ساعت روي مواضع تيپ اجرا نمود .

دشمن باز هم در ساعت 6 صبح يك آتش تهيه ديگري كه از آتش هاي قبلي سنگين تر بود به مدّت دو ساعت روي كليه مواضع ما اجرا نمود، ولي اين بار عناصر پياده دشمن به طرف مواضع ما زير آتش تهيه حركت كردند . در طول روز 29/1/60 ما با دشمن درگير بوديم و دشمن قصد داشت با آتش توپخانه و تانك ، حركت عناصر پياده را به جلو تسهيل نمايد . توپخانه خودي متقابلاً با اجراي آتش حركت دشمن را كند مي كرد . در غروب روز 29/1/60 دشمن با استفاده از شيارهاي جلو شليبه كه قبلاً در راست منطقه و در دست خودش بود و به عقب عنكوش منتهي    مي شد قصد دور زدن نيروهاي خودي و تصرّف ارتفاعات عنكوش را داشت كه موفّق نشد .

در ساعت 2 صبح روز 30/1/60 دشمن يك آتش انبوه و مداومي از ساعت 2 تا 6 صبح روي تمام مواضع تيپ اجرا نمود و بلافاصله در ساعت 6 حركت يگان هاي كلاه سبز دشمن از فاصله 500 متري ديده شد . آتش توپخانه روي آنها باز شد و در پناه اين آتش خودي عناصري از يگان هاي ما با يك مانور سريع كه در شمال عنكوش به سمت عقب نيروهاي كلاه سبز انجام گرفت، آنها را به دام انداخت و در مرحله اوّل 17 نفر از افراد كماندوي دشمن به اسارت نيروهاي خودي در آمد و چهار نفر از آنها نيز به صورت زخمي به جا ماند و بقيه عقب نشيني كردند در حالي كه حدود 200 نفر كشته دادند . كماندوها به وسيله هفت دستگاه نفربر زرهي و دو تانك كه در پشت آنها حركت مي كردند، پشتيباني مي شدند .

آنها قصد داشتند روي ارتفاعات عنكوش با همديگر الحاق حاصل نمايند . البتّه كماندوها از شمال عنكوش و نفربرها از غرب عنكوش حركت مي كردند. يك نفربر دشمن به وسيله سلاح هاي ضد تانك ما منهدم شد ولي دو دستگاه تانك موفّق به فرار شدند . در اين نبرد تن به تن عاشقان شهادت و پيروان راه حسين زمان خميني(ره) بت شكن همچون پيروان امام حسين(ع) با اين آگاهي كه كشته خواهند شد فرمان مقتداي خود را يك تكليف شرعي و الهي تلقي كرده و در اين رزم شركت نمودند و دشمن را در رسيدن به منطقه شوش ناكام نمودند و منطقه زعن و عنكوش را گورستان متجاوزين ساختند .

 

گاندي رهبر اخلاقي و مصلح استعمار شكن هندوستان كه به سال 1948 ميلادي ترور شد و از دنيا رفت درباره امام حسين(ع) چنين مي گويد :

 

«‌ من براي مردم هند چيز تازه اي نياوردم فقط نتيجه اي كه از مطالعات  و تحقيقاتم درباره تاريخ زندگي قهرمانان كربلا به دست آورده بودم ارمغان ملّت هند كردم . اگر بخواهيم هند را نجات بدهيم واجب است همان راهي را بپيماييم كه حسين ابن علي(ع) پيمود . »

 

امام اوّل شيعيان نيز در كتاب نهج البلاغه در گوشزد به كجروان چنين مي فرمايند :

« الا كه شيطان گروه خود را بسيج كرد و ستوران و سوارانش را گرد آورد امّا مرا بينشي است كه هميشه با من بوده و هست و هيچگاه كاري را از خويشتن پوشيده نداشته ام و هيچ چيزي هم بر من پوشيده نمانده است . به خدا سوگند آنان را به گردابي چنان هولناك بكشانم كه راه پس و پيششان را ندانند و هرگز نتوانند خويشتن را از آن برهانند . »

آري اين قهرمانان صحنه هاي نبرد با كجروان بعثي چنين كردند و دشمن را به گردابي چنان هولناك كشاندند كه راه پس و پيششان را گم كردند .

اين عمليات كه از روز 25/1 شروع شد تا ساعت 10 صبح روز 30/1/60 ادامه داشت و از آن ساعت به بعد عراقي ها فقط مبادرت به اجراي آتش نمودند . 

4- جمع تلفات و خسارات خودي بشرح زير بوده است .

تلفات

شهيد            پاسدار 11 نفر           و  ارتشي         6 نفر

زخمي           جمعاً    17 نفر

خسارات

انهدام يك قبضه موشك تاو

5- جمع تلفات و خسارات نيروهاي دشمن به شرح زير بود .

تلفات

كشته حدود 200 نفر ، اسير 50 نفر (27 نفر روز تك و23 نفر از تصرف هدف تا پاتك دشمن )

خسارات

انهدام 37 دستگاه تانك و نفربر

غنايم

تعداد زيادي تيربار و نارنجك و تفنگ

سه قبضه خمپاره 60 ميليمتري و تعدادي تجهيزات

 

 

 منبع: پیشتازان غرب کرخه، سالار کیا، علیمحمد، 1380، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده