پیشتازان غرب کرخه
بخش یازدهم: اولین مسئولیت پدافندی به طور مثال، تيپ1 لشكر با دو گردان تانك(ـ) و دو گردان پياده زرهي(ـ) كه در سازمان تيپ منظور شده است، بايستي داراي 106 دستگاه تانك سازمان و فرماندهي مناسب و كنترل و ارتباط كافي باشد هم اكنون داراي حدود 15 دستگاه تانك و دو گروهان پياده مي باشد و ساير يگان هاي لشكر نيز وضعيّت مشابهي با اين تيپ دارند. لشكر، در مدّت عمليات تا اين تاريخ بيش از1200 نفر شهيد و مجروح داده است، با اين فداكاري ها و از خود گذشتگي هايي كه پرسنل لشكر با جان و دل از خود ابراز مي دارند انتظار دارد كه ارتش نيز به فكر چاره اساسي باشد.

مقدّمه :

پس از عمليات ناموفّق لشكر21 پياده در مورخه 23 مهرماه سال59 بر عليه عراق و عقب نشيني يگان هاي تك ور به شرق رودخانه، مجدّداً پدافند منطقه سرپل نادري در غرب كرخه به تيپ2 زرهي لشكر92 و يگان هاي تحت كنترل عملياتي اين تيپ واگذار گرديد.يگان هايي كه در پدافند غرب كرخه و سرپل نادري تا واگذاري مسئوليت منطقه به لشكر21 حمزه مستقر بودند شامل :

1- تيپ2 زرهي (به فرماندهي سرهنگ زرهي امرالله شهبازي)

2- گروه رزمي37 زرهي (به فرماندهي سرگرد زرهي اسدزاده)

3- گردان291 تانك (ـ) لشكر77 (به فرماندهي سرگرد زرهي توكّلي)

4- تانك هاي لشكر21 پياده شامل گردان هاي242ـ243ـ250 تانك برابر دستور فرمانده نزاجا و يادداشت اداري فرمانده لشكر (به سرپرستي سرگرد زرهي محمّد جابري پور) زير امر تيپ2 زرهي.  « مدرك 250 »

5- با توجّه به حساسيت موجود در منطقه پل نادري نيروي زميني به لشكر21 پياده مأموريت داد؛ پدافند شرق رودخانه كرخه را به عهده بگيرد و لشكر16 زرهي نيز در احتياط نيروي زميني قرار گيرد.بر مبناي دستور فوق، دستور عملياتي شماره2 لشكر21 پياده در27 مهرماه 59 با اعلام وصول ح زـ 18 صادر و يگان هاي لشكر مأموريت يافتند؛ در ساحل شرقي رودخانه كرخه از مختصات(156-797) تا مختصات(40-73) به منظور متوقّف كردن پيشروي دشمن تا شروع عمليات بعدي پدافند نمايند.  « مدرك 251 (پيوست شماره3 دستور عملياتي شماره 2 لشكر21 حمزه) »

6- وضعيّت دشمن و خودي برابر اعلام يگان ها به شرح زيرگزارش گرديد.ستاد عملياتي دزفول اعلام نمود؛ در تاريخ 25/7/59 نيروهاي خودي در امتداد چهار كيلومتري جلوي رودخانه در پل كرخه مستقر و نيروهاي دشمن در امتداد سه راهي قهوه خانه و اطراف سايت چهار و پنج و جادّه دهلران مستقر گرديده اند.

7- برابر دستور قرارگاه مقدّم نزاجا گردان291 تانك زير امر تيپ2 زرهي قرار گرفت.   « مدرك 252 »

8- پس از عمليات ناموفّق تك 23 مهرماه، دشمن با اجراي آتش پرحجم و مداوم تلفات و ضايعات سنگيني را به يگان هاي مستقر در منطقه وارد آورد و با توجّه به تلفات و ضايعات وارده به يگان ها در شروع جنگ تحميلي و عدم جايگزيني مناسب پرسنلي و لجستيكي كه افت توان رزمي را به همراه داشت، يگان ها با گزارشات عديده تقاضاي تعويض براي بازسازي و تجديد سازمان را داشتند كه براي عمليات بعدي آمادگي بهتري كسب نمايند.

گزارشات مشروحه زير بخشي از مشكلات و نارسايي يگان هايي است كه از آغاز تجاوزات مرزي ارتش عراق به مرزهاي جمهوري اسلامي (در منطقه غرب دزفول و شوش) و درگيري با متجاوز تا خاتمه عقب نشيني اجباري و دريافت مسئوليت پدافند منطقه سرپل به نيروي زميني واصل گرديد.

خلاصه اي از گزارش ركن سوّم لشكر92 زرهي كه با شماره 61/48/201 در تاريخ30/7/59 با امضاي فرمانده لشكر سرهنگ قاسمي كه از تاريخ 3/7/59 به فرماندهي لشكر منصوب و به قرارگاه مقدّم نزاجا در جنوب ارسال شد وضعيّت لشكر92 را بدين شرح اعلام مي نمايد :

 

 

1- مقدورات لشكر ايجاب مي نمايد كه در منطقه اي به عرض حداكثر 20 تا40 كيلومتر گسترش يابد و منطقه واگذاري بيش از 200 كيلومتر است.ناچاراً تيپ هاي لشكر در معابر جداگانه اي و به طور مستقل عمل و اين عمل كنترل و فرماندهي لجستيك را با مشكلات عديده اي كه كاملاً آشكار است، مواجه مي سازد.در حال حاضر يگان هاي لشكر كه مدّت زيادي درگير نبرد بوده اند و با كمبودهاي غير قابل تصوري در مقابل دشمن مجهّز در زمين نامناسب پدافندي در حال دفاع بوده اند. به طور مثال، تيپ1 لشكر با دو گردان تانك(ـ) و دو گردان پياده زرهي(ـ) كه در سازمان تيپ منظور شده است، بايستي داراي 106 دستگاه تانك سازمان و فرماندهي مناسب و كنترل و ارتباط كافي باشد هم اكنون داراي حدود 15 دستگاه تانك و دو گروهان پياده مي باشد و ساير يگان هاي لشكر نيز وضعيّت مشابهي با اين تيپ دارند. لشكر، در مدّت عمليات تا اين تاريخ بيش از1200 نفر شهيد و مجروح داده است، با اين فداكاري ها و از خود گذشتگي هايي كه پرسنل لشكر با جان و دل از خود ابراز مي دارند انتظار دارد كه ارتش نيز به فكر چاره اساسي باشد.

 

گيرندگان : سماجا 2ـ نزاجا عمليات ـ استانداري خوزستان ـ قرارگاه مقدّم نزاجا جنوب ـ قرارگاه عمليات ماهشهر دفتر برادر دكتر چمران.

متن نامه گروه رزمي37 شيراز

از : گروه رزمي 37 زرهي

به : ف ـ عملياتي دزفول

 

مقام عالي را آگاه مي سازد.

1- پرسنل اين گروه رزمي از تاريخ 6/2/59 در مأموريت خوزستان انجام وظيفه   مي نمايند.

2- از تاريخ 26/6/59 با عناصر دشمن درگيري قطعي حاصل نموده است و تا به امروز ادامه دارد.

3- باقي مانده تيپ37 در گروه رزمي 38 در منطقه اهواز و خرمشهر انجام وظيفه مي نمايد.

4- اين گروه با مراجعات پي در پي پرسنل مبني بر طولاني بودن مدّت مأموريت (6 ماه) است .

5- به علّت تلفات روزانه پرسنلي و دوري از خانواده مايه پايين آمدن آمادگي رزمي است.

                                                                 افسر     درجه دار    سرباز

6- استعداد پرسنل قبل از درگيري 40         321       406

7- استعداد پرسنل در حال حاضر    28         251       269

8- ضايعات پرسنل شهيد               2           14        5

9- مجروح                               10            56        132

 

 

قرارگاه تاكتيكي نزاجا در تاريخ 16/7/59 اعلام نمود: تيپ2 به مأموريت كنوني خود (پدافند) ادامه داده تا عناصر لشكر21 حمزه خط دفاعي مناسب در منطقه آن تيپ اشغال نمايند و در تاريخ 17/7/59 به لشكر21 دستور داد؛ فرمانده گردان يا رييس ركن سوّم گردان مأمور پدافند شرق كرخه در پاي پل را جهت هم آهنگي لازم براي تعويض به تيپ2 دزفول اعزام دارد.  « مدرك 253 ، 254 »

11- با توجّه به حساسيت منطقه سرپل نادري و تجزيه و تحليل گزارشات واصله از يگان هاي پدافند كننده ، مسئولين دريافتند در صورتي كه دشمن با حجم آتش سنگين و نيروي قابل ملاحظه اي اقدام به حمله گسترده اي در منطقه سرپل نمايد نيروهاي موجود به دليل افت قابل ملاحظه توان رزمي قادر به پدافند نبوده و در صورت عدم مقاومت يگان هاي خودي دست يابي دشمن به شرق رودخانه دور از انتظار نبوده و امنيّت منطقه در خطر جدّي قرار خواهد گرفت.

لذا با توجّه به يگان هاي موجود نيروي زميني در منطقه دزفول، به لشكر21 پياده مأموريت داده شده كه با تعويض يگان هاي تيپ2 لشكر92 در غرب پل نادري پدافند كلّي منطقه را عهده دار گردد.

بر مبناي مأموريت فوق، دستور جزء به جزء شماره6 قرارگاه مقدّم نزاجا در جنوب در سوّم آبان ماه59 با شماره اعلام وصول ق ـ الف ـ 14 صادر و پدافند منطقه دزفول را از ساعت 2100 روز پنجم آبان ماه سال59 به لشكر21 حمزه واگذار و به گردان227 تانك (لشكر16 زرهي) مأموريت داده شد؛ مواضع سدكننده اي را در حوالي پاي پل روي ارتفاعات كمانه برزگ اشغال تا در صورت شكستن خط پدافندي نسبت به سد پيشروي متجاوز اقدام نمايند.  « مدرك 255 »

(پيوست شماره4 دستور جزء به جزء شماره6 قرارگاه مقدّم نزاجا در جنوب)

با توجّه به مشكلات لشكر21 حمزه ودرخواست فرمانده لشكر، قرارگاه مقدّم جنوب با 48 ساعت تأخير براي تعويض موافقت نمود. لذا لشكر21 حمزه دستور عملياتي شماره3 خود را در چهارم آبان ماه سال59 با شماره اعلام وصول ف ز-50 صادر و به يگان هاي لشكر مأموريت داد؛ با تعويض يگان هاي در خط از ساعت0600 روز 7/8/59 مسئوليت پدافند منطقه فرماندهي عملياتي دزفول را در موضع سرپل به عهده گرفته و منطقه دفاعي را از مختصات (05ـ76) در ارتفاعات شاوريه تا (03ـ73) در منطقه الهايي عهده دار گردد.   «‌ مدرك 256 »‌

(پيوست 5 دستور عملياتي شماره3 لشكر21 حمزه)

برابر امريه شماره 26/3001-3/8/59 قرارگاه نزاجا هم آهنگي لازم براي تعويض يگان هاي تيپ2 دزفول با يگان هاي لشكر21 پياده از ساعت 0600 روز 7/8/59 شروع و يگان هاي تيپ2 لشكر92 از خط تعويض و مسئوليت پدافند منطقه غرب دزفول و شوش به لشكر21 حمزه واگذار گرديد.

 

 

منبع: پیشتازان غرب کرخه، سالار کیا، علیمحمد، 1380، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده