سرباز در خاطرا دفاع مقدس(55)
ممنوعیت شکار1 بي انضباطيهاي ناخواسته و سهل انگاري نسبت به قوانين نظامي فقط مختص به سربازهاي كم تجربه نيست و من در دوران خدمت، سربازان قديمي و نيروهاي كادري و با تجربه را هم ديدهام كه فريب همين تجربه را خوردهاند و با يك بياحتياطي كوچك موجب بروز صدمات جبران ناپذيري براي خود و ديگران شدهاند. در مناطق جنگي، گردانها هر چهار ماه يكبار با هم تعويض ميشدند و گردان جديد جاي گردانهاي قديمي را ميگرفتند، به استثناء گردان موتوري كه هميشه در منطقه بود و هيچ وقت تعويض نميشد. به همين خاطر درجه داران اين گردان گاهي براي سرگرمي به شكار كبك و ديگر پرندگان مي رفتند.

يكي از درجه داران گروهان يكم، استواري بود كه خيلي خوب گروهان را اداره مي‌كرد و فرمانده گردان موتوري به دليل انضباط بالا و اجراي دقيق قوانين حسابي قبولش داشت.

يك روز اين استوار و فرمانده گروهان سوم تصميم مي‌گيرند به شكار كبك بروند، به همين دليل با طلوع خورشيد سوار تويوتا مي‌شوند و به جست‌وجو در منطقه مي‌پردازند. بعد از مدتي جست‌وجو كبكي را پيدا مي‌كنند و بلافاصله از ماشين پياده مي شوند.

سركار استوار به سمت كبك نشانه مي‌رود و شليك مي‌كند، اما گلوله به خطا مي‌رود و كبك پرواز كرده، از آن منطقه دور مي شود.

استوار و فرمانده براي اينكه كبك را گم نكنند، خيلي سريع سوار تويوتا مي‌شوند و به تعقيب پرنده مي‌روند. سركار استوار با آن همه تجربه آن قدر با عجله سوار ماشين مي‌شود كه فراموش مي‌كند بعد از شليك، اسلحه را در حالت ضامن قرار دهد. آن‌ها سوار بر تويوتا با چشم كبك را دنبال مي‌كنند كه در فاصله‌اي دورتر روي تپه‌اي مي‌نشيند. استوار كه پشت فرمان نشسته بود،  براي اينكه كبك را گم نكند، با سرعت به سمت پرنده گاز مي‌دهد. تويوتا روي دست اندازها بالا و پايين مي‌شود كه ناگهان در يكي از اين دست اندازها يك تير از تفنگش شليك مي‌شود. فشنگ به سر او اصابت مي‌كند و او در دم جان مي‌دهد.

چند روز بعد از تخليه سركار استوار به بهداري، فرمانده گردان به سخنراني كوتاه درباره او و حادثه پيش آمده پرداخت. بعد از آن اتفاق، شكار در منطقه براي همه ممنوع اعلام شد و ما ديگر شاهد شكار كبك در منطقه نبوديم، به جز روز آخر خدمتم كه براي انجام مراحل ترخيص به گروهان آمدم و متوجه شدم دو تا از هم سنگري‌هايم به شكار رفته‌ا‌ند، اما فرمانده گردان متوجه سرپيچي آن‌ها از دستور شد و هركدام را به يك ماه اضافه خدمت تنبيه كرد.

مكان حادثه: جنوب عين خوش 

پانوشته

  1. سرباز وظیفه حسین فیض، جمعی تیپ 55 پیاده هوابرد

منبع: سرباز و خاطرات دفاع مقدس،صدیقی، سیامک،1388، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده