پیشتازان غرب کرخه
بخش دوم: حداکثر مقاومت با حداقل امکانات ساعت 0600 روز 13 مهرماه تيپ2 زرهي و گروه رزمي37 مستقر در شرق ساحل كرخه پس از عبور از رودخانه و درگيري شديد با دشمن و با پشتيباني نيروي هوايي و هوانيروز و آتش توپخانه موفّق مي شوند؛ دشمن را در منطقه سرپل نادري در غرب رودخانه كرخه به عقب رانده و سرپلي را در سه كيلومتري غرب رودخانه اشغال نمايند كه اين عمل مهم و سرنوشت ساز مبنايي براي حركت يگان ها به غرب كرخه و آمادگي براي نزديك شدن به دشمن به منظور اجراي عمليات آتي گرديد .

يگان هاي عمده شركت كننده در عمليات غرب دزفول و شوش در آغاز تجاوزات مرزي

1ـ تيپ2 زرهي لشكر92 

2 ـ گردان283 سوارزرهي لشكر92 زرهي

3ـ گروه رزمي37 زرهي از تيپ37 زرهي 

4 ـ گروه رزمي 138 پياده لشكر21 حمزه (لشكر2 مركز)

5 ـ  گروه رزمي141 پياده لشكر21 حمزه (لشكر2 مركز)

6 ـ عناصري از سپاه پاسداران دزفول و نيروهاي مردمي

 

 

اسامي فرماندهان شركت كننده در عمليات قبل از حمله سراسري

فرمانده عمليات دزفول سرهنگ زرهي ستاد ملك نژاد از تاريخ 5/7/59 تا زمان تشكيل قرارگاه مقدّم نزاجا در جنوب .

فرمانده تيپ2 لشكر92 زرهي سرهنگ ستاد امرالله شهبازي از تاريخ 5/7/59 به بعد .

فرمانده گروه رزمي37 سرگرد زرهي غفار رامين و پس از مجروح شدن غفار رامين سرگرد زرهي اسدزاده .

فرمانده گروه رزمي 138 پياده سرگرد پياده حسين شرفه تيرماه سال 59 به بعد .

فرمانده گروه رزمي141 پياده سرهنگ2 پياده احد مهدي پور پس از به         ثمر رسيدن انقلاب اسلامي .

وقايع روز شمار يگان ها از لحظه حضور در منطقه تا خاتمه عقب نشيني

1 ـ تيپ2  لشكر92 زرهي

مناطق غرب دزفول و شوش جزو مناطق سرزميني لشكر92 زرهي بوده و مسئوليت اين مناطق نيز به تيپ2 زرهي واگذار گرديده بود . به منظور پدافند از مناطق فوق مواضعي قبل از انقلاب در عين خوش تهيه و عناصري از تيپ در اين منطقه مستقر شده بودند . قبل از آغاز حمله سراسري ارتش عراق تعدادي از پرسنل تيپ2 به پاسگاه چيلات اعزام و در تاريخ 17/6/59 يگان مستقر در منطقه فوق اعلام نمودند كه با دشمن درگير شده و درخواست يك قبضه خمپاره انداز120 م م و مهمّات مربوطه را داشتند كه دو دستگاه كاميون حامل مهمّات با يك دستگاه نفربر حامل خمپاره انداز از عين خوش به چيلات اعزام مي شود .

با توجّه به اينكه پاسگاه چيلات در مسير معبر وصولي مهمّي نبوده و فقط يك راه كوهستاني ارتباط آن را با شهر دهلران برقرار مي سازد و اين معبر نيز با برخورد به كوهستان هاي لرستان بن بست مي شود به نظر مي رسد ارتش عراق در نظر داشت با حمله به پاسگاه چيلات يگان هاي ايران را تجزيه نموده و به نقاط غيرحسّاس بكشاند . با توجّه به حوادث مرزي و احتمال خطر در اين منطقه نيروي زميني به لشكر92 ابلاغ نمود باقي مانده تيپ را به عين خوش اعزام و نسبت به تقويت مواضع فوق اقدام نمايد . برابر دستور ، حركت تيپ به منطقه عين خوش آغاز و كليه خودروهاي چرخدار تيپ در ساعت1200 روز23/6/59 در حوالي عين خوش مستقر و خودروهاي شني دار تيپ نيز توسط سه دستگاه مازو سه دستگاه بنز كمرشكن به تناوب به منطقه حمل مي گردند .    « مدرك 101 الي 104 موجود در هيأت معارف جنگ »

وقايع روز شمار تيپ2 زرهي

(الف) با توجّه به پيام هاي پيوست و بر مبناي گزارش يگان هاي مستقر در منطقه روزهاي 18 و 19 شهريور عراقي ها قصد تصرّف پاسگاه سميده را داشتند كه با مقاومت يگان هاي خودي متجاوز سركوب و حمله دشمن دفع  گرديد . روز 23 شهريور ماه به منظور تقويت منطقه دزفول تعداد650 نفر پرسنل گروه رزمي 138 لشكر21 به عنوان احتياط وارد منطقه گرديد و در كنترل عملياتي تيپ2 لشكر92 قرار گرفت .

حوادث مختلف در پاسگاه هاي مرزي سبب شد كه لشكر در تاريخ هاي24 و25 و26 شهريورماه هشدار لازم را به منظور آمادگي كامل در مورد احتمال حمله گسترده دشمن به منطقه خوزستان را اعلام نمايد و با توجّه به تهديد دشمن در منطقه فكه روز 26 شهريورماه يك دسته تانك از گروه رزمي 138 به فكه اعزام و در اختيار تيپ37 قرار گرفت .   « مدرك 105 الي 108 »

(ب) روز 25 شهريورماه در پاسگاه سوبله و رشيده درگيري بين نيروهاي خودي و دشمن به وقوع مي پيوندد و چاه هاي نفت شماره 57 و58 و ريگ 2 كار را تعطيل و تقاضاي كمك مي نمايند و در درگيري روز 26 شهريور در پاسگاه بيات يگان هاي خودي با اجراي آتش خمپاره انداز و تفنگ 106 ميليمتري يگان مكانيزه دشمن مستقر در چلب سياه را متلاشي و باقي مانده يگان متجاوز به صورت فرار منطقه را ترك مي نمايند و يك برج ديده باني دشمن در سميده نيز منهدم مي گردد .

(پ) روز 27 شهريورماه با دشمن درگيري به وجود مي آيد و از ساعت 0500 صبح روز 27 تا ساعت1730 كه خاتمه درگيري اعلام مي شود دشمن پاسگاه سميده را زير آتش سنگين قرار مي دهد و به يونيت بهره برداري شركت نفت دهلران حمله مي كند كه در اين درگيري دو نفر درجه دار در پاسگاه سميده زخمي و جراحات سطحي برمي دارند .   « مدرك 109 الي114 »

با توجّه به حمله دشمن به پاسگاه هاي مرزي روز 28 شهريور ماه سرپرست تيپ2 اعلام مي نمايند چون اين تيپ يگان زرهي است لازم است يك افسر زرهي ستاد ديده در رأس تيپ باشد تا هم آهنگي هاي لازم را در مورد به كار بردن تيپ در عمليات جنگي به عمل آورد مقرّر فرماييد قبل از اينكه اتّفاقي رخ دهد در مورد اعزام افسر مذكور اقدام نمايند .   « مدرك 115 »

(ت) برابر گزارش موجود روز 29/6/59 در منطقه سميده درگيري بين يگان هاي خودي و دشمن آغاز و در ساعت 1830 خاتمه مي يابد و نيروهاي دشمن تا رودخانه دويرج پيشروي مي كنند و حدود 200 دستگاه تانك دشمن در عرض 20 كيلومتر از نهر عنبر تا ربوط مستقر مي گردد و يگان هاي خودي در منطقه اعلام مي نمايند در صورتي كه از آنها پشتيباني هوايي به عمل نيايد تا غروب عين خوش سقوط خواهد كرد .   « مدرك 116 الي 118»

(ث) روز اوّل مهرماه

پاسگاه ربوط سقوط مي كند و دشمن در جادّه مرزي به سمت عين خوش پيشروي مي نمايد .

(ج) روز دوّم مهرماه

روز دوّم مهرماه يگان هاي تيپ در درگيري شديد موفّق مي شوند؛ تعداد  12 دستگاه تانك دشمن را منهدم و يك دستگاه تانك سالم را به غنيمت بگيرند و با فشار دشمن به يگان هاي خودي فرمانده تيپ تقاضاي پشتيباني هوايي مي ناميد و در گزارش خود اعلام مي كند در صورت عدم پشتيباني هوايي كليه يگان هاي تيپ از بين خواهند رفت .

(چ) روز سوّم مهرماه

يگان هاي دشمن با آتش سنگين يگان هاي تيپ را وادار به عقب نشيني اجباري نموده و تا 4 كيلومتري يگان ها پيشروي مي نمايند .

 

(ح) روز چهارم مهرماه

با اشغال مواضع عين خوش توسط نيروهاي دشمن تيپ به مواضع علي گره زد عقب نشيني نموده و در تپّه هاي علي گره زد آماده پدافند مي گردد . در درگيري بين نيروهاي تيپ و يگان هاي زرهي دشمن در تپّه هاي علي گره زد كه (در ساعت 1430) به وقوع مي پيوندد دو تانك ارتش عراق توسط يگان هاي تيپ منهدم      مي گردد .   « مدرك 119 »

(خ) روز پنجم مهرماه

در ساعت 0940 روز پنجم مهرماه ، تيپ اعلام نمود حدود دويست دستگاه تانك دشمن در منطقه مستقر شده و 50 الي60 دستگاه تانك به سمت مواضع علي گره زد در حركت هستند يگان سمت راست ما در حال محاصره شدن است و به علّت حجم آتش دشمن يگان هاي تيپ در حال عقب نشيني به سمت رودخانه كرخه هستند . برابر پيام شماره 348 در ساعت 1355 دقيقه روز پنجم مهرماه با فشار دشمن تيپ به شرق كرخه عقب نشني  مي نمايد و بنه هاي تيپ كه در شرق كرخه مستقر بودند در ساعت 1425 شرق رودخانه را ترك و به عقب مي روند .

 

قسمتي از خاطرات سرهنگ امرالله شهبازي :

من قبل از شروع جنگ در معاونت عمليات و اطلاعات نيروي زميني در شغل رييس دايره جنگ هاي نامنظّم مشغول انجام وظيفه بودم و در تاريخ 3/7/59 طبق دستور با تعدادي ديگر از افسران زرهي نيروي زميني به اهواز اعزام و پس از معرفي به فرمانده لشكر92 (سرهنگ قاسمي نو) در تاريخ 5/7  به عنوان فرمانده تيپ2 و سرهنگ2 قندي به عنوان معاون تيپ معرفي شديم. در تاريخ 5/7/59 فرمانده و معاون جديد تيپ در حوالي غرب رودخانه كرخه با تيپ2 دزفول كه در حال عقب نشيني بودند برخورد نمودم و توانستم تيپ2 دزفول را در شرق رودخانه متوقّف و خود را به پرسنل تيپ معرفي كنم . پس از بررسي و سئوال از پرسنل تيپ متوجّه شدم كه استعداد دشمن در منطقه تيپ يك لشكر و استعداد نيروي تيپ شامل پنج دستگاه تانك چيفتن، سه دستگاه موشك تاو، سه قبضه تفنگ 106 سه دستگاه تانك شناسايي اسكورپين و پنج دستگاه توپ خودكششي و سلاح هاي انفرادي همراه پرسنل بود. يگان هاي تيپ را كه استعداد آن در حدود يك گروهان مي شد، در شرق كرخه سازمان و مستقر نمودم . (استعداد دشمن در منطقه تيپ2 دزفول (لشكر10 زرهي) با200 دستگاه تانك و استعداد تيپ2 لشكر92 در مقابل يك لشكر زرهي در حدود يك گروهان با پنج دستگاه تانك) . [1]

 

(د) روز ششم مهرماه

لشكر92 به تيپ اعلام مي نمايد؛ پشتيباني هوايي انجام شد. عقب نشيني نكنيد؛ زيرا تيپ37 معدوم خواهد شد و به تيپ37 مأموريت داده مي شود با يك گروه رزمي در ساعت1600 روز 6 تك نموده و ارتفاعات علي گره زد را از سمت دوسلك اشغال نمايد . تيپ2 پس از موفقيت تيپ37 با استفاده از كليه امكانات و پشتيباني به سمت ارتفاعات شاوريه حركت و ارتفاعات شاوريه را اشغال نمايد . (كه عملاً اين دستور اجرا نشد)

با توجّه به بحران منطقه و گزارشات يگان ها ، لشكر92 به كليه فرماندهان تأكيداً ابلاغ مي نمايد به هيچ وجه حق عقب نشيني از مواضع تعيين شده را ندارند و بايد تا آخرين نفس منطقه را حفظ و نهايتاً  با تهاجم گسترده و آتش سنگين دشمن تيپ اطلاع مي دهد دشمن از پل كرخه عبور مي كند و هيچگونه مقاومت مقدور نيست كمك ـ كمك ـ كمك . تيپ در ساعت 1325 روز 6  اعلام نمود سعي مي كند كه مواضع غرب كرخه را اشغال نمايد در صورتي كه فقط پنج دستگاه تانك در اختيار دارد و دشمن در سراسر غرب رودخانه مستقر شده و با توپخانه نيروهاي مستقر در شرق كرخه را زير آتش دارد .   « مدرك 120 الي 127 »

 

(ذ) روز 7 مهرماه

پس از فشار دشمن به يگان هاي تيپ و تحميل عقب نشيني اجباري تيپ در شرق كرخه مستقر مي گردد و فرمانده تيپ اعلام مي نمايد؛ از پرسنل و وسايل تيپ2 منحصراً تعداد كمي پرسنل و چند دستگاه خودرو چرخدار و 2 دستگاه نفربر و دو دستگاه تانك كه قادر به تيراندازي نيستند، موجود است. ضمناً در درخواست خود سئوال مي نمايد خواهشمند است دستور فرماييد اين پرسنل بدون روحيّه را كه قادر به هيچ مقاومتي نيستند، تكليفشان را مشخّص نماييد . (با توجّه به اين شعار نظاميان كه بايد مقاومت نمايند و نمي توانند اين وظيفه را انجام دهند بايد تسليم شوند يا به پادگان هاي نظامي منطقه خود را معرّفي كنند) خواهشمند است هر چه سريع تر تكليف اين عدّه را مشخّص و به طور صريح دستور لازم را صادر بفرماييد . 

تيپ مجدّداً در تاريخ 7/7 آخرين وضعيّت خود را اين چنين به لشكر اعلام نمود كه پرسنل تيپ با همه فداكاري و از خود گذشتگي به علّت قابل قياس نبودن نيروهاي دشمن با نيروهاي خودي و عدم پشتيباني هوايي مواضع عين خوش و   علي گره زد و كرخه را از دست داد و فرمانده تيپ هم اكنون مفقود شده و در حال حاضر اكثر پرسنل يگان يا فراري هستند يا شهيد شده اند و به صورت متفرق و بدون سرپرست در بيابان پراكنده بوده و كوچكترين اميدي به زنده ماندن ندارند و آتش دشمن از ساعت2300 روز 7/7 شروع شده فعلاً تيپ در پشت شهر بابك شرق رودخانه كرخه به صورت متفرق مستقر شده است .

لشكر92 به منظور تقويت يگان هاي تيپ، يك گروهان سازماني با وسايل از دژبان مركز و يك گروهان مهندسي رزمي از بروجرد و چهار گروهان با سلاح و تجهيزات انفرادي از نداجا و دژبان وزارت دفاع را به تيپ مأمور و ابلاغ نمود؛ پرسنل فوق را در محل پراكندگي تيپ مستقر نمايد .

برابر دستور فرماندهي نزاجا به يگان ها ابلاغ و تأكيد شد تا آخرين نفس بايستي شهر دزفول نگهداري و حفظ شود و با توجّه به احتمال عبور دشمن از كرخه به گردان مهندسي نيز ابلاغ شد نسبت به مين گذاري شرق رودخانه كرخه اقدام نمايد . « مدرك 128 الي 134 »

(ر) روز هشتم مهرماه

برابر اعلام تيپ2 استعداد دشمن در نزديكي پل كرخه يك تيپ زرهي گزارش شده و تانك هاي ام 47 منطقه را ترك كرده اند، چنانچه كمك آني نشود دشمن از پل كرخه عبور خواهد كرد. تيپ37 در سه راهي دهلران توقّف كرده و به بهانه هاي مختلف از آمدن به صحنه نبرد خودداري مي كند. دشمن در دو كيلومتري كرخه مستقر بوده و چنانچه تا چند دقيقه ديگر كمك نكنيد، همه از بين خواهيم رفت .      « مدرك 135 الي 136 »

(ز) روز نهم مهرماه

قبلاً به تيپ ابلاغ شد؛ در صورت نفوذ دشمن نسبت به تخريب پل نادري اقدام نمايد . تيپ، از لشكر كسب تكليف مي نمايد در منطقه دو دستگاه پل موجود است يكي پل پانل و ديگري پل فلزي كدام يك بايد منفجر گردد ؟

آخرين وضعيّت اينكه استعداد دشمن در روز 9 مهرماه يك تيپ تقويت شده زرهي شامل صد دستگاه تانك در سراسر غرب رودخانه كرخه در عمق 5 الي 7 كيلومتري مستقر گرديده و نيروهاي خودي در شرق رودخانه در حوالي پادگان سوارزرهي به سمت جنوب مواضعي را به طور نامنظّم اشغال نمودند .

برابر اعلام سماجا در تاريخ 9/7/59 سپاه دشمن به واحدهاي خود در منطقه دزفول و كرخه دستور داد آمادگي كامل داشته باشند تا ظرف 24 يا 48 ساعت آينده با رسيدن نيروهاي پشتيباني از لشكرهاي3 و 9 زرهي استفاده از موقعيّت نموده و عمليات تصرّف دزفول در مناطق مورد نظر را كامل نمايد .  « مدرك 137 الي 140 »

(ژ) روز دهم مهرماه

آخرين وضعيّت يگان ها برابر گزارش تيپ2 حاكي از آن است كه پرسنل تيپ2 در سمت راست دو راهي پادگان (سوارزرهي) پاي پل و تيپ37 از جادّه تا دو راهي دهلران و گروه رزمي 138 و141 منطقه شوش را پوشانيده و همگي در شرق رودخانه كرخه مستقر هستند . برابر اعلام تيپ پل پي ام پي كرخه منفجر شده براي عبور يگان ها در خط نياز به يك دستگاه پل با خدمه مربوط مي باشد كه گردان414 پل در ساعت1440 روز 8/7 اطلاع داد يك گروهان كامل پل پي ام پي به منطقه حركت نمود و همچنين تيم هوانيروز مستقر در لشكر گزارش داد فعاليت هاي پراكنده دشمن در منطقه سرپل و همچنين تپّه چشمه در غرب پاي پل و در منطقه شوش مقابل شوش و در غرب رودخانه واحدهاي زرهي و موتوريزه و مهندسي دشمن با كثرت زياد مشاهده مي شود .   «‌ مدرك 141»

(س) روز يازدهم مهرماه

برابر دستور فرمانده نيروي زميني (سرتيپ ظهيرنژاد) به تيپ2 دزفول و تيپ37 زرهي ابلاغ مي گردد با عبور از رودخانه كرخه تك نموده و سرپلي را در غرب رودخانه اشغال نمايند . ساعت 0600 روز 13 مهرماه تيپ2 زرهي و گروه رزمي37 مستقر در شرق ساحل كرخه پس از عبور از رودخانه و درگيري شديد با دشمن و با پشتيباني نيروي هوايي و هوانيروز و آتش توپخانه موفّق مي شوند؛ دشمن را در منطقه سرپل نادري در غرب رودخانه كرخه به عقب رانده و سرپلي را در سه كيلومتري غرب رودخانه اشغال نمايند كه اين عمل مهم و سرنوشت ساز مبنايي براي حركت يگان ها به غرب كرخه و آمادگي براي نزديك شدن به دشمن به منظور اجراي عمليات آتي گرديد .

تيپ اعلام نمود تيپ2 و گروه رزمي37 موفّق شدند دشمن را چند كيلومتر به عقب برانند و نياز به يك يگان جديد تازه نفس دارند تا تك را ادامه دهند .            «‌ مدرك 142»

(ش) روز 16 مهرماه

تيپ2 پس از عمليات موفقيّت آميز خود و اشغال سرپل در غرب كرخه گزارش نمود مدت سه روز است اين يگان در سرپل مستقر و مشغول دفاع مي باشد . در حال حاضر نيروي كافي جهت نگهداري و حفظ سرپل را ندارد و خواستار روشن شدن وضعيّت تيپ و همچنين نگهداري سرپل با توجّه به تقويت نيروهاي دشمن شده است و آخرين اطلاعات تيپ در روز 16 مهرماه حاكي از آن است كه نيروهاي تيپ در 2 الي 3 كيلومتري غرب كرخه و دشمن در 7 كيلومتري سرپل مستقر مي باشد . مدرك 143 الي 145  

برابر امريه شماره 26/1/3001//3/8/59  قرارگاه نزاجا يگان هاي تيپ و زير امر با يگان هاي لشكر21 حمزه از ساعت 2400 روز 6/8/59 تا روز 7/8/59 به تدريج تعويض و در حوالي پل بالا رود مستقر و مشغول تجديد سازمان و بازسازي شدند و گردان283 سوارزرهي  روز 8/8 از زير امر تيپ2 خارج و اوّلين سريال تيپ در   ساعت 0630 روز 19/8 به سمت اهواز حركت مي نمايد و كليه يگان هاي تيپ    روز 21/8/59 در منطقه جديد مستقر مي گردند . 

2ـ گردان 283 سوارزرهي

مقدّمه :

قبل از آغاز تجاوزات مرزي گردان283 سوارزرهي در اهواز مستقر بوده و با شروع درگيري به يگان فوق ابلاغ مي گردد به محض دريافت اين دستور به منطقه دزفول حركت نموده و از پاسگاه نهر عنبر تا صفريه را پوشش نمايد .

با دريافت اين مأموريت، گردان از اهواز عازم منطقه دزفول مي شود و در ساعت1330 روز 23/6/59 به  عين خوش وارد و پس از رفع مشكلات عازم محل مأموريت مي گردد . ضمن اجراي پوشش در درگيري هاي مختلف روز 29/6/59 اعلام مي نمايد .

(الف) يك گردان تانك دشمن در حوالي پاسگاه صدام ( رو به روي پاسگاه سميده) مستقر شده و گردان مشغول تحكيم موضع مي باشد. گروهان سوّم اين يگان در ساعت 2000 با دشمن درگير شده و منطقه پاسگاه سميده شديداً زير آتش دشمن قرار دارد و حداكثر برد سلاح سازماني اين گردان سه كيلومتر بوده و خدمه موشك تاو اين يگان كارآيي و آموزش لازم را نداشته و به نحوة تيراندازي با اين سلاح آشنايي ندارند . گردان از لشكر درخواست مي نمايد وضعيّت پشتيباني آتش توپخانه و همچنين مسئوليت هدايت و رهبري اين عمليات را مشخّص نمايد .

(ب) روز 30 شهريورماه

ركن سوّم لشكر92 به گردان ابلاغ مي نمايد (به جاي آموزش) موشك هاي تاو خود را به جلو برده و در خط اجراي تيراندازي نماييد و خمپاره اندازهاي 81 م م را درخط خمپاره اندازهاي تيپ2 قرار داده و با حداكثر برد اجراي آتش نماييد . اجراي دستور لشكر جنبه فوريت دارد و كوچكترين قصوري قابل بخشش نيست .             « مدرك146 الي149»

 

 

(پ) روز اوّل مهرماه

با شروع پيشروي دشمن در نقاط مرزي، توان گردان283 سوارزرهي در اجراي مأموريت پوششي آن چنان نبود كه بتواند مقاومت مؤثّري در مقابل يك لشكر زرهي دشمن انجام دهد . لازم به ذكر است كه عنصر اصلي رزمي گردان هفت دستگاه تانك اسكورپيون و سه دستگاه موشك تاو بوده و جمع استعداد گردان از يك گروهان سوارزرهي تجاوز نمي كرد لذا با پيشروي سريع نيروهاي متجاوز پس از عبور از ارتفاعات مرزي حمرين مواضع يگان هاي لشكر در عين خوش و دوسلك مورد تهديد جدّي قرار گرفت .

(ت) روز دوّم مهرماه 

فرمانده گردان اعلام مي نمايد؛ در اثر حملات شديد دشمن گروهان هاي دوّم و سوّم در محاصره قرار گرفتند و گردان به طور كلّي از هم پاشيده شد و خسارات وارده به گردان شامل :

زخمي هشت نفر ، تعداد اسير معلوم نيست احتمالاً حدود 25 نفر ، تعداد يك دستگاه تفنگ 106 و يك دستگاه نفربر با موشك تاو منهدم شده ، تعداد چهار دستگاه تانك و يك دستگاه تانك بر و يك دستگاه نفربر فرماندهي به دست دشمن افتاده و تعدادي از پرسنل مفقود شده اند و اين گردان با پنج دستگاه اسكورپيون و دو دستگاه موشك تاو كه باطري آنها تمام شده قادر به پوشش منطقه نخواهد بود و استعداد رزمي يگان به علّت تلفات سنگين در حدود  يك دسته است . در حال حاضر گردان فقط تفنگ ژـ3 در اختيار دارد با وضعيّت فوق كه  فاقد آتش پشتيباني است اجازه داده شود از محور (ابوغريب) كه هيچ بهره اي ندارد به مواضع علي گره زد عقب نشيني نموده و در وضعيّت فعلي گردان با تفنگ ژـ3 از مواضع علي گره زد دفاع نمايد .

(ث) روز چهارم مهرماه

گردان در محاصره دشمن قرار گرفته و با ساير يگان هاي مستقر در شمال منطقه تن به عقب نشيني اجباري داده و همزمان با ساير يگان هاي مستقر در شمال منطقه عقب نشيني نمود .

(ج) ساعت 1800 روز 7 مهرماه گردان(ـ) سوارزرهي كه در شرق كرخه مستقر بوده با تمام امكانات در مقابل تك دشمن مقاومت نموده و تعداد هشت دستگاه تانك متجاوز را كه قصد عبور از پل كرخه حوالي پاسگاه ژاندارمري را داشتند منهدم مي نمايد . در اين عمليات يك نفر درجه دار شهيد و چهار نفر به سختي مجروح       مي گردند و همچنين برابر اطلاع گردان؛ در حدود دو گردان دشمن در چهار كيلومتري ساحل كرخه متمركز شده و آرايش حمله گرفته اند .

گردان در اين وضعيّت فقط سه دستگاه اسكورپيون و دو دستگاه موشك تاو و پنج قبضه خمپاره انداز81 ميليمتري در اختيار دارد و بين يگان هاي منطقه هيچگونه هم آهنگي به عمل نيامده ، وضع بي نهايت بحراني و ابتكار عمل از دست رفته است. «‌ مدرك 150 ، 151 »

 

(چ) روز 8 مهرماه

گردان در تپّه هاي ساحل نزديك پل نادري در جنوب تيپ2 و در شمال عناصري از تيپ37مستقر بوده و در بدترين شرايط از نظر استعداد پرسنل و لجستيكي به سر مي برد تمام فشار دشمن روي يگان فوق متمركز مي باشد . 

(ح) پس از خاتمه مأموريت گردان برابر امريه شماره 76-48-201//8/8/59 از زير امر تيپ2 خارج و در حوالي كريت مواضعي انتخاب سپس به مأموريت اهواز اعزام گرديد.

« مدرك 152 ، 153»

 

منبع: پیشتازان غرب کرخه، سالار کیا، علیمحمد، 1380، ایران سبز، تهران

 


[1] – از يادداشت هاي سرهنگ سيّد يعقوب حسيني ( آرشيو هيأت معارف جنگ )

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده