نبردهای صحنه عملیات غرب

بخش بیستم: وقایع آذر ماه 1359 در صحنه نبرد های داخلی کشور در دهه سوم آبانماه، در جبهه جنگ خارجي،...

کلاه سبزها : خاطرات نیروهای ویژه هوابرد

بخش ششم: خاطرات سرتیپ دوم ستاد بیژن پارسا * هویزه یازدهم مهر بود. وقتی به هویزه رسیدیم، شهر آسیب ندیده...

شهید چمران و هم رزمان

خاطرات سرتیپ2 مرآتی (بخش هفتم) - عملیات کرخه نور آبی که در منطقه طراح پوشانده بود، کمکم فروکش کرده بود....

سرباز در خاطرات دفاع مقدس

مجروح سوم «نجمي» تازه از خط برگشته بود و چند تا از بچههاي مجروح را با خود آورده بود. ميگفتند...

خاطرات سلیمانجاه (5)

مأموریت تعویض نیروهای سرپل کرخه به گردان 131 و گردان 291 تعدادی از پرسنل کادر شهید و مجروح شده بودند...

عملیات بزرگ فتح المبین

از این ساعت، افراد دشمن با عده های صد نفری به اسارت نیروهای جمهوری اسلامی درآمدند، به عنوان نمونه تیپ2...