سرباز در خاطرات دفاع مقدس
تسخير تپه تا قبل از آغاز عمليات، قرارگاهمان در پاي رودخانة كرخه بود. … بعد از اينكه رمز عمليات «يا زهرا(س)» را به ستوان واسطي ابلاغ كردم، ايشان حركت كردند و بعد از نيم ساعت گفتند: ميدان مين دشمن را پاكسازي كردهاند و خود را به تپة ساندويچي رساندهاند. در همين موقع گروهان دوم و سوم ما نيز پيشروي كرده بودند و با دشمن به سختي درگير بودند. از فرماندة ديدهبان توپخانه خواستم كه تقدم آتش را به گروهان يكم بدهد. بعد ستوان واسطي اطلاع داد كه براي تسخير دوم حركت كردهام…

در حقيقت هدف اصلي گروهان يكم رسيدن به تپة آخر بود و تپة ساندويچي و تپة دوم، هدف‌هاي واسطه محسوب مي‌شدند. گروهان يكم براي تسخير هدف دوم حركت كردند، بي‌سيم چي مرا با اسم رمز صدا زد، سپس گفت كه متأسفانه ستوان واسطي شهيد شده است. به او گفتم كه آنجا از ارشدترين افسرها و درجه‌داران چه كسي است؟ گفت: فقط گروهبان مقيسه است كه در حال جنگ است. گروهبان مقيسه سرباز شجاعي بود.

در يك عمليات گشتي، برايش تقاضاي ارتقاء درجه كردم كه به دليل رشادت او تصويب شد و به گروهبان سومي رسيده بود.

به بي‌سيم‌چي گفتم كه مي‌خواهم با گروهبان مقيسه صحبت كنم. مقيسه با خونسردي تمام با جوابم را داد. به او گفتم كه از اين به بعد تو فرماندة گروهان هستي. او هم اطاعت امر كرد و گفت: نگران نباشيد من اينجا هستم، ما به اميد خدا تپة دوم را هم از دست دشمن خواهيم گرفت.

وقتي صحبت‌ها تمام شد، دستة احتياط را به سرپرستي گروهبان حبيبي به سمت آنها فرستادم. دسته حركت كرد، امّا هنوز به وسط‌هاي راه نرسيده بود كه بي‌سيم‌چي دسته اطلاع داد، گروهبان حبيبي در اثر تركش خمپارة دشمن زخمي شده و به عقب تخليه شده است. يك گروهبان سة وظيفه در آن دسته بود كه مأموريت هدايت دسته را به ايشان محول كردم. البته قبلاً تمام نيروهاي ما شناسايي آنجا را داده بودند و تمام قسمت‌ها را وجب به وجب مي‌شناختند. از اين نظر ما هيچ مشكلي نداشتيم تا آن گروهبان نتواند دسته را هدايت كند. افسر عمليات، سروان ارضي‌فر بود كه براي هدايت گروه رزمي به ما كمك مي‌كرد. به سروان ارضي‌فر دستور دادم كه با بيست، سي نفر سرباز احتياط از پاي همين تپه خودش را به تپه ساندويچي برساند و از آنجا به گروهبان مقيسه ملحق شود تا فرماندهي گروهان يكم را به عهده بگيرد. ايشان هم حركت كردند تا از همان شيار خودشان را به پشت تپة ساندويچي به گروهبان مقيسه برسانند. بعد از 45 دقيقه سروان ارضي‌فر گزارش داد كه پاي تپه دوم هستم و از اين ساعت فرماندهي گروهان يكم را به عهده گرفته‌ام. به هر حال خيالم از طرف گروهان يكم راحت شد. سپس گروهان دوم گزارش كرد كه ما الآن داخل سنگرهاي دشمن ريختيم و جنگ تن به تن شروع شده است. با توكل به پروردگار مي‌رويم كه كار دشمن را تمام كنيم. آنها خواستند كه آتش توپخانه و آتش سلاح‌هاي سنگين را زياد كنيم. بلافاصله به افسر رابط توپخانه و فرماندهي سلاح‌هاي سنگين دستورات لازم را ابلاغ كردم.

گروهان سوم هم به همين ترتيب مقداري از سنگرهاي دشمن را گرفته بود و مشغول پاك كردن بقية مناطق اشغالي بود. سروان عرضي‌فر گزارش كرد كه تپه دوم را تصرف كرده‌ايم و ما در قرارگاه با صداي تكبيرمان شكر خداوند را به جاي آورديم. به عرضي‌فر دستور دادم كه براي تصرف هدف اصلي كه همان تپه سوم بود، خودش را آماده كند تا دسته‌اي كه از اين شيار فرستاده بودم به او ملحق شود. امّا او گفت كه ديگر نيازي به نيرو ندارم و الآن توانايي اين را دارم كه به تپه سوم هم حمله كنم. باز هم از افسر رابط توپخانه خواستم كه تمام آتشش را به پشت تپه سوم انتقال بدهد تا اين گروهان بتواند مأموريتش را به خوبي انجام دهد. ما در كوت‌كاپن مشكل داشتيم چون دشمن مسلط به ما بود. در اينجاها ارتفاعات را اشغال كرده بود و ما در زمين‌هاي صاف مقابلش قرار گرفته بوديم. گروهان دوم و سوم به ترتيب گزارش كردند كه منطقه را پاكسازي كرده و مشغول تخلية اسرا به عقب هستند. آنها زخمي‌ها و شهدايمان را با آمبولانس‌هايي كه همراه داشتند به عقب تخليه مي‌كردند. آنها به خوبي تحكيم هدف را انجام مي‌دادند. بعد نيم ساعت ديگر عرضي‌فر گزارش داد كه ما تا وسط‌هاي تپه پيشروي كرده‌اند و دقايقي ديگر گزارش كرد كه تپه سوم از وجود دشمن خالي شده است. بعد از مدتي فرصت پيدا كردم، آمبولانسي را فرستادم تا جنازة شهيد واسطي را به عقب تخليه كنند، روحش شاد. افسر شجاعي بود. بي‌سيم‌چي‌اش مي‌گفت: اين افسر در جنگ تن به تن و در پاي تپة دوم شهيد شده است.

شكر خدا را بجا آوردم كه ديگر منطقه كوت‌كاپن كه اين‌قدر منطقه حساسي بود، با حداقل تلفات ممكن، به دست رزمندگان گروه رزمي 174 فتح شد و ما وقتي روبه‌رويمان را نگاه مي‌كرديم، نيروهاي دشمن را مي‌ديديم كه در حال فرار بودند. اينها از سه راه قهوه خانه مي‌آمدند كه بروند تخليه شوند، امّا روي تپة يكم، دوم و سوم به دست رزمندگان اسير شده بودند.

 

پا نوشته ها:

1- برداشت از نوار ويديويي فرماندهان عمليات فتح‌المبين؛ سرهنگ فريدون كلهر، فرمانده گردان174 لشكر21 حمزه.

 

منبع: سرباز در خاطرات دفاع مقدس، نادری، مسعود، 1386، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده