بررسی و تشریح عملیات خیبر( بخش دوم)

استعداد و گسترش نيروهاي خودي قبل از بيان اين موضوع بايد يادآوري نمود كه طبق مدارك در دسترس به ويژه...

دانستنیهای دفاع مقدس

بلد الصواریخ یعنی چه؟ بلد الصواریخ یا شهر موشکها عنوانی بود که عراقیها در طول جنگ تحمیلی به شهر مقاوم...

سرباز در خاطرات دفاع مقدس

آزمون ايثار شرايط سختي به ما رو كرده بود. تانكها و نفربرهاي عراقي به سرعت به سوي مواضع ما در...

نبردهای صحنه عملیات غرب

بخش نهم: توقف و تثبیت دشمن، با مقاومت دلیرانه همین گفتار صدام حسین به هر انگیزهای بوده باشد، بیانگر این...

در کمین گل سرخ

بخش شانزدهم: حکم بازداشت برای دفاع از نوجوانان انقلابی علی درصدد شکستن این جو خفقان بود اما از طرف دیگر...

چرا ارتش و سپاه بعد از مدتی جدا از هم جنگیدند؟ کدام عملیات را ارتش مستقل عمل کرد و کدام عملیات را سپاه؟

پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده...