خاطرات سال های نبرد شهید صیاد شیرازی
يادداشت ويژه شماره 31 بسم الله الرحمن الرحيم ـ ملاقات آقاي دكتر افروز با آقاي خامنه اي ( از طريق آقاي امامي كاشاني و آقاي مهندس ميرسليم ) ـ انجمن علمي كودكان استثنايي ايران ( روز شنبه12/ 9)

يادداشت ويژه شماره 31

جلسه در محضر آقاي دكتر افروز

مورخه 24/8/67

 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـ ملاقات آقاي دكتر افروز با آقاي خامنه اي ( از طريق آقاي امامي كاشاني و آقاي مهندس ميرسليم )

ـ انجمن علمي كودكان استثنايي ايران ( روز شنبه12/ 9)

موضوع مهم:

ـ جلسه روز چهارشنبه گذشته.

ـ نظريه نسبت چگونگي روند كار

دو نوع روش داريم:

1ـ فعال بودن عوامل پشتيباني و خط دادن آنها …………

2ـ …………………………

ـ پيشنهاد: ايجاد كانون كار ………… به صورت تجربي

ـ ……………………………………………………

نتيجه جلسه با دكتر افروز:

توجه: سمينار «انجمن كودكان استثنايي ايران»

در روز شنبه 12/9/67  برگزار مي گردد.

ـ وقت ملاقات با آقاي رييس جمهور توسط آقاي امامي كاشاني گرفته  شود.

ـ براي اينجانب سخنراني گذاشته اند.

ـ همكاري ما با انجمن انشاءالله بايستي برقرار گردد.

3ـ راجع به نظريات و پيشنهادات اينجانب، آقاي دكتر فرمودند:

الف ـ مكاني براي انجمن در نظر گرفته خواهد شد كه در آن دبيرخانه انجمن سازمان خواهد يافت.

ب- توسعه احياء مدارس مي تواند متمركز در اين ساختمان گردد.

پ ـ ايشان در جلسات مؤسسه با توجه بيشتري شركت خواهند جست.

منبع: یادداشت های ویژه، شهید صیاد شیرازی، علی، 1392، ایران سبز، تهران، چاپ دوم

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده