خاطرات سال های نبرد شهید صیاد شیرازی
يادداشت ويژه شماره 29 چگونگي به درازا كشيده شدن توفيق اين ديدار و اثر منفي آن در… . ـ تأكيد در حفاظت جلسه و در صورت تمايل ايشان استمرار جلسات ـ ياري گرفتن از خدا و از مخلصان راهش براي مبري بودن از طيف هاي نفساني ......

 

جلسه با آقاي ناطق نوري- مورخه 26/7/67

بسم الله الرحمن الرحيم

دعــا                                         

مقدمه ـ چگونگي به درازا كشيده شدن توفيق اين ديدار و اثر منفي آن در… .

نكات اساسي مورد نظر:

ـ تأكيد در حفاظت جلسه و در صورت تمايل ايشان استمرار جلسات

ـ ياري گرفتن از خدا و از مخلصان راهش براي مبري بودن از  طيف هاي نفساني 

ـ حوادث از زمان پذيرش قطعنامه:

حادثه جنوب

حادثه غرب

عمليات مرصاد

و چگونگي تحقق پيدا كردن احكام هفت گانه حضرت امام

ـ تضاد فكري سروران

ـ در هم ريختگي بنيه دفاعي در شرايط كنوني:

ـ مرزها، يگان ها، روحيه ها، كمبودها و … .

ـ روند امور در سپاه … .

ـ روند امور در ارتش … .

توجه به طيف مخصوص كه واقعاً عايقي هستند براي جدايي انداختن بين حقايق و واقعيت ها و مسئولين … .

پيشنهاد:

1ـ مد نظر قراردادن احكام هفت گانه و ديدگاه هاي روشن حضرت امام در چند ماهه اخير.

(5 نكته از 5 پيام و سخنراني)

2ـ متوجّه نمودن سروران نسبت به حقايقي كه مي گذرد طيفي كه مانع رسيدن حقايق هستند.

3ـ طرح جامع با روش ها اجرايي مرحله اي وجود دارد ليكن چگونه زمينه ارائه آن را فراهم كنيم؟

منبع: یادداشت های ویژه، شهید صیاد شیرازی، علی، 1392، ایران سبز، تهران، چاپ دوم

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده