خاطرات سال های نبرد شهید صیاد شیرازی
يادداشت شماره 28 ـ تاريخچه اقدام ـ موارد اساسي كه در مشاورت ها به آن رسيده ايم:......

 

جلسه با آقاي دكتر حداد عادل – مورخه26/7/67

بسم الله الرحمن الرحيم

نكات مورد نظر در مقدمه:

ـ تاريخچه اقدام

ـ موارد اساسي كه در مشاورت ها به آن رسيده ايم:

1ـ ايجاد هيأت امناء كودكان استثنائي كشور.

2ـ ايجاد سازمان كودكان استثنائي زير نظر مستقيم وزارتخانه.

3ـ در صورت موافقت ايشان اقدام براي گرفتن وقت قبلي از شوراي … براي مؤسّسه و تعدادي از مسئولين مثل امامي كاشاني، اينجانب و … و گرفتن رهنمودهاي ايشان براي پي گيري.

منبع: یادداشت های ویژه، شهید صیاد شیرازی، علی، 1392، ایران سبز، تهران، چاپ دوم

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده