خاطرات سال های نبرد شهید صیاد شیرازی
يادداشت ويژه شماره 27 بسم الله الرحمن الرحيم 1ـ نقش نيروهاي مسلّح (نظامي) در صحنه حكومت ها: از سه بعد خارج نيست:.............................

نكات مهم از جلسه با آقاي عسكر اولادي – مورخه  26/7/67

بسم الله الرحمن الرحيم

1ـ نقش نيروهاي مسلّح (نظامي) در صحنه حكومت ها:

از سه بعد خارج نيست:

الف ـ در بعضي از حكومت ها به طور كلّي نظاميان در امور سياست دخالت نمي كنند. (حكومت هايي كه مردم رهبر دارند و رهبر به آنان آزادي داده است)

ب ـ در بعضي از حكومت ها در شرايطي دخالت ارتش را در سياست جايز مي دانند. (همانند تركيه)

پ ـ در بعضي از حكومت ها نظاميان كنترل اوضاع را در دست دارند. (كشورهاي تك حزبي، سوسياليستي، كمونيستي)

استحكام ارتش در نظام به استحكام بي طرفي آن و براي همه مردم بودن است.

روش برخورد با طيف هاي كاذب اطراف قدرت ها:

1ـ چشم و گوش تيز بودن براي مسئولين ارزشمند.

2ـ موضع سياسي نداشتن.

3ـ از طريق آنان كه حق مطلب را بهتر مي رسانند عمل كردن.

منبع: یادداشت های ویژه، شهید صیاد شیرازی، علی، 1392، ایران سبز، تهران، چاپ دوم

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده