سروده های دفاع مقدس- خواب ارغوانی
آن جان آبی آن جان آبی، خون شرابی، پرسی کجا رفت آن ارغوانی، آب معانی، تا ناکجا رفت

 

آن جان آبی، خون شرابی، پرسی کجا رفت

آن ارغوانی، آب معانی، تا ناکجا رفت

 

او نسترن بود، تاب سمن بود، روح چمن بود

جانپارۀ غم، فریاد شبنم، کز باغ ما رفت

 

خورشید خورشید؟ یا روی پوشید؟ یا باده نوشید

مستی که هوشیار، فارغ ز اغیار، تا شد رها رفت

 

دریا به دریا، صحرا به صحرا، بی نام و یکتا

از صبح سر زد، چون موج پر زد، وز ما جدا رفت

 

پرسم: چه دیدی، کز ما رمیدی، وینک شهیدی

گوید: نسیمی، جان صمیمی، سوی خدا رفت

 

1365

 

منبع: خواب ارغوانی، موسوی گرمارودی، علی،1389، سوره مهر، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده