یادداشت های ویژه شهید صیاد شیرازی
يادداشت ويژه شماره 20 الحمدالله اقدام اخير با مشورت برادران آراسته، اميني، مرتضي رضائي، صالحي، آذربن و شمشيري مثبت بوده است در باقي مانده بايستي با برادران نمازي و فضائلي ادامه داده شود. ترتيب اجرا:........

ساعت 0815  مورخه 15/6/67

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله اقدام اخير با مشورت برادران آراسته، اميني، مرتضي رضائي، صالحي، آذربن و شمشيري مثبت بوده است در باقي مانده بايستي با برادران نمازي و فضائلي ادامه داده شود. ترتيب اجرا:

1- تجمع مقدماتي براي تبيين روش و طريقه برگزاري جلسات « خط مشي ».

2- رسميت بخشيدن به جلسه نزد جانشين محترم فرماندهي كل قوا.

3- وارد شدن و تهيه طرح مورد نظر و تدبير و تاكتيك ارائه.

تعهدات اخلاقي:

1- مبارزه با روحيه تعصبي و گرايش به ارگان سازماني ( ارائه روحيه يد واحده )

2- رعايت حفاظت

3- انقياد به ضوابط و مقررات جلسه

4- سرمايه گذاري معنوي ( مسلح و مجهز بودن به دعا، نيت خير تجديد نظر شده، وضو، قطع جلسات به هنگام نماز ).

منبع: یادداشت های ویژه، شهید صیاد شیرازی، علی، 1392، ایران سبز، تهران، چاپ دوم

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده