با دوست به سر رفت (11) و (12)

خاطرهای از عملیات قادر 14 - سياوش ایثارگر منقضی خدمت سال 1366 هستم که در هيجدهم اردیبهشت 1364 عازم خدمت...

میگ و دیگ (10) و (11)

کاک محمود - سرهنگ سید مرتضی آذر هوشنگ وقتی صدای گلوله ها نزدیک شد، فهمیدم که به اردوگاه و زندان...

یادداشت های ویژه شهید صیاد شیرازی

يادداشت ويژه شماره 20 الحمدالله اقدام اخير با مشورت برادران آراسته، اميني، مرتضي رضائي، صالحي، آذربن و شمشيري مثبت بوده...

دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش سیرجان

دوره سی و سوم آموزشي آبان ماه سال 1395 در مركز آموزشي شهدای وظيفه نداجا «سیرجان» جمعاً به تعداد 348...

دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 03 عجب شیر

دوره آموزشی آبان ماه سال1395 در مركز آموزشي وظيفه 03 عجب شیر جمعاً به تعداد 907 نفر از دانشجویان وظیفه...

پرسش و پاسخ هفته

مراحل جنگ تحمیلی و پیروزی یا شکست در هر مرحله را بفرمایید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان...