پرسش و پاسخ هفته
دلیل عقب نشینی ایران از فاو چه بود؟در صورتی که اگر فاو حفظ می شد، می توانست ضمانتی برای جبران خسارات جنگی ما باشد. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم

دلیل عقب نشینی ایران از فاو حمله گسترده ارتش عراق با استعداد چند لشکر، استفاده از عوامل شیمیایی و نگرانی از قبل ایجادشده در رزمندگان درخصوص عوامل شیمیایی و از طرفی خط پدافندی ضعیف ما که به استعداد تقریبی دو گردان در حال پدافند بودند، می باشد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده