پرسش و پاسخ – سلاح و تجهیزاتی را که در جنگ به کار گرفته می شد از کجا تهیه می گردید؟
پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم.

همان طور که مطلع هستید، بحث تحریم ها تقریباً از اوایل انقلاب در کشور ما مطرح بوده و هنوز هم ادامه دارد. به خصوص تحریم های نظامی در زمان جنگ. هیچ کشوری به ما تانک، هواپیما، توپ و تجهیزات عمده نمی فروخت. عراق که با اتحاد جماهیر شورویپیمان داشت، بیشترین نیازهای خود را به سهولت از این کشوردریافت می کرد و برای تأمین سایر نیازمندی های خود ازکشورهای دیگر هم هیچ گونه محدودیتی نداشت. برعکس هیچکشوری نیازهای تسلیحاتی ما را تأمین نمی کرد. امریکایی ها کهتأمین کننده بیشترین سلاح و تجهیزات ما بودند بعد از انقلابارتباطشان را با ما قطع کرده و ما را در تحریم تسلیحاتی قرار داده بودند، حتی به کشورهای دیگر هم اجازه فروش سلاح به ما را نمی دادند.لذا در طول جنگ تحمیلی ما از همان سلاح ها و تجهیزاتی که دردست یگان ها بود و یا در انبارها به صورت ذخیره وجود داشت (همدر نیروی هوایی، هم در نیروی دریایی و هم در نیروی زمینی) ونگهداری شده بود، استفاده کردیم. البته در حین جنگ تعداد کمیتانک، حدود 50-40 دستگاه از کره شمالی خریداری شد، منتهاچون موتورهای این تانک ها با آب و هوای ایران سازگاری نداشت ازادامه خرید آن صرف نظر شد؛ اما مهمات و قطعات یدکی از بازارهایآزاد بین المللی خریداری می شد، منتها با قیمتی گران تر، چونافراد زیادی در این زمینه دلالی می کنند. ولی قادر به تهیه سلاحعمده نظامی مانند هواپیما و تانک و حتی برخی از قطعات یدکیعمده نبودیم.در شرایط فعلی که ما در حال گذر از تکنولوژی قدیمی به تکنولوژیجدید و پیشرفته هستیم، شما نسلی هستید که باید این تغییرات رابه وجود آورید، کما اینکه به وجود آورده اید. امروزه پیشرفت هاییکه حاصل شده از همین دانشگاه ها و دانشجویان و جوانان کشوربوده است. به خصوص در بحث تسلیحاتی ما بیشترین پیشرفت رانسبت به سایر عرصه ها داشته ایم. دلیلش هم از آثار جنگ می باشد، چون ما در جنگ به به این باور رسیدیم که هیچ کس در دنیا به ما کمک نخواهد کرد و باید روی پای خودمان بایستیم.

منبع:سایه های نور، عباس تقیان پور، هیئت معارف جنگ شهیت صیاد شیرازی، 1393، صفحه  36 الی 37

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده