حافظان بیت المال
مجبور نیستی همه اش را بخوری! شهید حاج محمّد ابراهیم همّت همیشه به نیروها طوری تذکّر می داد که کسی ناراحت نشود. سعی می کرد با شوخی و لبخند مطلب را به طرف بفهماند.

همیشه به نیروها طوری تذکّر می داد که کسی ناراحت نشود. سعی می کرد با شوخی و لبخند مطلب را به طرف بفهماند.

یک بار، تدارکات لشگر مقدار زیادی کمپوت گیلاس به خط آورد و پشت خاکریز ریخت. ما هم که تا به حال این همه کمپوت را یکجا ندیده بودیم، یکی یکی آنها را سوراخ می کردیم، آبش را می خوردیم و بقیّه اش را دور می ریختیم.

در همین حین، حاج همّت با رضا چراغی1  داشتند عبور می کردند. پیراهن پلنگی به تن داشت و دوربینی هم به گردنش انداخته بود. وقتی به ما رسید و چشمش به کمپوتها افتاد، جلو آمد و گفت:

-برادر، می شود یک عکس با هم بیندازیم!

گفتم: اختیار دارید حاج آقا، ما افتخار می کنیم.

کنار هم نشستیم و با هم عکس گرفتیم. بعد بلند شد، تشکّر کرد و گفت:

-خسته نباشید، فقط یک سؤال داشتم.

گفتم: بفرمایید حاج آقا.

گفت: چرا کمپوتها را این طور باز می کنید؟

گفتم: آخر حاج آقا، نمی شود که همه اش را بخوریم.

در حالی که راه افتاد برود، خنده ای کرد و با دست به شانه ام زد و گفت:

-برادر من! مجبور نیستی که همه اش را بخوری.

بدون این که صبر کند، راه افتاد و رفت تا مبادا در مقابل او دچار شرمندگی شوم.

بعد از رفتن او، فهمیدم که او از اوّل می خواست این نکته را به من گوشزد کند، ولی برای این که ناراحت نشوم، موضوع عکس گرفتن را پیش کشیده بود.2

*****

شهید حاج همّت با تذکّر ساده به برادر بسیجی، نشان می دهد که از فریضة بسیار مهّم امر به معروف و نهی از منکر غافل نیست و زیردست خود را از عواقب بدِ کارش که همان اسراف باشد، آگاه می نماید. قرآن کریم در مورد اسراف می فرمایند:« کلوا و اشربوا و لاتسرفوا3 ؛ بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید.»

منطق شهیدان ما نیز عمل به قرآن و دوری از هر گونه اسراف و تبذیر است که جا دارد، مسؤولین عزیز کشور چه در قوة مقنّنه و چه در قوة قضائیّه و چه در قوة مجریّه با نیروهای تحت امر خود که رعایت حال بیت المال را نمی نمایند و اسراف و تبذیر را شیوة خود قرار داده اند، اوّلاً با تذکّر و اگر کارساز نشد، با برخوردی جدّی آنان را از کارشان منصرف نمایند تا فرهنگ اعتدال و میانه روی در کشور رواج یابد.

پانوشته ها:

 1- فرمانده لشگر محمّد رسول الله (ص) که بعدها به شهادت رسید.

 2- سبحان دردی / سردار خیبر / ص 144

3- اعراف/31

منبع: حافظان بیت المال،امین محمود جانلو،انتشارات زهیر،1381

استخراج و تنظیم: گروهبانیکم وظیفه شایان کارگذار، زیر نظر مدیریت سایت

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده