جنگ در قاب اسناد (7)
اطلاعیه شماره 54 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران 1359/7/4 هم میهنان عزیز و ملت مبارز ایران از تاریخ 59/6/10 تا 59/7/3 ارتش جمهوری اسلامی ایران با ارتش عراق در نوار مرز غربی کشور از باویسی تا دهانه اروندرود درگیر عملیات منظم زمینی و از دهانه اروندرود تا آبهای بوشهر درگیر عملیات دریایی بوده است

و نیروی هوایی عملیات زمینی و دریایی را پشتیبانی می کرده است در تمام این عملیات علاوه بر نیروی زمینی و هوایی و دریایی، ژاندارمری و سپاه پاسداران و نیروهای مسلح محلی نیز شرکت داشتند، مناطق اصلی درگیری عبارتند از منطقه باویسی، قصرشیرین، خانلیلی، نفتشهر، سومار، مناطق مرزی ایلام، مهران، دهلران، موسیان، فکه، بستان، خرمشهر و آبادان.

1- منطقه باویسی: ارتش عراق با نیروهای زرهی چند بار بهداخل خاک ایران نفوذ کرد و قصد قطع ارتباط سرپل ذهاب و قصرشیرین و همچنین تصرف آنها را داشت که با دفاع سرسختانه نیروهای ایران این حملات عقیم ماند که هماکنون نبرد در ارتفاعات مرزی در داخل خاک ایران بین طرفین بهشدت ادامه دارد.

طرفین متحمل تلفات و ضایعات قابل ملاحظهای شدهاند که تلفات و ضایعات ارتش عراق خیلی بیشتر است، پاسگاههای مرزی ایران و عراق در این منطقه بهکلی منهدم شده است.

2- منطقه قصرشیرین: قسمت اعظم اهالی، شهر قصرشیرین را ترک کردهاند، این شهر از پنج طرف مورد هجوم نیروهای زرهی عراق بوده است روز اول و دوم و سوم مهرماه این شهر سنگینترین حملات زمینی و هوایی ارتش عراق را تحمل کرده است تلفات مردم غیرنظامی و خسارات وارده به شهر قابل ملاحظه و تلفات و ظایعات نیروهای مسلح سبک و تلفات و ضایعات ارتش عراق قابل ملاحظه میباشد. در حال حاضر حمله ارتش عراق از دو سمت متوقف و در سه سمت دیگر نبرد بهشدت ادامه دارد.
در این منطقه قسمتی از نبرد در داخل خاک ایران و قسمتی در داخل خاک عراق جریان دارد و هماکنون نبرد خیابانی در شهرقصرشیرین بین نیروهای خودی و دشمن وجود دارد و قسمت اعظم پاسگاههای مرزی عراق و تعداد قلیلی از پاسگاههای ایران در این منطقه منهدم شده است.

3- منطقه خانلیلی: در روزهای اولیه درگیری پنج پاسگاه مرزی ایران بهوسیله ارتش عراق بهکلی منهدم شده است و ارتش عراق قسمتی از ارتفاعات مرزی این منطقه را در اختیار دارد که تلفات و ضایعات نیروهای ایران و عراق در این منطقه بسیار سنگین بوده است، پاسگاههای مرزی ایران و عراق در منطقه بهکلی منهدم شده است.

4- نفت شهر و سومار: شهر از سکنه خالی است تأسیسات نفتی ایران و عراق خسارات فراوانی دیدهاند نیروهای ایران منطقه مرزی را در کنترل دارند و ارتش عراق در این منطقه علیرغم تمامی تلاشها موفق به نفوذ نشده است تلفات و ضایعات طرفین سبک بوده است، پاسگاههای مرزی این منطقه عموماً سالم و فعال و فقط تعداد قلیلی منهدم شده است، کلیه پاسگاههای مرزی عراق در این منطقه به کلی منهدم شده است.
5- مناطق مرزی ایلام: تعدادی از پاسگاههای مرزی ایران و عراق بهکلی منهدم شده است ولی نیروهای مسلح ایران در این منطقه بهطور نسبی بر مرز کنترل دارند و ارتش عراق نتوانسته است در منطقه نفوذ کند در این منطقه تلفات و ضایعات ارتش عراق سنگینتر از نیروهای مسلح ایران بوده است.

6- مهران– پاسگاههای مرزی عراق بهکلی منهدم و به تعدادی از پاسگاههای ایران خسارات قابل ملاحظهای وارد شده است، تلفات و ضایعات مردم غیرنظامی در مهران سنگین و تلفات و ضایعات نیروهای مسلح ایران سبک و تلفات و ضایعات ارتش عراق قابل ملاحظه بوده است.
در این منطقه قسمت بسیار کوچکی از مرز ایران در کنترل نیروهای عراقی است.

7- دهلران، موسیان تا فکه- به تأسیسات نفتی عراق خسارات سنگین وارد شده است، پاسگاههای مرزی طرفین خسارات زیادی ندیدهاند قسمت عمده مرز در کنترل نیروهای خودی است، ارتش عراق در منطقه بین موسیان و فکه بهداخل خاک ایران نفوذ کرده است، نبرد بسیار سنگینی در داخل خاک ایران بین طرفین ادامه دارد، تلفات و ضایعات نیروهای مسلح ایران و ارتش عراق بسیار سنگین است، نیروهای مسلح ایران و مردم مسلح محلی سرسختانه دفاع میکنند سرنوشت نبرد در این منطقه قابل پیشبینی نیست.

8- منطقه بستان: پاسگاههای طرفین آسیب زیادی دیدهاند، تلفات و ضایعات طرفین بسیار سنگین است ارتش عراق قسمتی بهداخل خاک ایران نفوذ کرده است و نبرد در داخل خاک ایران جریان دارد سرنوشت نبرد در این منطقه مبهم است.

9- خرمشهر و آبادان، در منطقه اروندرود خاک عراق در یک کیلومتری آبادان و خرمشهر قرار داشته و در تمام مدت عملیات از خاک عراق با خمپارهاندازها و توپخانهها بر روی این شهرها آتش میشود تلفات و ضایعات مردم غیرنظامی آبادان و خرمشهر بسیار سنگین است قسمتی از پالایشگاه آبادان از کار افتاده و قسمتی در آتش میسوزد علیرغم تلاش تمام مأمورین هنوز شعلههای آتش و دود از پالایشگاه دیده میشود.
خرمشهر از راه خشکی تا مرز حدود 15 کیلومتر فاصله دارد در این منطقه سنگینترین حملات زرهی ارتش عراق برای تصرف خرمشهر هدایت شده است، خرمشهر از دو طرف زیر آتش توپخانهها و از یک سمت زیر آتش تانکها و از هوا نیز زیر بمبارانهای هوایی ارتش عراق قرار دارد و در مرز خشکی ارتش عراق چندینبار دست به حملات روزانه و شبانه زد که با دفاع سرسختانه نیروهای مسلح زمینی، دریایی، ژاندرمری، شهربانی، پاسداران و خود مردم شهر خرمشهر این عملیات دفع شده است.
هماکنون شهر شدیدترین حملات دشمن را از چهار سمت تحمل میکند و کلیه اطراف شهر و خیابانها و پشتبامها بهوسیله مردم قهرمان شهر و نیروهای مسلح سنگربندی و مصمم بهدفاع قاطع از شهر میباشند.
در منطقه مرز خشکی خرمشهر ارتش عراق بهداخل خاک ایران نفوذ کرده است و تلفات و ضایعات ارتش عراق بسیار سنگین و تلفات و ضایعات نیروهای مسلح سبک بوده است.

11- نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تمام مدت درگیری دفاع نسبی آسمان ایران را بهعهده داشته و در طول مدت درگیری متناسب با امکانات نیروهای زمینی و دریایی را پشتیبانی و رزم هوایی را بهداخل خاک عراق کشانیده است و در این مدت 3 بار بهخاک عراق حمله برده و قسمت اعظم تأسیسات نظامی و نفتی عراق را در عمق خاک آن کشور منهدم و با حداقل تلفات و ضایعات بهخاک ایران مراجعت نموده است.

12- نیروی دریایی– تنگه هرمز را کنترل و در طول خلیجفارس به گشتزنی روزانه و شبانه ادامه داده و سواحل ایران را پاسداری و جزایر را تأمین کرده است و چندبار با نیروی دریایی عراق درگیر و تاکنون موفق بوده است.

13- ژاندارمری: با امکانات محدود نظامی خود در طول مرز درگیری به استثنای پاسگاههای خانلیلی در بقیه نقاط تا آخرین نفر و آخرین نفس و آخرین فشنگ ایستادگی کرده است.

14- سپاه پاسداران– در مناطق کرمانشاه- ایلام و خوزستان دوش به دوش و همراه ارتش بهعملیات شجاعانه خود ادامه میدهد.

15- از 1359/6/10 الی 1359/7/3 در مدت 24 روز از آغاز درگیری تلفات و ضایعات طرفین عبارت بوده است:

الف- ارتش عراق: هواپیما 72 فروند و هلیکوپتر 3 فروند تانک و نفربرزرهی 114 ناوچه موشکانداز 6 فروند و 2 فروند کشتی تجاری لایروبی

ب- نیروهای مسلح ایران: هواپیما 8 فروند، هلیکوپتر 1 فروند، تانک 16 دستگاه ، قایق 2 فروند و یک فروند کشتی لایروبی ضمناً تعداد زیادی تانک و ادوات زرهی دشمن که در خاک عراق منهدم شده است آمار دقیقی از آنان در دست نیست.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

 

منبع : مجله صف، شماره 409
 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده