هفتمین دوره آموزش معارف جنگ مشمولین عادی مرکز آموزش نداجا سیرجان

(گردان عمار) در یک کلاس که بمدت 8 ساعت (2 روز) صبح با حضور فرمانده محترم و مدیر آموزش مرکز،...

دوره آموزشی معارف جنگ در مرآ 05 کرمان (دوره بیست و سوم)

بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، بیست و سومین دوره آموزشی تیر ماه سال 1393 در قالب پنجاه و...

دوره آموزشی معارف جنگ در مرکز آموزشی 01 شهدای وظیفه نزاجا

بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، دوره آموزشی شهریور ماه سال 1393 در مرکز آموزشی وظیفه 01 تهران با...

دوره آموزشی معارف جنگ در مرکز آموزشی وظیفه شهید خضرایی

بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، دوره آموزشی شهریور ماه سال 1393 در مرکز آموزشی وظیفه شهید خضرایی با...

دوره آموزشی معارف جنگ در مرآ 05 کرمان (دوره بیست و چهارم)

بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، بیست و چهارمین دوره آموزشی شهریور ماه سال 1393 در قالب پنجاه و...

دوره آموزشی معارف جنگ در مرآ 05 کرمان (دوره بیست و پنجم)

بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، بیست و پنجمین دوره آموزش معارف جنگ مرکز آموزش 05 شهید سرلشکر علیرضا...

دوره آموزشی معارف جنگ در مرکز آموزشی وظیفه شهید خضرایی

بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، دوره آموزشی آبان ماه سال 1393 در مرکز آموزشی وظیفه شهید خضرایی با...

دوره آموزشی معارف جنگ در مرکز آموزشی 05 کرمان (دوره بیست و ششم)

بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، دوره آموزشی دی ماه سال 1393 در مرکز آموزشی 05 شهید سرلشکر علیرضا...

دوره آموزشی معارف جنگ در مرکز آموزشی 05 کرمان(دوره بیست و هفتم)

بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، دوره آموزشی اسفند ماه سال 1393 در مرکز آموزشی 05 شهید سرلشکر علیرضا...

دوره آموزشی معارف جنگ در مرکز آموزشی شهید نامجوی حسن رود

بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، دوره های آموزشی تیر ماه سال 1393 در مرکز آموزشی شهید نامجوی حسن...

دوره آموزشی معارف جنگ در مرکز آموزشی 02 شهید انشایی نزاجا

بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، دوره آموزشی تیر ماه سال 1393 در مرکز آموزشی وظیفه شهید انشایی نزاجا...

دوره آموزشی معارف جنگ در مرکز آموزش امام رضا (ع) 04 بیرجند

بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، دوره آموزشی تیر ماه سال 1393 در مرکز آموزشی وظیفه 04 نزاجا بیرجند...

برگزاری دور? آموزشی معارف جنگ درمرکز آموزش شهید خضرایی

به گزارش امیر آرام مدیر آموزش مراکز آموزشی هیئت معارف جنگ، دوره آموزشی معارف جنگ در مرکز آموزش شهید خضرایی...

دوره آموزشی معارف جنگ در مرآ 04 امام رضا (ع) نزاجا

آموزشهای معارف جنگ در مراکز آموزشی براساس گزارش امیر آرام مدیر آموزشهای معارف جنگ در مراکز آموزشی، یازدهمین دوره آموزشی...

دوره آموزشی معارف جنگ در مرآ شهید گنجوی 05 کرمان

براساس گزارش امیر آرام مدیر آموزشهای معارف جنگ در مراکز آموزشی، شانزدهمین دوره آموزشی معارف جنگ در مرکزآموزش شهید گنجوی...

هیجدهمین دور? آموزشهای میدانی دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش ج.ا.ا(قسمت نخست)

اعزام دانشجویان سال سوم دانشگاهای افسری ارتش به مناطق عملیاتی جنوب کشور برای اجرای هفدهمین دورۀ آموزش میدانی که از...

گزارش هیجدهمین دور? آموزش میدانی معارف جنگ در مناطق عملیاتی جنوب(قسمت دوم)

بعد از مراسم تجدید میثاق در حرم مطهر حضرت امام ره و مزار شهید صیاد شیرازی در بهشت زهرا، دانشجویان...

گزارش هیجدهمین دور? آموزش میدانی معارف جنگ در مناطق عملیاتی جنوب(قسمت سوم)

پادگان دژ خرمشهر روز دوم من همراه کاروان اویس قرنی بودم، کاروان را به دو دسته تقسیم کرده بودند. یک...

دوره آموزشی معارف جنگ در مرآ شهید گنجوی 05 کرمان

بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، دوره های آموزشی اردیبهشت ماه سال 1393 • در مرکز آموزشی 05 شهید...

دوره آموزشی معارف جنگ در مرآ شهدا وظیفه نداجا سیرجان

بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، دوره های آموزشی اردیبهشت ماه سال 1393 • در مرکز آموزشی شهدا وظیفه...