نگاهی به فعالیتهای رزمی تبلیغی طلاب تیپ امام جعفرصادق(ع)
شاهدان مکتب امام صادق (ع) سیداحمد حکمت قشر روحانی در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن در جنگ تحمیلی حضور سازنده و نقش کم نظیری را ایفا کرده است. از رهبری انقلاب توسط حضرت امام(ره) تا رییس جمهور و رییس مجلس و نمایندگان حضرت امام(ره) در ســطوح مختلف جنگ و نیز طلاب و روحانیونی که در صف جهاد در کنار دیگر رزمندگان به فعالیت رزمی تبلیغی مشغول بودند، گواهی بر این مدعاست.

در این مجال به مناسبت سالگرد شهادت پیشوای ششم شیعیان جهان، به بررسی نقش شاگردان صدیق مکتب امام صادق(ع)، در دوران دفاع مقدس با تاکید بر نحوه شکل گیری و عملکرد تیپ 83 امام جعفر صادق(ع) ویژه روحانیون پرداخته ایم.

طلاب رزمنده در دوران دفاع مقدس روحانیون از یازده طریق، به جبهه های حق علیه باطل اعزام می شدند که بسیج، تیپ امام جعفر صادق(ع)، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، سازمان اوقاف، مدارس علمیه، دفاتر ائمه جمعه، ســتادهای اعزام مبلغ (زیر نظر آیت الله مشــکینی و آیت الله جنتی)، نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه و عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اســامی، ازجمله این نهادها بودند. بسیاری از طلاب که توان رزمی داشتند، جامه روحانیــت را در کنار لبــاس رزم حفظ میکردند. جایی که بایــد کار فرهنگی کنند، چنین کــرده و جایی که بایــد فعلایت رزمی داشته باشند به همان رسیدگی می کردند. طلبه ها به طور کلی به چنــد صورت در جبهه حضور پیدا می کردند که در اینجا به سه روش اصلی اشاره می‌کنیم:

اول: طلابی که برای انجام نقش تبلیغی ترویج و تشریح احکام شرعی و مسائل معنوی و اخلاقی، تفســیر قرآن و برگزاری کلاس های آموزش عقیدتی اعزام م یشدند. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ســازمان تبلیغات اسلامی، ستادهای اعزام مبلغ به جبهه، دفاتر ائمه جمعه، مدارس علمیــه و … روحانیــون داوطلب را به جبهه ها اعزام میکردند.

دوم: روحانیونی کــه برای تبلیــغ به جبهه می آمدنــد، ولــی در آنجــا کار نظامی هم میکردنــد و مقدمــات این موضــوع را هم از قبل فرا می گرفتند؛ یعنی آموزش ها را یا قبلا می دیدند و یا در منطقه تمریناتی داشــتند. سابقه این حضور به زمان تشکیل هنگ طلاب در قم برمیگردد. اوایــل جنگ تحمیلی این تشکل های رزمی طلبگی وجود داشت. اواسط جنگ هم گروههای رزمــی تبلیغی در جبهه شکل گرفت و به عنوان نیروهای رزمی تبلیغی و طلاب رزمی شناخته شده بود.

سوم: طلبه هایی بودند کــه برای اینکه شان روحانیشان مزاحم کار رزمیشان نشود، غالبا ســعی میکردند به صورت گمنــام در جبهه حاضر باشند و غالبا هم از پایگاه بسیج به جبهه اعزام میشــدند و تا زمان شهادتشــان هم مشخص نمی شد که این ها طلبه هستند . تاسیس تیپ مستقل بعد از مدتی فکر تاســیس تیپی مستقل برای ساماندهی فعلایت های روحانیون شکل گرفت. حجت الاسلام مجتبی ذوالنور که از بدو تاسیس تیپ امام صادق(ع) تا چندی پیش، فرماندهی این تیپ را برعهده داشــت دربــاره چگونگی تشــکیل آن میگوید: "من خدمت بعضی از مســئولان رفتم و ضرورت چنین تشکیلاتی را باعنوان تیپ و لشــگر مطرح کردم و ازجمله نزد فرمانده محترم کل سپاه و نماینده محترم حضرت امام(ره) در ســپاه رفتم که ایشــان احســاس میکردند زمینه چنین کاری هنوز فراهم نیست. من مطالب را محضر مقام معظم رهبری که آن زمان رئیس جمهور بودند، مطرح کردم و این ایده را نزد ایشــان بردم. ایشان در جایگاه ریاست جمهوری خیلی استقبلا کردند و درمورد این طرح فرمودنــد که این کار را باید انجام داد. من عرض کــردم پس حضرت عالی ابلاغ فرمایید. ایشــان فرمودند چون فرمانده جنگ، جناب آقای هاشمی رفسنجانی است، شــاید اگر من چیزی را مســتقیم ابلاغ کنم، تداخلــی در اختیارات و حیطه کاری ایشــان باشد. شــما با ایشــان صحبت کنید و من هم ســفارش میکنم. به دنبال این ملاقات با مقام معظم رهبری، محضر آقای هاشمی رفسنجانی رســیدم و ایشــان این طرح را پســندیدند و فرمودند ما حتما ایــن کار را باید انجام بدهیم و چارهای غیر از ایــن نداریم. من به فرماندهان سفارش میکنم که این کار صورت بگیرد."

یکی از حوزه های فعلایت تیپ امام صادق(ع) تامین روحانیون رزمی تبلیغی مورد نیاز یگانهای رزم بود. در این بخش، آنها محدود به یگانهای رزم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نبودند، بلکه درموارد زیادی به ارتش جمهوری اسلامی خدمات ارائه میکردند.
به این ترتیب اواخر سلا 1365 جلسه رسمی افتتاحیه تیپ امام جعفر صــادق(ع) با حضور جناب دکتر روحانی (به نمایندگی از فرماندهی جنــگ) و شــخصیت هایی مثــل حضرت آیت العظمی بهاءالدینی(ره) و حجت السلام محمدی عراقی، نماینده وقت حضرت امام(ره) در سپاه، در مدرسه فیضیه برگزار شد. حوزه فعلایت تیپ یکی از حوزه های فعلایت تیپ امام صادق(ع) تامین روحانیــون رزمی تبلیغی مــورد نیاز یگانهای رزم بود. در این بخش، آنها محدود به یگانهای رزم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نبودند، بلکه درموارد زیادی به ارتش جمهوری اسلامی به ویژه نیروهای زمینی ارتش خدمات ارائه می کردند. فرمانده سابق تیپ در این باره میگوید: “یادم است که شهید صیاد شیرازی یک شب که وارد منطقه شــده بود، گفتند که شما را کار دارند و آدرس قرارگاه کربلای ارتش را نیــز داده بودند. من احســاس کردم ممکن اســت که فوری و فوتی باشد. شــبانه رفتم به محضر ایشان. دیدار با وی ساعت یک و نیم نیمه شب صورت گرفت. شهید صیاد شیرازی فرمودند من میخواهــم از نیروهای ولایتی و عاشــق ارتش، چهل گردان شهادت تشکیل بدهم که این ها نیروهای خط شکن هم باشند. شما چهل روحانی رزمنده برای 40 گردان را تامین بکنید و ما هم همین کار را انجام دادیم."

فرماندهان روحانی با تشــکیل تیپ رزمی مســتقل متشکل از روحانیون، سؤالی که در ذهن شکل میگیرد این است که ارکان فرماندهی این تیپ چگونه انتخاب می شــدند و برای این امر کــه نیاز به درایت فرماندهی و تجربه جنگی بالایی است چگونه تصمیم گیری شده است؟
حجت الاســام مجتبی ذوالنور در این مورد میگوید: “نکته مهــم، تامین روحانیون مورد نیاز در کادر فرماندهی بود. ما طلبه ها را آموزش فرماندهی می دادیــم. آموزشهای تخصصی در رسته های مختلف و رشــته های مختلف نظامی که یکی از آنها هم رســته فرماندهی بود. به عنوان مثلا بعضی از لشگرها مانند لشگر ویژه پاســداران (لشــگر6 ویژه، عملیاتهای برون مرزی را انجام میداد) همزمان سه فرمانده گردانش طلبه بودند و فرماندهان گروهان های این لشگر نیز از همین طلبه های رزمنده بودند. در لشــگر سیدلاشهداء، لشــگر10 و بعضی از لشگرها مثل لشگر امام حسین (ع)، تیپ 48 فتح و لشگر25 کربلا، ما گردانی به عنوان گردان فاتحین داشتیم که همه آنها طلبه بودند. در لشگر41 ثارالله یک گردان داشتیم که بیشتر نیروهایش طلبه بودند و در لشگر27 حضرت رسول (ص) نیز گردانی به نام گردان حبیب ابن مظاهر داشــتیم که در آن هم بیشــتر بچه ها طلبه بودند. حتی فرمانده آن نیز روحانی بودالاحمدلله طلبه های بسیاری بودند که در سطح منطقه فعالیت می کردند و درحد فرماندهی گردان و محور بودند کــه تقریبا زیرمجموعه همین تشکیلات محسوب می شدند. منتهی حضور در کادر فرماندهــی در همین حد هم نبود و کسانی از قبل در این زمینه تلاش کرده بودند و سابقه حضور مستمر در جبهه داشتند که سمتهای بالایی از فرماندهی را داشتند؛ مانند فرمانده قرارگاه کربلا که حج الاسلام والمسلمین بشردوســت بود. قرارگاه کربلا که مسئول ستاد ایشان نیز جناب آقای طالبیان، روحانی بود. ما همچنین برادرانی داشــتیم، مانند جناب آقــای احمــدی، فرمانده تیپ توپخانه، یا حجت الاسلام شهید آقامصطفی ردانی پور که قبل از شــهید خــرازی فرمانده لشــگر14 امام حســین(ع) بود و در عملیات بیت المقدس فرمانده قــرارگاه فتح بود و چند یگان، زیرنظر او عمل می‌کردند. حجت الاسلام شــهید صلاحی، قائممقام لشگر27 حضرت رســول(ص) بود و نمونه های متعدد دیگری که از حضور چشــمگیر روحانیون در سطوح مختلف فرماندهی حکایت دارد."

آمار رسمی بنیاد شهید، از شهدای روحانی بیش از 2700 نفر است. البته چندسالی است که کنگره شهدای روحانی مشغول ساماندهی به وضعیت آمار شهدای روحانیت است و در بررسی جدید این ستاد، آمار این شهدا به 4500 نفر رسیده است.
آمار شهدای روحانیت آمار رسمی بنیاد شــهید، از شهدای روحانی بیش از 2700 نفر اســت. البته چندسـالی است که کنگره شــهدای روحانی مشغول ســاماندهی بــه وضعیت آمار شــهدای روحانیت است و در بررســی جدید این ســتاد، آمار این شــهدا به 4500 نفر رسیده است. اســتان اصفهان با 500 شهید بیشــترین و پس از آن استان قم و سپس خراسان با 270 شهید بالاتریــن آمار را در ایــن زمینه را دارند. در مقایسه با شهدای سایر اقشــار مردم؛ تعداد شــهدای روحانــی حــدود دو و نیم برابر است که نشانگر حضور تکلیف مدارانــه و صادقانــه شاگردان مکتب امام صادق(ع) در عرصه هــای خطیر جهاد و شهادت است.

منبع: مجله خردنامه پایداری (همشهری) شماره 144 
 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده