اسرا در چنگال دژخیمان خود سرود آزادی سر میدهند و احرار جهان آن را زمزمه میکنند. امام خمینی (ره)
اسرا در چنگال دژخیمان خود سرود آزادی سر میدهند و احرار جهان آن را زمزمه میکنند. امام خمینی (ره)

اسرا در چنگال دژخیمان خود سرود آزادی سر می‌دهند و احرار جهان آن را زمزمه می‌کنند. امام خمینی (ره)

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده