این کار عاشورایى نه فقط آن روز(19 بهمن57)
این کار عاشورایى نه فقط آن روز، بلکه در طول دوران بیستوهفت ساله، به یک نقطهى اثرگذار و شعاع آفرین تبدیل شد - مقام معظم رهبری
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده