آن روز (19 بهمن 57) را هم باید از «یوم اللَّه» حساب کنیم. امام خمینی ره
آن روز (19 بهمن 57) را هم باید از «یوم اللَّه» حساب کنیم. امام خمینی ره
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده