معرفی کتاب : عملیات بیتالمقدّس و آزاد سازی خرمشهر – مسعود بختیاری

کتاب یاد شده در رابطه با چگونگی اجرای عملیات بیت المقدّس و آزاد سازی خرّمشهر می باشد که توسط امیر...

معرفی کتاب : عملیات طریق القدس – مسعود بختیاری

عملیات طریق القدس کتاب یاد شده در رابطه با عملیات طریق القدس، آزادسازی شهر بستان در آذر ماه 1360 می...

معرفی کتاب : عملیات بیتالمقدس قرارگاه نصر – سعید پورداراب

کتاب یاد شده در رابطه با عملیات قرارگاه نصر به عنوان یکی از قرارگاههای عمده قرارگاه کربلا در عملیات فتح...

معرفی کتاب : عملیات آزاد سازی سنندج و گردنه صلوات آباد – نجاتعلی صادقی گویا

کتاب یاد شده در رابطه با چگونگی آزاد سازی سنندج و گردنه صلوات آباد در اردیبهشت ماه 1359 به روایت...

معرفی کتاب : پیشتازان غرب کرخه – علی محمد سالارکیا

پیشتازان غرب کرخه کتاب یاد شده در رابطه با حضور لشکر 21 حمزه در منطقه شمالی خوزستان از شهریور تا...