گفتوگو با امیر سرتیپ بختیاری، از طراحان عملیات بیتالمقدس – بخش 1

سه راهبرد اصلی عملیات بیتالمقدس ما دو نوع هدف در این عملیات داشتیم: اول، اهداف راهبردی و دوم، اهداف تاکتیکی....

گفتوگو با امیر سرتیپ بختیاری، از طراحان عملیات بیتالمقدس – بخش 2

عملیات بیتالمقدس؛ آخرین گام در فرایند ناکامی عراق چرا جنگ ادامه یافت؟ ایران 22 ماه اشغال عراق در داخل خاکش...

همایش علمی تبیین نقش توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه فرماندهی وستاد آجا همایش علمی تبیین نقش توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در 8 سال دفاع مقدس را در...

همایش علمی تبیین نقش توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه فرماندهی وستاد آجا همایشعلمی تبیین نقش توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در 8 سال دفاع مقدس را در نیمه...

همایش علمی تبیین نقش توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه فرماندهی وستاد آجا همایشعلمی تبیین نقش توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در 8 سال دفاع مقدس را در نیمه...

همایش علمی تبیین نقش توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه فرماندهی وستاد آجا همایش علمی تبیین نقش توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در 8 سال دفاع مقدس را در...