اگر ارتش نبود . . .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در۲۲ بهمن ۱۳۵۷، چند روزبعد، حوادثی شوم درکشور به وجود آمد که ادامه ی آن حوادث و پیروزی حادثه آفرینان آنها می توانست سبب سقوط نظام نوپای جمهوری اسلامی و تجزیه کشور بزرگ ایران گردد. درهمان روزهای اول پیروزی انقلاب،گروهکهای مخالف نظام جمهوری اسلامی اعلامیه هـای پی در پی در شهرهای بزرگ به وسیله هواداران خود در بین مردم توزیع و یا در جراید منتشر می کردند که ارتش باید منحل و ارتش خلقی باید ایجاد گردد.

اما در همان روزها بلافاصله، حضرت امام خمینی (ره) وبا صد درصد یقین، به شکل های متنوع پیام می دادند که ارتش باید بماند. واین شعار و خواسته ی گروهکها را که سرنخ آنها نیز به خارج از کشور وصل بود، خیلی جدی و قاطع رد می کردند.
حال که حدود بیش از۳۰ سال ازآن حرفها وحوادث گذشته، این مقاله می خواهد مروری برگذشته تابه امروز و جایگاه ارتش را دراین حوادث بنمایاند.
به راستی اگر این سازمان نظامی به نام «ارتش» را پس از پیروزی انقلاب اسلامی نداشتیم و یا آن را حذف می کردیم، نظام نوپای جمهوری اسلامی با آن وقایع کردستان چه می توانست بکنـد و چگــونه می توانست سالم از این بحران عبور کند؟ حادثه آفرینان وقایع کردستان مواضع خود را آشکار ودرنهایت خواهان جدایی طلبی بودند.  برای این کار نیز ازجان ومال مردم بی گناه منطقه ، ظالمانه هزینه می کردند واز رفتار بی رحمانه نیز ابایی نداشتند. انصافاً اگرکلمه ارتـش را در وقایـع کردستـان نمی داشتیم، آیا امروز کلمه ای به نام کردستان روی نقشه بزرگ ایران می داشتیم؟ ازآن زمان تاکنون مگرندیدیم که چند کشور به کشورهای کوچکترتجزیه وتبدیل کانون های بحـران شدند؟ پس ما هم از ایـن قاعده بیرون نبـودیم، درصورتی کـه قادر به مهاربحــران نمی بودیم؟ به دنبال جدایی کردستان، آیا تضمینی وجود می داشت که آخرین جدایی باشد و دردیگر استانهای مرزی چنین اتفاقی پیش نیاید؟ بالاخره دشمنان داخلی وخـارجی کشورازگـذشته تاحـال وآینـده به دنبـال فرصتها بودند وهستند واز هر فرصتی که بتوانند برای تأمین خواسته های شومشان بهره خواهند برد.
آیا باکلمه ی ارتش خلقی یا ارتش مردمی ویاکلماتی شبیه این ها قادر به برقراری امنیت و حفظ یکپارچگی کشور درمقابل این بحران عظیم می بودیم؟ امروز خیلی راحت می توانیم باورکنیم که کلمه ارتش چه نعمتی الهی و حیاتی وسرنوشت ساز برای این کشوربود.
همین جا خوب است ذهـن خواننده محتـرم این مقـاله روشـن شود کـه وقتی می گوییم « ارتش» این به معنای کلمه ای جدا از ملت ایران نیست. بلکه دقیقاً وقتی کلمه ارتش می گوئیم یعنی دراین کلمه تمام افراد ملت ایران را نام می بریم، زیرا تمام افراد آن درسرمایه های مادی و معنوی و نیروی انسانی موجود درارتش کشور خود سهیم هستند و ارتش تمام عناصر موجود خود را باید از بودجه و فرزندان کشورخود تأمین کند. پس با این تعریف ارتش به تمام ملت ایران تعلق دارد وافراد ارتش نیز جزیی ازاین ارتش هستند که خود نیز از فرزندان ملت می باشند که در درون این سازمان مانند سایر اقشار جامعه در سازمانهای دیگر، انجام وظیفه می کنند.
مقابله با بحران کردستان، سلاحها، تجهیزات و وسایل و به همیـن ترتیـب آموزشهـایـی را می طلبیدکه این امکانات دراختیارارتش بود ونیروهای داوطلب قادر به تأمین آن نبودند. زیرا نیروهای داوطلب حداکثر قادر به استفاده از سلاحهای سبک بودند و می توانستند در پشتیبانی و تکمیـل نیروی رزمنده ارتش موثر باشند که چنین هم بود. اما دراین سرزمین  کوهستانی نیـاز به هلی کوپتر، هواپیما، توپ، تانک و . . . وهمین طور مهارت در به کارگیری عنصر رزمنده ( تاکتیک و فرماندهی ) هم بود و بدون این توانایی ها، امکان اعمال حاکمیت و تأمین امنیت با قدرت نظامی میسر نبود. این توانایی هم دراختیار ارتش بود وهنوز هم بعضاً فقط دراختیار ارتش است که بکارگیری نظامی آنها چنین نتایجی داشت. هرچند که برای چنین دستاوردی هزینه های زیاد و جبران ناپذیری را ازجهت انسانی، سلاح و تجهیزات و . . .، ارتش و در حقیقت ملت ایران متحمل شد.

در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایادی شرق و غرب و آنها که صداقت و امانت و دینداری و میهن داری ارتشیان را در حماسه پیروزی درک نکرده بودند، کمر به نابودی ارتش بستند و با شعارهای به ظاهر انقلابی و فریبنده مصمم به انحلال آن، غارت سلاح ها و نابودی امکانات دفاعی کشور شدند و چه بسا ساده لوحان نیز تحت تأثیر القائات آنان راه این هدف شوم را هموار نمودند که خداوند متعال کشور و انقلاب اسلامی ما را از توطئه شوم آنان رهایی بخشید و ارتش سرافراز ایران اسلامی همچون برق و صاعقه بر سر توطئه گران که در گوشه و کنار مرزها خواب تجزیه ایران را در سر پرورانده بودند فرود آمد و کردستان ،گنبد و ترکمن صحرا گورستان کوردلان گردید که همه اینها از افتخارات تاریخی و فراموش نشدنی ارتش قهرمان است.       امام خمینی (ره)

همراه با وقایع کردستان به تدریج و قایع مرزی توسط رژیم بعثی عراق تحمیل شد و این وقایع به درگیریهای مرزی رو به گسترش وبالاخره به جنگ تحمیلی سراسری در۳۱ شهریور ۵۹ تبدیل یافت.
ارتش این باربادشمنی مواجه شد که خیلی پرتوان وآماده و باجنس تمام سلاحها وتجهیزات ارتش خودی، خیلی بیشتر و حاضر به جنگ تر وارد کارزارشده بود .
برای مقابله با تمام این سلاحها وتجهیزات سنگین و پیشرفته دشمن، همتای آن را فقط ارتش داشت.ارتش دراین مرحله ضمن حفظ وکنترل مناطق داخلی کردستان و آذربایجانغربی و درگیر نگهداشتن لشکرهای موجود درآن منطقه، باید با تمام لشکرهای باقیمانده از نیروی زمینی به تقویت لشکرهای مرزی۹۲ زرهی خوزستان و۸۱ زرهی کرمانشاه می پرداخت ونیروی هوایی و دریایی خود را نیز با تمام توان موجود علیه نیروهای مشابه ازدشمن بکار می برد. ارتشی که دراین مرحله با تمام توان رو در روی دشمن پرتوان قرارگرفت، ارتشی بود که نزدیک به دوسال یعنی ازشهریور۵۷ تا شهریور۵۹ با آمادگی رزمی به معنای آن چه که ما نظامیان تعریف می کنیم، خداحافظی کرده بود. گرفتاربحران های روانی ونظامی ناشی از تغییرحکومت و پیروزی انقلاب اسلامی شده بود. موضوعاتی نظیرتعطیلی آموزشهای روزانه ـ توقف تعمیر و نگهداری، کاهش شدید انضباط به معنای نظامی،  ضعف فرماندهی و تضعیف فرماندهی درتمام رده ها، کاهش امنیت شغلی در مسئولان و فرماندهان رده های مختلف، کم کاری وبی نظمی درخدمت  روزانه و جاری برابر آن چه که درمقررات و برنامه آموزشی و خدمتی روزانه تعریف نظامی داریم، نقل وانتقالات نابجا و دلخواه افراد برخلاف اصول و آموزشهای رسته ای، یگانی وسازمانی، دخالت های افراد صاحب نفوذ سیاسی درامور نظامی و لطمه وارد شـدن بـه آموزه های نظامی ارتش و عواقب سوء ناشی از این رفتارها، و . . .، دشمن نیز همیـن را می دانست واین نیز یکی ازوسوسه ها وعوامل طمع وی به تجاوز شد. با این حال همین ارتش با همین وضع موجود از زمین و هوا و دریا با دشمن درگیرشد به گونه ای که پس از یکماه واندی  دشمن درتمام مناطق موردتجاوز مجبور به توقف وفرورفتن درزمین شد. ودیگرنتوانست قدمی به جلو گذارد وپس ازآن قوای خودی، دشمن را قدم به قدم به عقب زدند و بالاخره تا ۸ سال این جنگ ادامه یافت.
درهمان چهل روز اول بسیاری از کارشناسان نظامی دنیا، گفتند صدام دراین جنگی که آغازکرده بود شکست خورد. زیرا او هدفهای خودرا به تمام رسانه های دنیا اعلام کرده بود وزمان یک هفته ای هم برای پیروزی کامل خود در تجزیه خوزستان و سقوط نظام جمهوری اسلامی تعیین کرده بود. به این اهداف نرسید و این آرزو را سالها بعد با خود به گوربرد. کارشناسان نظامی دنیا منتظربودند که ما دراین جنگ چه خواهیم کرد و به کجا خواهیم رسید. این مطالب را خوانندگان محترم این مقاله می توانند درجراید آن زمان بیابند.
شکست رژیم بعثی عراق درهمان چهل روز اول، شکستی بود که ارتش خودی به دشمن تحمیل کرد. درحقیقت دراین کلام، تمام ملت ایران اثرگذار بودند و تمام افراد ملت ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم سهیم بودند. چون ارتش مجموعه ای ازتوان ملی این ملت بوده و هست.
یکی از افتخارات بزرگ ارتش، این است که مردم با آغاز جنگ، با آغوش باز درکنار آن قرارگرفتند و همراهی و پشتیبانی نمودند. کمتر ارتشی درجهان از چنین موهبتی برخوردار است.
نیروی هوایی ارتش در همان روز دوم با۱۴۰ هواپیمای جنگی همزمان علیه هدفهای موردنظر درخاک دشمن برتری خود را بر دشمن و جهانیان به اثبات رساند. این مأموریت نشان از عمق مهارت، آموزش، آمادگی و اقدامات قبلی نیروی هوایی دارد که درطول دهها سال آن را کسب نموده بود. یک روزه چنین کاری امکان پذیرنبود. به طور مثال: هرکس بخواهد یک روزه وهمزمان۱۴۰ تاکسی به شهرهای مختلف ایران بفرستد امکان ندارد چه رسد به چنین مأموریت جنگی عظیم.
نیروی دریایی ارتش کمتر از سه ماه بعد از آغاز جنگ نیروی دریایی دشمن را کاملاً نابود و پرونده آن را برای تمام سالهای جنگ بست. با این ترتیب سیادت و قدرت دریایی خود را درتمام سالهای دفاع مقدس در پهنه وسیع خلیج فارس و دریای عمان اعمال نمود و درطول جنگ با اقدامات این نیرو صادرات و واردات ازخلیج فارس برای جمهوری اسلامی امن و برای  دشمن نا امن گردید.
نیروی زمینی ارتش از همان روزآغاز جنگ که بسیاری از یگانهای آن چندماه قبل ازآغاز جنگ درنبرد با ضدانقلاب و در درگیریهای مرزی بودند و تا چندماه بعد ازپایان جنگ  یعنی نزدیک به ده سال ـ با تمام گردانها، تیپها ولشکرهای خود وارد میدان کارزار شد واجرای مأموریت رزمی نمود. تمام گردانهای آن حتی یک روز از این سالهای دفاع مقدس غیرفعال نبودند و یا به پادگانهای خود برنگشتند و یا برای مدتی خالی نشدند بلکه درتمام این مدت، گردانها با تمام توان در مأموریت بودند، نیروهای وظیفه دراین یگانها پس از دوسال خدمت، ماه به ماه به تدریج ترخیص و جایگزین می شدند، بسیاری از نیروی کادرـ پایورـ افسرودرجه داریگانهای نیروی زمینی درتمام این مدت باتمام مشکلاتی که داشتند تعویض و یاجایگزین نشدند، زیرا امکان تعویض آنان به دلیل آن که همتای یگانی درعقب نداشتند میسرنبود، مثل رسته های زرهی و توپخانه و . . .
برای شاهد مطلبم خوب است خاطره ای نقل کنم:
حدود ۶ سال ازآغاز جنگ گذشته بود. من درآن زمان فرمانده یکی ازلشکرهای نیروی زمینی بودم. درشرایط بسیار سختی از جهت وسعت منطقه و تعدادکم یگانها وکسری پرسنلی خودی به نسبت طول خط دفاعی و تعدادیگانهای دشمن بودیم. با این حال چون ما نیز شرایطی مانند سایریگانهای عمده ی نیروی زمینی داشتیم، انتظـاری بـرای تغییر و بهبـود ایـن وضعیت از رده بـالا نداشتیم و با این وضع شکننده و آسیب پذیراجرای مأموریـت و قبـول مسئولیـت نمـوده بودیـم. درایـن شرایط، روزی از ستـاد نیروی زمینی  یک سهمیه برای دوره کلاس زبان به لشکرآمد. فرمانده یکی از گردانها، سروانی را آورد پیش من و گفت این افسرجوان از روزاول خدمت افسری خود تا به امروز بی وقفه در جبهه است و مجروحیت هم دارد، و چون رسته اش هم زرهی است ، در نقل وانتقالات هم چون دریگانهای عقب عوض ندارد قرار نمی گیرد. تقاضا داشت برای این دوره وی را بفرستیم بلکه دراین مدت بتواند ازدواج کند. من موافقت کردم که وی اعزام شود. اما درهمان زمان افسر متاهل دیگری که هم درجه وی بود آمد و تقاضا داشت که من گرفتاری خانوادگی شدید دارم و ازابتدای جنگ تاکنون نتوانسته ام مدتی از جبهه دورشده ودرکنارخانواده به آنان رسیدگی نمایم. تقاضادارم من را به این دوره بفرستید تا دراین چندماه تا حدودی ازمشکلات روحی ام کاسته شود. اما گردان وی به گونه ای بود که با اعزام این افسرجای خـالی و مسئـولیت وی را نمـی شد پوشاند من نتوانستم جواب مثبت به این افسر بدهم. این افسرچند ماه بعدگرفتارعملیاتها وحوادث شد و دراثر عوامل سلاحهای غیرمتعارف دشمن وسایرعوامل، چند ماه دربیمارستان بستری و یا بیماری شدید سرطان بالاخره به جمع شهدای دفاع مقدس پیوست، روحش شاد. بازماندگان وهمسرجوان و فرزندان کوچک وی داغدار شدند. مسلماً اگر آن روز که وی تقاضای انتقال داشت ازجهت نیروی انسانی مشابه دستم بازبود به وی پاسخ مثبت می دادم. تمام فرماندهان، خیرخواه نفرات خود هستند، اما متأسفانه برایشان امکان ندارد که به تمام خواسته های منطقی و به حق نفرات خود جواب دهند وباز درهمان روزها، درجه داری با چشمان پراز اشگ نزد من آمد و درخواست داشت که مدتی وی رابفرستیم در باقیمانده لشکر که شامل یگانهای خدمات و پست  مهندسی ویک گردان آموزشی بود خدمت کند، وعلت خواسته خودرا بیماری همسر و. . .مطرح می کرد. اما چون با کمبود شدید پرسنل مواجه بودیم و امکان پرکردن جای خالی این افراد نبود وازطرفی ۶ سال از جنگ گذشته بود و نظیر این فرد در تمام یگانهای لشکر تعداد قابل توجهی وجود داشت، جواب رد دادم.  زیرا برفرض آن که این یک نفر راجواب مثبت می دادم به افـراد دیگـر کـه هـر روز مراجعـه می نمودند و دلایل و گرفتاری شان به مراتب بدتر ازاین بود نمی توانستم جواب منفی بدهم، درصورت اتخاذ چنین روشی، توان رزمی لشکر نسبت به آنچه که بود به شدت کاهش و امکان اجرای مأموریت سلب می شد. واین در شرایطی بود که به ناچار باکمبود نیروی انسانی، باید به افراد مرخصی نوبه ای کوتاه بعدازهریک ماه یا ۴۵ روز خدمت در جبهه می دادیم. دراین فاصله نیز تعدادی مجروح وازصحنه خارج می شدند، اما درآمار یگان باقی بودند. ضمن آن که هرروز هم تعدادی شهید ومجروح می شدند. بسیاری از این افسران و درجه داران به سبب این نوع مشکلات ودوری از خانواده آسیب های زیادی ازجهت روحی، خود، همسرو فرزندان دیدند. ازجهت اقتصادی نیز عقب ماندند و پس از ۸ سال جنگ، حتی صاحب مسکن هم نشدند و بعضی نیز دربازنشستگی گرفتارمشکل مسکن ومشکل فرزندان و خانواده خود هستند.
نیروی زمینی درتمام ۸ سال جنگ، مسئولیت بیش از۸۰ درصدخطوط پدافندی را داشت. عملیات آفندی عمده در۸ سال دفاع مقدس کمتراز ده درصد زمان ۸ سال جنگ بود.۹۰ درصد زمان از ۸ سال جنگ، طرفین درگیرجنگ مشغول پدافند از خطوط خود با موانع، آتش و مراقبت بودند. تمام این صد درصد زمان را نیروی زمینی ارتش درگیر بود.
ما تاکنون در رسانه ها وکتابها هرچه گفتیم بیشتر راجع به عملیاتهای آفندی خودی یعنی فقط آن ده درصد زمان راگفتیم واز آن۹۰ درصد زمان که بیشترین مسئولیت آن برعهده  نیروی زمینی ارتش بود نگفتیم واز بیان آن غافل هستیم.
درحالی که عملیات آفندی که درهرمنطقه ای و توسط هریگانی بدون درگیر نگهداشتن دشمن در سایرخطوط طولانی پدافندی میسر نبود که آن هم تا۸۰ درصد برعهده نیروی زمینی ارتش بود.  ضمن آن که درهرعملیات، تامین هوایی ودریایی نیز باید برقرار می بود.

 

با این توضیحات، اگر در جنگ تحمیلی کلمه ای به نام ارتش نداشتیم آیا باتوجه به نیات دشمن  متجاوز، امروز کلمه ای به نام ایران روی نقشه جهانی داشتیم؟ آیا کلمه ای به نام جمهوری اسلامی ایران داشتیم؟ مگر دشمن نگفت که برای ما چند ایران کوچک بهتر از یک ایران بزرگ است؟

با این نگرش، امروز همه ی افراد ملت ایران باور دارند و می توانند بگویند که ارتش دربین تمام نامها، نهادها و سازمانهای حقوقی کشوربیشترین حق را برحفظ تمامیت کشور و نظام جمهوری اسلامی دارد و هیچ شخص حقوقی دراین مرتبه قرارندارد. این افتخار نیز حق تمام اقشار ملت است. زیرا ارتش جدا از ملت اصلاً وجود خارجی نمی تواند داشته باشد و مجموعه آن با فعالیتهای سایر مجموعه های کشور می تواند پشتیبانی و کامل گردد. وادامه حیات یابد. این ادعا به معنای دیده شدن تمام مجموعه های کشوری است، نه به معنای نادیده انگاشتن فعالیتهای سایر مجموعه ها واشخاص حقوقی و حقیقی، لطفاً دقت شود.
فرمایشات مقام معظم رهبری در مقاطعی حساس از دوران انقلاب اسلامی بیانگر نقش و جایگاه ویژه ارتش می‌باشد. در سال ۱۳۵۹ همزمان با جنایت ضدانقلاب در استان عزیز کردستان که منجر به شهادت امیر سرلشکر شهید ایرج نصرت‌زاد گردید در خطبه‌های نماز جمعه فرمودند:

… من امروز اعلام می‌کنم برادران ارتشی، برادرانی که با همه وجود، شب، نیمه‌شب، صبح زود، خواب و استراحت و خوراک را از خود می‌گیرند در میدان‌های خطر و در خط اول آتش حاضر می‌شوند. آن‌ها عزیزان و محبوب قلوب این ملت‌اند…

اکنون بازهم باید یادآوری نماییم که حضرت امام (ره)  چه اندیشه‌ی حکیمانه‌ای نسبت به کلمه‌ی ارتش داشتند و این اندیشه گرانقدر چه دستاوردهای عظیم و منحصر به فرد وسرنوشت ساز برای کشور و نظام داشت و چه خوب پس ازگذشت سالها از فرمایش امام ودستاوردهای ارتش مقام معظم رهبری فرمودند: «ارتش کلمه طیبه است» یا «جا دارد ارتش را ارتش حزب الله بنامیم».
نویسنده این سطور امروز از۶۰ سالگی عبور نموده ودیگر در ارتش شاغل نیست که بگوییم برحسب وظیفه و موقعیت این مطالب را نوشته، بلکه این باور نویسنده است و روز به روز اعتقادش به این حرف بیشتر قوت می یابد. زیرا بشر روز به روز تجربه و دانستنی هایش افزایش می یابد.
ای کاش نویسنده این سطور یک غیر ارتشی بود تا حتی یک خواننده هم فکر نکند که چون نویسنده ارتشی است چنین گفته است، بلکه باید قبول کرد که این باور همه ی مردم است.
امروز هرارتشی شاغل باید افتخار کند که خداوند وی را درمسیر خدمت در سازمانی قرارداده است که با تقدیم ۴۸ هزار شهید و . . . این چنین تأثیرگذاری حیاتی برماندگاری تاریخی چندهزار ساله کشور و حفظ و اعتلای جمهوری اسلامی ایران داشته و دارد و از این رو رهبر حکیم انقلاب اسلامی و فرماندهی فرزانه کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دو نشان ارزشمند "ارتش کلمه طیبه است" و "جا دارد که ارتش جمهوری اسلامی ایران را ارتش حزب الله بنامیم"، را بر سینه تاریخی و پرافتخار ارتش نصب فرمودند.
ازطرفی ضروری است همه ی مسئولان لشکری و کشوری نیز با طولانی شدن زمان صلح، گرفتار آفت های ناشی از زمان صلح نشده و آسیب های آن را بشناسند وازتقویت و آماده نگداشتن بنیه دفاعی ارتش غافل نشوند و اجازه ندهند که ارتش از مسیر اصلی نظامی مأموریت قانونی خود دورشود. وروز به روز نسبت به افزایش قدرت دفاعی به تمام معنای نظامی آن که ما نظامیان تعریف داریم بکوشند. ودرصورت باوردادن چنین کوششی به خودی و بیگانه، مسلماً صلح پایدارعزتمند را ، نسل حال وآینده شاهد خواهند بود. ان شاء الله
و همین‌طور این مقاله را با آخرین پیام حضرت امام خمینی (س) خطاب به ارتش که در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۶۸ صادر فرمودند، زینت می‌دهم:

« نیروی زمینی قهرمان که در حقیقت در تمامی حوادث در نوک پیکان حملات ناجوانمردانة دشمنان بوده است، بحق چهرة راستین و شکست‌ناپذیر و استوار خویش در دفاع از مرزهای غرب و جنوب و شمال‌غرب با آنهمه خصوصیات جغرافیایی و با سرما و گرمای طاقت‌فرسای مناطق، آن هم با کمبودها و محاصره‌ها کار آسانی نبوده است»

«نیروی دریایی نیز همچون سایر نیروها بحمدالله در آبهای خلیج‌فارس و مرزهای آبی کشور در عرصة دفاع مقدس از کشور اسلامی‌مان چون نگینی درخشنده است و بر عرشة کشتیِ افتخار و صلابت خود استوار ایستاده است. رویارویی آنان با نیروی دریایی دشمن و آنهمه افتخارات رزم و رشادت و شهادت و نیز کنترل و بازرسی کشتیها در خلیج‌فارس و تنگة هرمز و مهمتر از همه نبرد قهرمانانة آنان در برابر امریکای متجاوز و حضور جدی آنان در آبهای بین‌المللی نشانة اقتدار و اعتبار این نیروی بزرگ و سرافراز است و ملت ایران باید به چنین ارتش مؤمن و وفاداری افتخار کند.»

«شجاعتها و رشادتهای بی‌نظیر نیروی هوایی و هوانیروز و خلبانان دلاور در نفوذ به اعماق خاک دشمن و رویارویی با مدرنترین امکانات اهدایی استکبار به صدامیان و دفاع از حریم هوایی کشور نشانة تعهد، عشق و ایمان آنان به خدا و اسلام و میهن اسلامی است. مهیا نگه داشتن و تعمیر و بازسازی ادوات و ابزار پیچیدة هواپیماها و رادارها و سلاحهای ضدهوایی و موشکها و پدافند از کشور دلیل مهارت و تخصص و ارزشهای علمی والای این عزیزان است که خداوند بر توان و ایمان آنان بیفزاید. »

سرتیپ ۲ نجاتعلی صادقی گویا

 

 

 

 

 

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده