تلفن های ارتباط با هیئت معارف جنگ در صورت نیاز با بخشهای مختلف از داخلیهای مربوطه و از طریق تلفن گویا استفاده نمایید