ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-216 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال 23- آثار کارایی ارتش در جبهههای نبرد و در پشت جبههها:

ما برای ارتش جمهوری اسلامی ایران، آینده درخشان‌تری را در خدمت به انقلاب، اسلام و مردم پیش‌بینی می‌کنیم. در نظام شاهنشاهی هرکس بندوبست بیشتری داشت و به فرهنگ منحط آن رژیم علاقه بیشتری نشان می‌داد، جلوتر می‌رفت و بسیاری از افراد کارآمد و باایمان امکان ترقی نداشتند. اما امروز در ارتش جمهوری اسلامی ایران آن‌کس جلوتر است که ایمان، علاقه و همچنین کارایی و تخصصش از دیگران بیشتر باشد، و این‌یک تحول در ارتش ماست که آثار آن را هم‌اکنون در جبهه‌های نبرد و در پشت جبهه‌ها مشاهده می‌کنیم. ارتش گذشته، جنگ را در جبهه‌ها نخوانده بود و آئین فرماندهی را بر روی کاغذ یاد گرفته بود؛ اما امروز ارتش، جنگ را در میدان نبرد می‌آزماید و نظم کنونی ارتش، ناشی از احساس مسئولیت است و به برادران ارتشی می‌گویم که باید در همین حد پیش روند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده