استقبال خونين (30)
تصاویر (2)

 

 

فرماندهي و رزمندگان گروهان يكم گردان139 در منطقه عملياتي سقز – شهريور 1358

 

رزمندگان گروهان يكم گردان139 در منطقه عملياتي غرب – زمستان 1358

 

رزمندگان گروهان یکم گردان139 پس از تصرف ارتفاعات شمالی سقز

 

فرماندهی و رزمندگان گروهان یکم گردان139 در منطقه عملیاتی سقز

 

فرماندهی گروهان یکم گردان 139(نفر سمت راست) و دو نفر از رزمندگان گروهان

در منطقه عملیاتی سقز

 

فرماندهی و رزمندگان گروهان یکم گردان139 در منطقه غرب.

 (شهید هادیزاده) نفر سمت چپ بالا

 

چهار نفر از شهدایی که در عملیات سقز شرکت داشتند.

   استوار یکم مهدی حسنوند                          سرگرد علیرضا فتح اللهی؛

   ستوانیکم قهرمان دودانگه                           ستوانیکم جواد سالم.

منبع: استقبال خونین ، سرتيپ2 ستاد علي عبدي بسطامي ، 1390، نشر صرير

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده